Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:03:52, 27.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПИДАЙЫ  МИЙНЕТТИҢ ЖЕМИСИ

Елимиздиң социал-экономикалық раўажланыўына хал­қымыздың қосып атырған үлеси айрықша әҳмийетке ийе. Әсиресе, усы жылдың басында Президентимиз Ш.Мир­зиёевтиң басшылығында халқымыздың турмыс шараятын жақсылаў, дастурханымыздың молшылығын тәмийинлеў мақсетинде кең жәмийетшиликти исбилерменликке тартыў бағдарында банк хызметкерлерине жуўапкершиликли ўазыйпалар жүклетилди.

Олар ҳәр бир шаңараққа кирип кредит алыўдың абзаллықлары ҳаққында үгит-нәсият жумысларын алып барды. Нәтийжеде көплеген заманласларымыз ушын жеке исбилерменлик  жумысларын жолға қойыўға, оны еле де раўажландырыўға имканиятлар жаратылды. Усындай исбилерменлерден бири сыпатында пайтахтымыздағы «Қум аўыл» мәкан пуқаралар жыйыны турғыны Полат Қалжановты да атап өтсек арзыйды. Тийкар­ғы кәсиби педагог болыўына қарамастан, оның талапшаң ҳәм мийнеткешлигин үй әтирапының азадалығынан, қыйтақ жериндеги ырғалысып турған мийўе ағашларын көрип-ақ, дийқаншылыққа нәшели инсан екенлигин байқаў мүмкин. Оның айтыўынша, усы жылдың басында шаңарағына «Асака» банкинен үш жигит келеди. Бул жигитлердиң усынысы ўақытша жумыссыз отырған үй бийкеси, зайыбы Гүлнара Маңғытбаеваға мақул түсти. Олар биргеликте шаңарақ ағзалары менен ойласып, «Асака» банкинен П.Қалжановтың атына шарўашылық ҳәм қусшылықты раўажландырыў мақсетинде отыз миллион сумлық кредит алды. Ҳәзирги ўақытта қорасында нәсилли қарамаллар ҳәм ешкилер, сондай-ақ, ҳәр күни мәйек туўатуғын нәсилли таўықлар бағылып атыр. Әсиресе, таўықларға жем таярлаў ҳәм бериў,  мәйеклерди жыйнаў, сыйырларды саўыў, баспақларға от-жем салыў зайыбы Гүлнараның  күнделикли ўазыйпасына айланған.

— Көп жыллардан берли шаңарағымызда сыйыр, қой-жанлықларды сақлағанлықтан оншелли қыйын кешпеди. Перзентлерим де жақын жәрдемшилерим. Ҳәзир кредитке ал­ған қарамал, ешки ҳәм таўықларым әдеўир көнлигип, шығынсыз өсип атыр,- дейди Гүлнара.

Гәп арасында Полат та сөзге араласты: — Мен де қарап отырғаным жоқ. Жаслайымыздан әкемиз Қалжан мийнеткешликти үйретти. Ол, өмириниң ақырына шекем аўыл хожалығында ҳәр қыйлы лаўазымларда жумыс ислеп, үлкен абырайға ерискен инсанлардан еди. Биз де әкемиздиң өмир жолын ибрат етип, перзентлеримизди сабырлылыққа, мийнеткешликке үйретип атырмыз. Булардың бәршеси шаңарақтағы аўызбиршиликтиң арқасында,- дейди Полат.    Ҳақыйқатында да даналардың «бахыт- аўызбиршилиги бир, тынышлығы беккем жерге бараман» деп айтқанындай, олар шаңарақтағы өз-ара татыўлық ҳәм ҳадал мийнетиниң жемисин көрип атыр...

А.БАЛТАМУРАТОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF