Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:05:32, 25.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ШОМЫЛЫЎДА  ИТИБАРЛЫ  БОЛАЙЫҚ!

Жаз мәўсиминдеги ҳаўа райының ҳәдден тыс ысып кетиўи нәтийжесинде пуқаралардың, әсиресе, жаслар ҳәм жас өспиримлердиң суўға болған талаптың артып барыўы тәбийғый, әлбетте!

Халықтың шо­мыл­ғанда қәўипсизлик қәделерине итибар бермеўи яки шомылыў қадаған етилген орынларда шомылыўы нәтийжесинде бахытсыз ҳәдийселердиң келип шығыўы мүмкин.

Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы тәрепинен республика халқын ҳәм аймақларын айрықша жағдайлардан қорғаў, олардың алдын алыў бо­йынша бирқанша унамлы жумыслардың алып барылыўы халықтың тыныш ҳәм абадан турмыста жасаўына, қәўипсизлигин тәмийинлеўге қаратылған. Президентимиздиң 2017-жыл 1-июньдеги «Айрықша жағдайлардың алдын алыў ҳәм оларды сапластырыў системасының нәтийжелилигин түп-тийкарынан арттырыў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы ҳәм Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети қарары талапларының орынланыўын тәми­йинлеў, сондай-ақ, ҳәр жылы «Шомылыў мәўсими дәўиринде республика акваторияларында пуқаралар қәўипсизлигин тәми­йинлеў бойынша илажлар бағдарламасы» ислеп шығылып, әмелге асырылмақта. Усы жылдың 15-майынан 15-сентябрьге шекем «Суў ҳәўизлеринде жүз бериўи мүмкин бол­ған бахытсыз ҳәдийселер менен байланыслы болған айрықша жағдайлардың алдын алыўға қаратылған профилактикалық ис-илажларда тийисли минис­трликлер, тараў хызметкерлери менен биргеликте көргизбели әмелий оқыў-семинарлары шөлкемлестирилип, ғалаба хабар қуралларында турақлы  түрде берилмекте. Соның менен бирге, басқарма ҳәм ишки ислер уйым­лары хызметкерлери менен биргеликтеги исши топар ағзалары шомылыў мәўсими даўамында рейдлер шөлкемлестирмекте. Рейдлер  даўамында өзин-өзи басқарыў уйымлары басшылары, профилактика инспекторлары халық арасында болып, «Суўдан абайлы болың!» буклетлерин тарқатып, итибарсыз шомылыўдың кери тәсирлери ҳаққында түсиниклер берип, үгит-нәсият жумысларын алып бармақта.

­ Усындай профилактикалық илажлардың алып барылыўына қарамастан республикамыз аймағында шомылыў менен байланыслы айрықша жағдайлардың көбе­йип атырғаны бул илажларды еле де күшейтиўге туўра келмекте, - дейди усы басқарманың қәнигеси Ильяр Косбаев. — Усы жылдың июнь-июль сәнесине бизге келип түскен мағлыўматқа қарағанда, Қарақалпақстан Республикасы бойынша 8 пуқара суў менен байланыслы болған бахытсыз ҳәдийселер ақыбетинде өмирден көз жумған. Мине, булардың себеплери үйренилгенде, барлық суўға кетиўлер қорықланбайтуғын ҳәм қадаған етилген орынларда, яғный, Әмиўдәрья ҳәм Бессаға, Сүўенли, Дослық,  Қаттыағар каналларында жүз бергениниң гүўасы болып атырмыз.  Көпшилик  дәрья ҳәм каналларға «Шомылыў қадаған!» деген белгилердиң орнатылыўына қарамастан пуқараларымыздың қәўипсизлик қәделерине итибар бермеўи усындай бахытсыз ҳәдийселерге алып келмекте.

— Енди бул суўға кетиў менен байланыслы болған айрықша жағдайлардың алдын алыўда пуқараларымыз нелерге итибар бериў кереклиги ҳаққында да айтып өтсеңиз...

— Айтып өтиў орынлы, бул кеўилсиз ҳәдийселер тийкарынан спиртли ишимликлерди ишиў, терлеп турған ўақытта суўға түсиў, жүзиўди билмей ҳәм жалғыз шомылыў ҳалатларына туўра келмекте. Сол себепли де барлық ата-аналар, өз перзентлерин белгисиз болған, шомылыўға мөлшерленбеген суў ҳәўизлеринде шомылыў инсан өмири ушын жүдә қәўипли екенлигин түсиндирип барыўы зәрүр. Әсиресе, биз пуқараларымызға буларды түсиндирген ўақтымызда айырымлар буны жақсы қабыл етпейди. Керисинше, мен ҳәрдайым усы жерде шомылып келгенмен, мениң менен бундай ҳәдийсе жүз бермейди, деп ойлайды. Әне, усындай түсиник оларды унамсыз, бахытсыз ҳәдийсеге дуўшар етпекте. Солар қатарында спирт­ли ишимликлер ишип шомылыў, суўда ҳәзиллесиў, ойынлар ойнаў яки узақ аралыққа жүзип кетиў, сондай-ақ, өзине артықша исеним билдириў сыяқлы жағдайлар буларға себеп болмақта. Усы орында пуқараларымызға суўға кетиў менен байланыслы айрықша жағдайлар жүз бергенде суўға кетип атырған инсанға биринши жәрдем оның арқа тәрепинен барып шашынан тартылатуғынын, егер, шашы болмаған ҳалатларда оң қолы астынан қолды өткерип, мойнынан услаған ҳалда арқа тәрепке жүзип шығыў кереклигин ескертемиз. Яғный, шомылыў ўақтында қәўипсизлик қәделерине әмел етиў суўдағы бахытсыз ҳәдийселерден сақланыўдың ҳәм алдын алыўдың тийкарғы дәреги екенлигин умытпаўымыз керек.

Егер де, суўға кетиў менен байланыслы айрықша жағдайлар жүз бергенде тезлик пенен Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасының «1050» телефонына қоңыраў етиўиңизди соранамыз.

 

 Г.САПАРОВА,

арнаўлы хабаршымыз.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF