Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:20:53, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МАШҚАЛАЛАР УНАМЛЫ ШЕШИЛМЕКТЕ

Елимизде соңғы жылларда аймақлардың социал-экономикалық раўажланыўы бойынша айтарлықтай жумыслар исленип атыр. Бул бойынша Президентимиздиң арнаўлы қарары қабылланып, жергиликли орынларда секторлар жумысы жолға қойылды. Ҳәзирги күнде сектор­ға тийисли қәнигелер бириктирилип, халықтың жағдайы, маш­қалалары үйренилип, жедел ҳәм өз ўақтында шешим табыўға жәрдемлесип атыр.

Тақыятас районында исши топар аймақты  төрт  секторға бөлип алды. Топарларға райондағы кәрхана ҳәм шөлкемлердиң қәнигелери тартылды, олар үйме-үй кирип, халықтың жасаў шараяты менен танысып, оларды қыйнап атырған машқалалар болса шешиў ушын бар күш-имканиятларын жумсамақта.

Биринши секторда 2 улыўма орта билим бериў мектеби, 1 мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси ҳәм шаңарақлық поликлиникаға оңлаў жумыслары исленип, заманға сай рәўиште реконструкциялаў жумыслары қызғын жүрип атыр. Сондай-ақ, ишимлик суўдан қыйналып киятырған халыққа хызмет көрсетиўди жақсылаў мақсетинде 3300 метр суў тармақлары қайта қурылған. 1100 метр газ тармақлары оңланып, тәбийғый газ бенен тәмийинлениўдеги үзилиспелер унамлы шешим тап­қан. Ал, тәбийғый газ бенен тәмийинленбеген шаңарақларға газ баллонлары жеткерип берилген.

«Найман» АПЖ болса «Абат аўыл» бағдарламасына киргизилген. Халықтың кем тәмийинленген, қыйналып атырған қатламына жәрдем көрсетиў мақсетинде 34 кем тәмийинленген шаңарақтың үйлерине оңлаў жумыслары жүргизилип, үй қапталы абаданластырылған.

Екинши секторда да ислер қызғын. «Тақыятас» МПЖ аймағындағы көп қабатлы турақ жай ескирип қалған еди. «Халық банки» АКБ Тақыятас бөлими тәрепинен 61,9 миллион сум муғдарында кредит ажыратылып, ири оңлаў жумыслары исленди. Сондай-ақ, кем тәмийинленген шаңарақлардан «Кенегес» АПЖ аймағы турғыны Х.Жошевтиң жайына 9 183 479 сумлық, Х.Юсуповтың жайына 9 888 574 сумлық, «Тақыятас» МПЖ турғыны Р.Шамуратованың жайына 10 миллион сумлық қаржы ажыратылып, оңлаў жумысларын ислеўге жәрдем берилди. Сон­дай-ақ, «Кенегес» АПЖ аймағындағы кем тәмийинленген 8 шаңарақтың турақ жайларының төбесине оңлаў жумыслары алып барыл­ған.

Усы аймақта жасаўшы 4 адам майыплар арбашасы, еки адам қолтық таяқ, екеўи еситиў аппараты менен тәмийинленген. Улыўма алғанда, районда халықтың кем тәмийинленген қатламы мудамы сектор нәзеринде. Мысалы, усы жылдың төрт айы ишинде оларға 16 газ плитасы, 112 суйылтырылған газ баллонлары, 3 шаң жутқыш, 11 электр печи ҳәм бир кир жуўыў машинасы берилип, олардың алғысына ерисилген.

Үйме-үй кирип, машқалаларды үйрениў барысында улыўма 88 машқала анықланған. Бүгинги күнге шекем олардың 49ы унамлы шешим таўып, қалғанларын шешиў бойынша да жумыслар алып барылмақта.

«Кенегес» АПЖ аймағында пайда болған таза ишимлик суў машқаласы бойынша 8,1 километр таза ишимлик суў тармағын тартыў бағдарламаға киргизилди.

18-санлы улыўма орта билим бериў мектебине 320 миллион сум муғдарында қаржы ажыратылды ҳәм «Инновацион қурылыс» кәрханасы тәрепинен оңлаў жумыслары баслап жиберилген.

Үшинши сектордың исши топары 26 адам қурамында дүзилген. Олар үш топарға бөлинип, халықтың жасаў шараяты менен жақыннан таныспақта. Аймақтағы 331 кем тәмийинленген шаңарақларға 177,9 миллион сум материаллық жәрдем берилген. Сондай-ақ, «Қусшылық» МПЖ аймағындағы көп қабатлы турақ жайларға таза қубырлар тартылып, ишимлик суў менен үзликсиз тәми­йинлеў машқаласы шешип берилген. Бул ушын инвестиция бағдарламасы тийкарында 323 миллион сум қаржы ажыратылып, 1,6 километр суў тармақлары қайта қурылған.

Төртинши секторда 4178 шаңарақта бүгинги күнде 22 мыңнан аслам халық жасап, соннан 640 шаңарақ кем тәмийинленген. Олардың машқалалары үйренилип, тийисли жәрдем берилди.

Район орайындағы «Орайлық» МПЖ аймағында 1955-1967-жыллары ағаштан салын­ған 23 турақ жай авариялық аўҳалға келип қалған еди. Бул турақ жайлар «жол картасы»на киргизилип, бузып тасланды. Орнына 5 қабатлы 90 квартиралы заманагөй архитектура көринисиндеги имаратлардың қурылысы баслап жиберилди.

«Жайхун» АПЖ аймағындағы «Фубо-Нукус» ЖШЖне боян өнимин қайта ислеўге 300 мың АҚШ доллары муғдарындағы сырт ел инвестициясы киргизилген. Ш.Рашидов көшесиндеги жер майданы 2 гектар 2 қабатлы, 22 ханалы мийманхананы ҳәм 100 орынлық аўқатланыў  орнын қурыў, теплица, полипропилен қалтаны қайта ислеп шығаратуғын үскенелерин алып келиўге «GREENHOUSE GOLD» ЖШЖне 16 миллиард 587,4 мың сум муғдарындағы қаржы ажыратылып, жумыслар басланып кетти. Ал, «Тау-Кита» ЖШЖне 376 мың АҚШ долларына сырт елден әсбап-үскенелер алып келинип, бос турған ислеп шығарыў объектлерине орнатылды. Сондай-ақ, өз жумысын тоқтатқан 21 исбилерменлик субъектлери қайта тикленди. Нәтийжеде жаңадан 38 жумыс орны ашылып, адамлар жумыс пенен тәмийинленген. Усылар менен бирге, 22 исбилерменлик субъектлерине 260 миллион 712 мың сум муғдарындағы кредит алып берилген.

Жуўмақлап айтқанда, Тақыя­таста бүгинги күнде секторлар айтарлықтай жумыслар алып барып атыр. Әлбетте, бул мәўсимлик ис емес. Солай екен, халықтың социаллық-экономикалық жағ­дайын еле де раўажландырыў бойынша жумыслар даўам ете береди.

С.ОРАЗЫМБЕТОВ, өз хабаршымыз.

Тақыятас районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF