Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:34:43, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАҢА  КӘРХАНАНЫҢ  ҮЛКЕН  ИМКАНИЯТЛАРЫ

Базар экономикасы жаңаланыўдан «тубалап» қалғанларды аяўсыз жазалайды. Заманагөй технология, модернизация, инновациялық технологиясыз ҳәрқандай кәрхана бәсекиликтен «сыныўы» мүмкин.

Ишки базарымыздағы қарыйдардың кеўлинен шыға алмай айырым сырт ел базарынан қарыйдар излеў қуры ҳәлекшилик. Ғәрезсизликтен соң бой тиклеген «Элтекс» кәрханасы жаңаланыўларсыз мине усындай «сәтсиз»ликтен қашып қутыла алмады. Нәтийжеде қаншадан-қанша мийнет етип, бала-шаға бағып атырғанлар жумыссыз қалды. Қараўсыз қалған имараттың сәни кетип, қуты қашты. Соншама адамға ертеңги күнине үмит оятқан кәрхана ҳәреминде саяманлы тереклер, гүллер арасында демалыс пайытлары жигит-қызлардың ҳәзили жарасқан шадлы күлкилериниң ҳаўазы «семгени»не де бираз ўақыт болған еди.

Журналист халқының жаңалыққа өшлиги қанына сиңген. Елликқалаға сапарымда бир па­йытлары даңқы шыққан кәрхананың екинши жаслығы қайтып келгенин еситип қуўандым. Елимиздеги жаңаланыўлар шарапаты Елликқаланы да шетлеп өтпепти.

Жасырарлығы жоқ, елимизде тоқымашылық тараўын раўажландырыўға айрықша итибар қаратылмақта. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 21-декабрьдеги «2017-2019-жылларда тоқымашылық ҳәм тигиў-трикотаж санаатын буннан былай да раўажландырыў илажлары бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары буның айқын тастыйығы. Узақты гөзлеп қабылланған қарарда «2016-2019-жылларда пахта талшығы ҳәм жипек шийки затын қайта таярлаў негизинде жоқары баҳалы таяр экс­портқа бағдарланған тоқымашылық ҳәм тигиў-трикотаж өнимлерин ислеп шығарыў бойынша инвестиция жойбарлары дизими» тастыйықланып, «Ellikqala Denim» ЖШЖ тәрепинен ийирилген жип сабақлары ҳәм джинси материалларын ислеп шығарыўды шөлкемлестириў жой­барға киргизилген. Ең әҳми­йетлиси, қарарға тийкар инвестиция жойбарлары коммерциялық банклер тәрепинен Устав капиталына, атап айтқанда, сыңар инвестиция компаниялары арқалы қаржыландырылыўы мүмкинлиги белгилеп қойылған.

Усыған бола, «Ellikqala Denim» ЖШЖ шөлкемлестириўинде жаңадан дүзилген «BOCTON MEGA TEKSTIL» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен жыллық қуўаты 4000 мың тонна ийирилген жип ҳәм 10 миллион метр квадрат джинси материалы ислеп шығарыў жойбары бойынша бүгинги күнде кәрханаға заманагөй үлгидеги ең соңғы модельдеги технологиялық үскене ҳәм инвентарьлар сатып алып келиниўи ушын Японияның «MURATA MASHINERS» LТD фирмасы менен 792 000 Евро, Бельгияның «ПИКАНОЛ» фирмасынан 1 530 000 Евро, Германияның «TRUTZSCHLER» фирмасынан 1 380 940 Евро ҳәм Қытайдың «JINGWAY» фирмасынан 3 104 810 АҚШ долларлық импорт шәртнамалары дүзилип,  «Миллий банк» тәрепинен кредит қаржылары ажыратылып, керекли машина ҳәм үскенелер алып келинип, монтажлаў жумыслары баслап жиберилди. Сондай-ақ, имаратларда 1 500 000 мың сумлық қурылыс-монтаж жумыслары сапалы орынланды.

Кешеги «мүлгип» атырған имаратқа қайтадан «жан» енди. Ҳәзирги күнде 2 цехта 3 гезекте 200 адам ислеп атыр. Барлығы да жумысқа орналасқанынан қуўанышлы, ертеңги күнинен кеўиллери тоқ. Ҳәр бири өзгерислер жаңаша ислеўге шақырып атырғанынан сөз қозғайды.

— Бүгинги дәўир бизден жоқары талап, яғный, өндиристе өним таярлаўда модернизация ҳәм инновациялық технологиялар киргизиўди бас бағдар етип белгилеп берди. Бунысыз алға илгерилеў болмайды. Буннан тысқары, ислеўшилерге қолайлылық жаратыўымыз шәрт. Олар бийпул транспорт, түсте ыссы аўқат пенен тәмийинленеди. Колледж питкериўшилеринен 55 си жумысқа орналасты. Бизде қарыйдарлардың талабына қарап джинси материаллары таярлап бериледи. Келешекте Қытай, Түркия мәмлекетлерине өнимлеримизди экспорт етиўди жобалап атырмыз, - дейди «BOCTON MEGA TEKSTIL» жуўапкершилиги шекленген жәмийети директорының орынбасары Ғуломжан Камалов таяр өнимлердиң сапасынан кеўли толып.

Кәрханадағы аўызбиршиликти көрип, жойбарластырылған үлкен имканиятлар толық қуўатта ислей басласа, бүгин ҳәўес ететуғын сырт ел джинси материалларынан қалыспайтуғын өнимлер өзимизди қуўандыратуғынына исеним пайда етти.

 Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз.

Елликқала районы.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: 1.Механиклер О.Хусаинов ҳәм И.Қўзибаевлар үскенелердиң саз ислеўинде көзге түсип жүр. 2.Н.Мухтарова өзиниң белсендилиги менен басқаларға үлги көрсетпекте.

Автордың түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF