Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:10:27, 27.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҲӘР БИР КҮНИ ТӘСИРЛЕРГЕ ТОЛЫ

Дүнья — балалар менен гөззал. Олардың ҳәр бир күлкиси, пәк қәлби инсанға қуўаныш бағышлайды. Елимизде балалардың жазғы дем алыў мәўсими жылдан-жылға жетилисип бармақта.

Пайтахтымыздың тысқарысында жайласқан саяманлы ҳәм пайызлы орынлардың бири болған Нөкис қалалық халық билимлендириў бөлимине қараслы «Жас әўлад» балалардың дем алыў ҳәм саўаландырыў орайының бесинши гезеги 75 балаға қушақ ашты.

— Ири оңлаўдан шығарылған орайымызда 425 баланың кеўилли дем алыўы ушын пуқта таярлықлар көрилип, олар ушын барлық шараятлар жаратылды,-дейди орай директоры Тимур Төремуратов. — Бул жердеги балалардың шоқлықларын, шадлықларын көрип, күшимизге күш қосылып, ғайратымыз артады...

Ҳақыйқатында да, орайдың көркем көриниси бул жердеги оңлаў жумысларының сапалы әмелге асырыл­ғанлығынан дерек береди. Қатар спорт майданшалары, мәденият орайындағы китапхана, жүзиў бассейни, жатақхана ҳәм ашық театрлар балалар хызметинде.

Балалардың мектеп қушағына умытылмас тәсирлер менен қайтыўы ушын түрли мәдений илажлар шөлкемлестирилмекте. Әсиресе, орай китапханасы бәрқулла оқыўшылар менен толы. Сондай-ақ, көшпели музей көргизбеси олардың миллий мийрасларымызды қәстерлеўге болған сүйиспеншилигин оятып, түрли таңлаў ҳәм спорт жарыслары ҳәм жазыўшы-шайырлар менен ушырасыўлар балаларды ҳәр тәреплеме руўхландырмақта. Әсиресе, Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы хызметкерлери тәрепинен өткерилген «Шомылыў қағыйдасы — өмир пайдасы», Арқа-Батыс әскерий округи тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы ҳәм әскерлердиң көргизбели шынығыўлары, «Өзбеккино» Миллий агент­лиги тәрепинен мәмлекетлик буйыртпа тийкарында шығарылған, «Өзбекфильм» киностудиясы тәрепинен сүўретке алынған ҳүжжетли, көркем ҳәм мульти­пликациялық фильмлердиң «Қарақалпақкино» агентлиги тәрепинен қойып берилиўи демалыстың және де мазмунлы өтиўине тийкар жаратты.

— Орайымызда дем ал­ған балалар барлық шараятлардан унамлы пайдаланбақта. Әсиресе, «Жас экологлар», «Жас сүўретшилер», «Шебер қоллар», «Футбол» ҳәм «Автомодель» дөгереклериниң шөлкем­лестирилгенинен балалар жүдә қуўанбақта. Бул дөгереклерде олар өзлериниң кәсиплерге болған қызығыўшылықларын арттырады, - дейди усы орайдың бас тәрбияшысы Дилбар Майем­генова.

«Жаз — 2018» бағдарламасына тийкарланып өткерилип атырған барлық илажларға қатнасыўы балалардың талант ҳәм қәбилетлериниң жүзеге шығарылыўы, сондай-ақ, ҳәр бир белсендилик ҳәм жетискенликтиң хошаметленип барылыўы оларды еле де алға қарай руўхландырыўға  ийтермелейди. Биз соны аңладық, бундай орынларда өтип атыр­ған ҳәр бир ўақыт балалар қәлбинде бир өмир умытылмас тәсирлер менен қалыўы тәбийғый, әлбетте!

Г.САПАРОВА,

арнаўлы хабаршымыз.

 СҮЎРЕТЛЕРДЕ: орайдағы өткерилген илажлардан көринислер.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF