Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:31:08, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ХАЛҚЫМЫЗ КҮТКЕН УЛЛЫ БАЙРАМ

Пайтахтымыздағы Ашық театрда болып өткен «Әзиз ҳәм жалғызымсаң, жанажан Өзбекстаным!» театрластырылған әдебий музыкалы-хореография­лық байрам салтанатынан репортаж.

2018-жыл, 30-август. Пайтахтымыздағы Ашық театр, оның әтирапы елимиз ғәрезсизлигин, мийнеткеш хал­қымызды, халықлар дослығын улығлаўшы шақырық-сүренлер, инсанға заўық бағышлайтуған рәңбәрең гүллер, түрли реңдеги жақтыландырыўшы шырақлар менен безетилген. Әсиресе, байрам алдынан пайдаланыўға тапсырылған 55 метр бийикликтеги, ени 8, узынлығы 15 метр өлшемдеги Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик байрақлары  пайтахтымызға өзгеше сән бериў менен бирге, республикамыз турғынларында айрықша мақтаныш ҳәм сүйиспеншилик сезимлерин пайда етеди.

Саат 19.30. Шақырық сазы менен байрам салтанаты басланып, сөз Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязовқа берилди.

Республикамыз басшысы жыйналғанларды, гүллән хал­қымызды елимиз ғәрезсизлигиниң 27 жыллық байрамы менен қызғын қутлықлады.

Атап өтилгениндей, ғәрезсиз елимиздиң байрағы астында жасап ҳәм мийнет етип атырған халқымыз ушын мийрим-шәпәәт, аўызбиршилик ҳәм кеңпейиллик, жоқары қәдирият дәрежесине көтерилгени, тынышлық ҳәм турақлылықтың орнатылғаны ҳеш нәрсе менен салыстырып және баҳалап болмайтуғын теңсиз байлығымыз есапланады. Ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында әмелге асырылып атырған ийгиликли ислер шеңберинде халқымыздың турмысында унамлы өзгерислер менен жаңаланыўлар, елимиз экономикасында үлкен раўажланыўлар жүз бермекте. Атап айтқанда, усы жылдың биринши ярымында бюджет дәраматларының артығы менен орынланыўы есабынан 487 миллиард сумға шамалас қаржының халқымыздың ийгилиги ушын қалдырылыўы, өткен айлар даўамында Россия, Қытай, Түркия, Қубла Корея, Германия, Латвия, Швейцария ҳәм басқа да мәмлекетлер менен 360 миллион долларлық саўда айланысының жолға қойылыўы жаңа имканиятлар есигиниң ашылыўына тийкар болмақта. Соның менен бир қатарда, «Абат аўыл» ҳәм «Абат мәҳәлле» бағдарламалары тийкарында 234 миллиард сумлық қурылыс және реконс­трукция жумыслары алып барылмақта.

Буннан соң Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик гимнлери жаңлады. Мониторда ғәрезсизлик жылларында қолға киргизилген табыслар, бүгинги күнги әмелге асырылып атырған кең көлемли қурылыс және абаданластырыў жумыслары көрсетилди.

Байрам тамашалары «Ниҳол» сыйлығының ийеси Шыраз Турсынбаевтың ат­қарыўындағы «Хош келдиңиз, қарақалпақ елине» қосығы менен басланды. Буннан кейин Ўатан, туўылған жер, ғәрезсизлик ҳаққындағы қосықлар менен аяқ ойын­лар атқарылды.

Соңғы жыллары елимизде дене тәрбия ҳәм спортты раўажландырыўға айрықша әҳмийет берилмекте. Бул болса спортшыларымыздың халықаралық ареналарда жоқары нәтийжелерди қолға киргизиўинде өзиниң унамлы нәтийжесин бермекте. Бүгинги күни Индонезияның Жакарта ҳәм Палембанг қалаларында даўам етип атырған XVIII жазғы Азия ойынларында академиялық ескек есиў бойынша Өзбекстан сайланды командасы қурамында қатнасқан «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығының ийеси Исламбек Мәмбетназаровтың гүмис ҳәм қола, аўыр атлетика бойынша ең аўыр салмақ категориясында Рус­там Джангабаевтың гүмис медальлары менен сыйлықланыўы спортшыларымыздың байрамға айрықша саўғасы болды.

Елимиздиң аймақлық пүтинлигин, шегараларымыздың тынышлығын, халқымыздың абадан турмысын тәмийинлеўде күни-түни хызмет атқарып атырған мәрт әскерлеримизди халқымыз ҳәр қашан мақтаныш етип келген. Сонлықтан да миллий армиямыздың қорғаныў потенциалын беккемлеў, әскерлеримиздиң жасаў шараятларын жақсылаў бағдарында кең көлемли реформалар әмелге асырылмақта. Байрам тамашаларынан орын алған  Арқа-Батыс  әскерий округи әскерлериниң салтанатлы шығыўы, олар тәрепинен атқарылған Ўатансүйиўшилик туйғысын жырлаўшы қосықлар жыйналғанларда айрықша тәсир қалдырды.

Республикамызда түрли миллет ўәкиллериниң үрп-әдетлерин раўажландырыў, перзентлериниң өз ана тиллеринде билим алыўлары ушын кең мүмкиншиликлер жаратылған. Илажда түркмен, рус, украин, корейс, қазақ халықларының шеберлик пенен атқарылған миллий қосық ҳәм аяқ ойынларын жыйнал­ғанлар узақ даўам еткен қол шаппатлаўлар менен тамаша етти.

Республикамыздың белгили көркем өнер шеберлери, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен артист Равшан Намазов, «Ўзбекнаво» эстрада бирлеспеси солисти Ағабек Сабиров тәрепинен атқарылған  қосықлар ҳәм аяқ ойынлар байрам илажын жаңаша мазмун менен байытты.

Байрам тамашасы «Ҳүр Өзбекстан» қосығы менен жуўмақланды.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

М.Ҳабибуллаевтың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF