Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:33:36, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТӘРБИЯШЫЛАРЫ ПИДАЙЫ БАҚША

Бақша тәрбияшысы мийтиндей шыдамлы, сабырлы болыўы керек. Ол тәрбияланыўшыға баладай қарым-қатнас жасаўы, керек жеринде тилин таўып тиллесиўине ийкемлессе көп нәрсеге ериседи.

Ҳақыйқаттың жүзине тик бақсақ, тәрбияшы болып ислеў аўыр, қыйын. Топарыңдағы кеўли гирбиңдей нәрестеге жазыў-сызыўды үйретиў, әдепли, тәртипли етип тәрбиялаў сырттан қарағанға аңсат түйиледи. Негизинде тәрбияшылық шыдағанға шығарған қәстерли кәсип саналады.

Пайтахтымыздағы «Қызкеткен» елатында жайласқан 41-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде пидайы тәрбияшылар баршылық. Сонлықтан да, ата-аналардың кеўлинен орын алған бақшалардан бири. Әтирапы абаданласқан, ишки ханаларды көзден кеширсеңиз, кишкенелерге жаратылған қолайлы шараятлардан кеўлиңиз толады. Ханалар таза ҳәм азада.

Тәрбияланыўшылар 8 топарда тәжирийбели тәрбияшылардан билмегенлерин үйренип атырғанының гүўасы болдық. Олардан тысқары, тәрбияланыўшылар психолог, методист, дене тәрбиясы инструкторынан ҳәр қыйлы темада гүрриңлесиўлер, ойынларды үйренеди. Бақшада инглис, рус тили, көркем гимнастика, шахмат-шашка ҳәм басқада дөгереклер ислеп тур. Бундай илажлардың шөлкемлестирилиўи тәрбияланыўшылардың сана-сезимин раўажландырады. Бизди қоршап турған орталық туўралы түсиникке ийе болады.

«Жазғы саламатластырыў айлығы» илажының өткерилиўи тәрбияланыўшыларды қуўаныш­қа бөлемекте. Жаз мәўсиминде бағларда писип жетилискен мийўелерден таярланған компот, салқын, мазасы тилди үйиретуғын суўлар кишкенелер ушын ҳақыйқый саўға болды десек қәтелеспеймиз.

­ Елимизде мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери тәрбияланыўшыларына көрсетилип атырған ғамқорлық тараўға жаңалық алып кирди. Келешегимиз ийелерине заман талабына сай тәлим-тәрбия бериўде жуўапкершиликли ўазыйпа жүкленди. Ал, буны ақлаў бас — ўазыйпамыз. Бақшамыз жәмәәтинде тәжирийбели тәрбияшылар С.Садыкова ҳәм А.Қудайбергеновалар шәкиртлерине бар билгенлерин үйретип келмекте. Жақында 55 тәрбияланыўшыларымыздың қанатларын қатайтып, қомлап мектепке қарай ушырдық. Олар биз бенен қыймай хошласты. Әсиресе, тәрбияшыларының кеўиллери бузылысқанын көрип, кәсибимизге меҳримиз асты. Бар мийримиңди берип, тәрбия­ласаң, балалар да баўыр басқан уясын көзи қыймас екен, - дейди мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси меңгериўшиси Гүлназ Давлетярова.

Бақша иргесинен шығар пайытында бир топар кишкенелерди қолынан жетеклеген ата-аналар алдымыздан шықты. Демек, бақшаға жаңадан тәрбия­ланыўшылар жақсы нийетлер қанатында қәдем атлағанын ҳеш ким айтпай-ақ түсиндик.

 

Қ.РЕЙМОВ,

өз хабаршымыз.

 

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF