Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:15:12, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕВРОПА АЎҚАМЫНА ЭКСПОРТ ЕТИЎ ТӘРТИП-ҚАҒЫЙДАСЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 6-ноя­брьдеги «Мийўе-овощ өнимлерин, жүзим, палыз, собықлы егинлерди, сондай-ақ, кептирилген овощ ҳәм мийўелерди жергиликли экспорт етиўшилерди қоллап-қуўатлаў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары сыртқы экономикалық хызметлерди және де раўажландырыўға, өнимлеримиздиң дүнья базарында бәсекилигин арттырыўға түртки болды. Европа Аўқамы экспорт етиўши 28 мәмлекеттиң 500 миллионлық қарыйдары бар болған бул дүньядағы үлкен базардан пайдаланыў имканиятына ийе.

Аўқамға ағза болған 28 мәмлекет бирден-бир бажыхана аймағына ийе. Атап айтқанда — Европа Аўқамы ишинде ҳәрекетлениўши товарлар ушын бажыхана төлемлери төленбейтуғынлығы, товарлар Аўқамға кирмейтуғын мәмлекетлерден импорт етилетуғын товарлар ушын белгиленген бирден-бир бажыхана тарифине ийе екенлиги. Нызам түринде алып кирилген товарлар бажыхана қадағалаўы бойынша  пүткил Европа Аўқамында еркин айланысқа шығарылыўын аңлатады. Сондай-ақ, оған алып кирилетуғын товарлар тутыныўшыларды қорғаў ушын Аўқамның тийкарғы техникалық талапларына жуўап бериўи керек. Атап айтқанда, оларға товардың қәўипсизлиги, стандартластырыў, орап-жайластырыў,  белги қойыў киреди. Ал, товарлардың қәўипсизлиги тийкарынан  Аўқам сиясатының улыўма принциплериниң 2001/95/ЕА Директивасы, Стандартластырыў бойынша  85/C136/01 қарарында белгиленген.

Товарлардың техникалық стандартлар сәйкеслигине бол­ған қағыйдалар менен белгиленген мәжбүрий талапларға муўапықлығын тастыйықлаўды ислеп шығарыўшы ямаса үшинши тәреп орынлайды.

Ҳәр бир Европа Аўқамы мәмлекетиниң «Ўәкиллик уйымлары» үшинши тәреп белгиленген жағдайда, муўапықлықты тас­тыйықлаў ушын жуўапкер саналады.

«СЕ» муўапықлық белгиси өним қолланылатуғын қағыйдалар менен белгиленген тийкарғы талапларға муўапықлылығы ҳәм муўапықлықты тастыйықлаўдағы тийисли процедуралардан өткенлигин көрсетеди.

Аўқам аймағына тарқатылатуғын товарлар Аўқамның белги қойыў бойынша талапларына муўапық болыўы керек. Атап айтқанда, қарыйдардың саламатлығы, қәўипсизлиги ҳәм мәплерин қорғаў, товар ҳаққындағы мағлыўматларды усыныў, қурамы ҳәм қәўипсиз пайдаланыўы көрсетилиўи лазым. Сондай-ақ, Аўқам аймағында орап-жайластырыў қоршаған орталықты қорғаў талапларына ҳәм қарыйдарлардың саламатлығы ушын қәўип-қәтердиң алдын алыў мақсетинде ислеп шығылған талапларға сәйкес болыўы керек. Сол айтқандай товарлар ҳәм өнимлерди экспорт етиўге таярлық көриў басқышпа-басқыш әмелге асырылады.

Улыўма алғанда, дүнья жүзилик базар талапларынан келип шығып, экспортқа шығарылған өнимлердиң сапасын жақсылаў, мийўе-овощларды қайта ислеўши технологияларды өзлестириў, өнимниң бәсекиге шыдамлылығын беккемлеў, жаңа базарларды өзлестириў ҳәм де экспорт географиясын кеңейтиў — баслы мақсетлеримиздиң биринен есапланады.

 Аман НУРҒАЛИЕВ,

«Ўзстандарт» Агентлиги «Қарақалпақстан сынаў ҳәм сертификатластырыў орайы» Мәмлекетлик кәрханасының экспортқа көмеклесиў Бюросы ўәкили.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF