Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:52:01, 25.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚАТАҢ ҚАРАЛАЙМЫЗ

Буннан 27 жыл бурын өз ғәрезсизлигин қолға киргизген Өзбекстан Республикасы усы жыллар ишинде раўажланыўдың өзине тән жолын басып өтип, бүгинги күнде дүнья жәмийетшилигинде өз орнына ийе болды.

Өзиниң алдына беккем мақсет қойып, ҳуқықый демократиялық жәмийет қурыў жолынан баратырған мәмлекетимиз турмыстың барлық тараўларында әмелге асырылып атырған реформалар нәтийжесинде алға қарай нық қәдем таслап, избе-излик пенен раўажланып бармақта.

Әсиресе, соңғы жылларда суд-ҳуқық тараўында жүз берип атырған реформалар елимизде инсан мәплери ҳәм ҳуқықларын қорғаўдың тәмийинлениўин жоқары басқышқа алып шықты. Усындай шараятлар жаратылып, мәмлекетимизде «инсан мәплери ҳәммесинен үстин» деген принцип ҳүким сүрип атырған бир пайытта Беруний районындағы Шаббаз базарында жүз берге ўақыя кимди болса да ойландырмай қоймайды. Урлыққа гүман етилген жигиттиң буннан бир неше әсир бурын жоқ болып кеткен жаза усылының қолланылып, ҳәммениң көз алдында қолынан асып қойылыўы бул аймақта еле көп жумыслардың ислениўи тийис екенлигинен дерек береди.

Соны айрықша атап өтиў керек, елимизде ким болыўына қарамастан ҳәр бир инсанның абырайы, қәдир-қымбаты нызам менен қорғалады. Өзбекстан Конституциясының 26-статьясында «Жынаят ислеўде айыпланған ҳәр бир адам айыбы судта нызамлы тәртипте, әшкара көрип шығылып, оның айыбы анықланбағанша ол айыплы есапланбайды. Судта айыпланған шахсқа өзин қорғаў ушын барлық шараятлар жаратып бериледи.

Ҳеш ким қыйнаўларға, күш жумсаўға, басқа да аяўсыз ҳәрекетке ямаса адамның ар-намысына тийетуғын қатнасықларға дуўшар етилиўи мүмкин емес», деп белгиленген. Биз ҳуқықый демократиялық принциплерге тийкарланған жәмийетте жасап атыр екенбиз, урлық ямаса басқа да ҳуқықбузарлық ҳәм жынаят ушын жаза бериўши мәмлекетлик уйымлар бар екенлигин ҳәмийше есте сақлаўымыз керек. Солай екен, Шаббаз базарында жүз берген ўақыяны қатаң қаралаймыз ҳәм буған тийисли шаралар көрилиўиниң тәрепдарымыз.

      С.Жаниев

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF