Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:32:59, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ГҮЛЛЕРГЕ  БҮРКЕНГЕН  БОСТАН

Бағда, гүлзарда сайраған бүлбилдиң жанға жағымлы ҳаўазына қосыла таңды күтип алғанға не жетсин. Кеўил-кейпиятың әл-аспанға көтериледи. 

Тәшўиши таўсылмас дүньяның ғалма-ғаллары азмаз да болса қыялыңнан серпиледи. Өмирдиң әжайыплылығына басқаша көзқарас оянады.

Қуяш нурлары бой көрсеткеннен Бостанда таңда уйқыдан жеңил сезинип турасаң. Жаздың самалы жағымлы леби менен жүзиңди желпийди. Азада көшелер, тереклер, гүллер зейниңди ашады. Ҳаўаның тазалығы баз-баяғы өз алдына. Кесе жатқан шөп-шар көзге түспейди. Әсиресе, Ғәрезсизлик байрамы алдынан көше бойлары көздиң «жаўын» алғандай ашылған гүллерге бүркенеди.

Бостанның гүлзарға айланыўында Елликқала районлық абаданластырыў басқармасының аўызбиршиликли жәмәәтиниң мийнети жатыр. Олар машақатлы мийнеттен қабарған күсли қоллары менен тереклер ҳәм гүллерге меҳрин берип өсирмекте. Район халқы олардың хызметин қәдирлейди.

­ Гүллер де тәбияттың бизге берген саўғасы. Бизден әлпешлеп тәрбиялаўды күтеди. Түбин домбықлап, ўақтында суўынан хабар алмасақ, нәзик кеўил гүл зая болады. Қыста қапталына моры қойып, түбин көмемиз. Болмаса, ҳаўа жетпей «туншығып» набыт болыўы мүмкин. Басқармамызда 130 адам районымыздағы 262 километр ишки, 71 километр көшелерди абаданластырыў жумысларын бир ийиннен атқарып келмекте. Үш дана суў серпиўши машиналар район орайы Бостанның көшелериниң азадалығына қатнасады. Ҳаўаның тазалығы ҳәм жанға жағымлы салқынлығының сыры усында, - дейди бригадир Баҳрам Бабажанов бир топар қыз-келиншеклердиң шаққан ҳәрекетлерин бақлап.

Көшелерди аралап жүрсеңиз, кеўлиңизди тынышлық кейпияты бийлейди. Көк-көмбек гүллердиң жерге тамыр урғаны халықтың киндик қаны тамған мәканға мийримин беккемлегениндей пикир оятады...

 Қ.РЕЙМОВ,

өз хабаршымыз.

Елликқала районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF