Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:30:25, 25.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАЗАНЫ ТЕК ҒАНА СУД ҚОЛЛАНАДЫ

Интернет сайтларында сүўретке алып жиберилген Беруний районы, «Шаббаз» дийқан базарындағы инсанның намысын аяқ асты етиў фактлери ҳәр кимде ҳәр қыйлы пикир оятып атыр.

Урлықта гүман етилген бул шахстың ҳәрекетлерин гейбиреўлер «обалы жоқ, өзинен көрсин» деп баҳаласа, халықтың басым көпшилиги бундай «самосуд» қылыўға ҳеш кимниң ҳақысы жоқ екенлигин, айыпкердиң айыбы анық дәлиллер менен қойылғаннан кейин жазаны нызам шеңберинде тек ғана суд уйымы қолланатуғынлығын билдирмекте.

Мәлим болыўынша, базарда саўда менен шуғылланыўшылар урлық ислегенликте гүман етилген шахсты услап алып, бул ҳаққында ҳуқық қорғаў уйымларына хабарламастан, өзлеринше жаза қолланып, базардың кирер дәрўазасына қолларынан асып қойған. Ҳайран қаласаң, биз қайсы әсирде, қандай жәмийетте жасап атырмыз, өзи, деп ойланып қаласаң.

Ҳақыйқатында елимиз ғәрезсизликке ерискен дәслепки жыллардан баслап күшли пуқаралық жәмийет ҳәм ҳуқықый демократиялық мәмлекет қурыўды, инсан мәпин, қәдир-қымбатын ҳәмме нәрседен үстин қойыўды мақсет етти. Нызам ҳәмме нәрседен үстин деген принцип алға қойылып, халық хожалығының барлық тараўларында ийгиликли реформалар алып барылды. Бүгинлиги сиз бенен биз жемисли нәтийжелерине гүўа болып атырғанымыздан шексиз қуўанамыз.

Солай екен, ҳәр бир инсанның қәдир-қымбаты, абырайы мәмлекет нызамшылығы менен қорғалады. Демек, сизиң менен биз ҳуқықый демократиялық мәмлекетте жасап атыр екенбиз, нызамларға қатаң бойсыныўымыз ҳәм ҳүрмет етиўимиз шәрт.

Қулласы, нызам бузыўшылыққа жол қойған, жынаят ислеген шахсларға жаза бериўши ҳуқық қорғаў, ҳүким шығарыўшы суд уйымларының барлығын ҳасла умытпайық.

 Қ.БАЙНИЯЗОВ

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF