Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:12:10, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АЎЫЛ  МЕКТЕБИНЕ  АЙРЫҚША  ИТИБАР

Жаңа оқыў жылынан дәрек бериўши шадлы қоңыраўлар ҳаўазы жаңлаўына санаўлы күнлер қалды. Мектебин сағынған оқыўшылар ҳәр бир таңды   жүреклери алып-ушып асыға күтпекте.

Ҳәр  жылы мектеп оқыўшыларына күтилмеген саўға таярлаўды дәстүрге айландырған елликқалалылар таза оқыў жылына таярлықлы келди. Райондағы «Ақшакөл» аўыл  пуқаралар жыйыны аймағына жайласқан 50-санлы улыўма билим бериў мектеби минтазтай  етип,  реконструкцияланды. Нәтийжеде  мектептиң ишки ҳәм сыртқы  көриниси  жамалын өзгертти. «Жандос қурыўшы» жуўапкершилиги шекленген  жәмийетиниң қурылысшылары  қолынан шыққан  сыбаў, пардозлаў жумысларынан соң, мектеп имараты көрген көздиң жаўын алады.

Елимизде «Абат аўыл» бағдарламасының  қабылланғаны «Ақшакөл» аўыл пуқаралар жы­йынына унамлы тәсирин  тийгизди. Аўылда халық  мәпине хызмет көрсететуғын  имаратлар бой тикледи, заманагөй үлгидеги  абаданласқан мәканға айланды. Биз сөз етип  отырған мектеп те аўыл көркине сән берип тур. Байрам алды, мектепти пайдаланыўға  тапсырыўға лебиз берген қурылысшылар  ўәдесинен шыға алды.

— Реконструкция  жумысларын усы жыл 15-май күни қолға алдық. Керекли қурылыс материаллары ўақтында жеткерилип  берилгенликтен, ўәдемизге бериклигимизди  дәлилледик. Химия  кабинети,  айналар заманагөйлерине алмастырылды. Оқыўшылар билим алыўына толық шараятлар жаратылды. Қурылыстың сапалы ҳәм  ўақтында питкерилиўинде,     С.Адилбеков, М.Қаландаров, бас­қарған бригада ағзаларының мийнети  салмақлы. Жәмәәтимиз жумысты «қол ушы» ислемеўге әдетленген. Ислеген мийнетимиз, арқасында мектепте ўақтында қоңыраў шалыныўы  балаларға қосыла бизлерге де қуўаныш бағышлайды, - дейди «Жандос қурыўшы» ЖШЖ ниң баслығы Ж.Жалилов.

Еркин заманымыздың әдиўли перзентлери, зәўлим мектеплерде билим алыў бахтына миясар болғанынан қаншелли мақтанса да арзыйды. Себеби, ҳеш қашан мектепке ҳәзиргидей дыққат итибар қаратылмаған.

Мейли қала, мейли алыс аўыл болсын барлығы теңдей мәмлекетимиздиң қарамағында. Келешегимиз ийелери, кең ҳәм жақтылы ханаларда билим алмақта.

«Ақшакөл» аўылындағы 50-санлы мектептиң имараты ертеңимиз ийелерине деген ғамқорлықтың нышаны болып, көргенлердиң кеўлине жақсылық нурларын шашыўына гүман келтирмеймиз.

 

 Қ.РЕЙМОВ,

өз хабаршымыз,

Елликқала  районы.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: 1. (Солдан оңға қарай)  қурылысшылар Ю.Муминов, У.Бе­лас­қанов ҳәм М.Қәдировлар ойласық үстинде. 2. Муғаллимлер Р.Абдуллаев ҳәм  М.Халиқовлар класс ханаларын жаңа  оқыў жылына  таярлап  атыр.

Автордың түсирген сүўретлери.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF