Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:46:01, 21.04.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ТАБАССУМ» БАЛАЛАРҒА ЖҮДӘ УНАМАҚТА

Ҳәзирги саратанның усындай жәзийрама ыссы күнлеринде дем алыў орайларында жазғы демалысын кеўилли өткерип атырған балалардың қуўанышларын көрип, сол балалық жылларыңды сағынасаң.

Нөкис қалалық халық билимлендириў бөлимине қараслы 34-санлы улыўма орта билим бериў мектеби жанында шөлкемлестирилген «Табассум» балалардың күндизги дем алыў ҳәм ­саўалландырыў орайында олар ушын барлық шараятлар жаратылған.

­ Орайымызда 3 гезекте 240 баланың дем алыўы, ­саўалландырылыўы ҳәм билим көнликпелерин беккемлеп, мектеп қушағына умытылмастай тәсирлер менен қайтыўы ушын ҳәрекет етип атырмыз, - дейди дем алыў орайы директоры Махмуд Сапаров.

Ул-қызлардың мазмунлы дем алыўы ушын илажлар исленип, тәжирийбели педагог-тәрбияшылар тәрепинен түрли мәдений-ағартыў илажлар нәтийжели шөлкемлестирилип, бирқанша дөгереклер балалар менен толы. Сондай-ақ, олар ҳәрқыйлы шынығыўлар ислеп, қызықлы ойынлар ойнайды. Әсиресе, Алмахан Мәтенова, Лилия Амирова, Света Камалова сыяқлы тәрбияшылар менен биргеликтеги илажлар балаларға жүдә унамақта.

Орайдағы қайсы бир бала менен сәўбетлессек те олардың бул орайды мақтаныш етип айтқанлығының гүўасы болдық.

­ «Табассум»ға ҳәр жылы келемен, -дейди 27-санлы мектептиң 4-класс оқыўшысы Гулсум Мәтенова. ­ Ҳәр келгенимде бирқанша өзгерислердиң болғанлығының гүўасы боламан. Бул жылы дөгереклер саны жүдә көбейген. Қәлеген дөгерекке қатнасыў имканияты бар. Мен шет тили дөгерегинде тил үйренип атырман...

­ Маған бул жердеги аўқатлар, түрли салқын ишимликлер жүдә унайды. Ҳәр бир күнимиз қуўаныш ҳәм саз-сәўбет пенен өтпекте. Досларым Азиза, Шахсәнем, Раксана ҳәм Ферузалар менен бирге кеўилли дем алып атырмыз. Бизге усындай шараятларды жаратып берип атырған мәмлекетимизге өз миннетдаршылығымызды билдиремиз, - дейди 22-санлы мектептиң 6-класс оқыўшысы Гүлзада Қаржаўбаева.

Шөлкемлестирилген футбол, волейбол, баскетбол, шахмат-шашка, қуўнақлар ҳәм зийреклер жарысы ҳәм басқа да ҳәрқыйлы бағдардағы кеўилашар ойынлар оқыўшылардың ойлаў қәбилетин раўажландырыў менен бирге саламатлығын беккемлеўге хызмет етпекте. Медицина хызметкерлеринен шыпакер Светлана Жуманиязова, мийирбийкелерден Гүлистан ­Айтмуратова ҳәм Зайфуна Узақбергеновалар дем алып атырған балалардың саламатлығына жуўапкер болыўы менен бирге асханада таярланатуғын тағамлардың сапасын тексерип, тазалықты бәрқулла бақлап барады. 

Қулласы, балалардың бул жердеги ҳәр бир күни қуўанышлы мәўритлерге толы болып, оларға жүдә унамақта.

 Г.САПАРОВА.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF