Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:35:33, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨЗБЕКСТАНДА ШАНХАЙ БИРГЕ ИСЛЕСИЎ ШӨЛКЕМИНИҢ ХАЛЫҚ ДИПЛОМАТИЯСЫ ОРАЙЫ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛИЎИН  МӘМЛЕКЕТ ТӘРЕПИНЕН ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы  Президентиниң қарары

2017-жыл 9-июньде Астана қаласында ШБШға ағза мәмлекет басшылары Кеңесиниң мәжилисинде Өзбекстан Республикасы тәрепинен алға қойылған басламалар менен усынысларды әмелге асырыў, сондай-ақ, 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясының ўазыйпаларын табыслы әмелге асырыўда халық дипломатиясы механизмлеринен ҳәр тәреплеме пайдаланыў мақсетинде:

 1. Өзбекстан Республикасы Минис­трлер Кабинети жанындағы Миллетлераралық қатнасықлар ҳәм шет еллер менен дослық байланыслары комитети (кейинги орынларда — Комитет), Сыртқы ислер министрлиги, Мәденият министрлиги, Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў минис­трлиги, Денетәрбия ҳәм спорт минис­трлиги, Туризмди раўажландырыў бо­йынша мәмлекетлик комитети, Илимлер академиясы, Көркем өнер академиясы, Жаслар аўқамы, Журналистлер дөретиўшилик аўқамы, Жазыўшылар аўқамының олардың шөлкемлестириўинде мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкем көринисиндеги мәкеме тәризинде Өзбекстанда Шанхай бирге ислесиў шөлкеминиң Халық дипломатиясы орайын (кейинги орынларда — Орай) шөлкемлестириў ҳаққындағы усынысларына келисим берилсин, төмендегилер Орай жумысының тийкарғы ўазыйпалары ҳәм бағдарлары етип белгиленсин:

ШБШ еллери арасында өз-ара исеним ҳәм жақын қоңсышылықты, миллетлераралық ҳәм динлераралық татыўлықты беккемлеўге, цивилизациялараралық диалогты күшейтиўге көмеклесиў;

ШБШ еллери менен мәдений гуманитарлық байланысларды кеңейтиўге, делегациялардың өз-ара сапар етиўлерин шөлкемлестириўге қатнасыў;

ШБШ еллериниң пуқаралық жәмийети институтлары, соның ишинде, жаслар ҳәм ҳаял-қызлар шөлкемлери арасында дослық бирге ислесиў орталығын беккемлеў ушын шараятлар жаратыў;

ШБШ еллери арасында мәлимлеме тараўындағы бирге ислесиўди раўажландырыўға жәрдемлесиў, мәлимлеме ресурсларын қәлиплестириў және ШБШ мақсетлери, ўазыйпаларын, жумысының әҳмийетли бағдарларын ҳәм тийкарғы принциплерин кеңнен түсиндириў мақсетинде ғалаба хабар қураллары менен бирге ислесиў, ШБШ еллериниң мәдений-гуманитарлық тараўда ерискен табыслары ҳаққында информациялық-аналитикалық материалларды таярлаў ҳәм оларды турақлы баспадан шығарып барыў;

ШБШ еллерин ҳәм олардың халықларын бир-бирине жақынластырыў, өз-ара исеним ҳәм жақын қоңсышылық руўхын беккемлеў мақсетинде халық дипломатиясы қуралларынан пайдаланыў.

 1. Төмендегилер орайдың жумысын қаржыландырыў дәреклери есапланатуғыны мағлыўмат ушын қабыл етилсин:

мәмлекетлик субсидиялар,  социаллық буйыртпалар ҳәм социаллық шериклик шеңберинде ажыратылатуғын грантлар;

техникалық көмеклесиў қураллары, халықаралық ҳәм сырт елли ҳүкиметлик, ҳүкиметлик емес шөлкемлер, коммерциялық банклер ҳәм басқа да шөлкемлердиң Орайдың жумысын қоллап-қуўатлаўға ажырататуғын грантлары;

юридикалық ҳәм физикалық шахслардың қайыр-сақаўат ислери;

нызамшылықта қадаған етилмеген басқа да дәреклер.

 1. Орайға:

өзине жүкленген ўазыйпаларды орынлаў шеңберинде министрликлерден, ведомстволардан ҳәм басқа да мәмлекетлик шөлкемлерден зәрүр статистикалық ҳәм таллаў мәлимлемесин талап етиў ҳәм бийпул алыў;

илимий, мәдений, руўхый-ағартыўшылық илажларды өткериў ушын мәмлекетлик мүлк болған мәжилислер залынан ҳәм концерт залларынан (әне усы заллар қарамағында болған субъектлер менен келисилген кесте бойынша) бийпул пайдаланыў ҳуқықы берилсин.

 1. Комитет:

Сыртқы ислер министрлиги менен биргеликте Орайдың жумысын материаллық-техникалық ҳәм информа­циялық жақтан тәмийинлеў, сондай-ақ, Орайдың илажларына қатнасыў ушын сырт ел экспертлерин мирәт етиў мақсетинде техникалық көмеклесиў қуралларын ҳәм грантларды тартыў мәселелерин ШБШ және басқа да халықаралық ҳәм сырт ел шөлкемлери менен тыянақлы ислеп шығыўда Орайға жәрдем көрсетсин;

Мәденият министрлиги, Денетәрбия ҳәм спорт министрлиги, Туризмди раўажландырыў бойынша мәмлекетлик комитети ҳәм Миллий телерадиокомпания менен биргеликте ШБШ еллери арасында мәдений-гуманитарлық, спорт және басқа да байланысларды жолға қойыўда ҳәм раўажландырыўда мәденият, спорт, туризм ҳәм ҒХҚ тараўындағы илажларды шөлкемлестириўде Туризмди раўажландырыў бойынша мәмлекетлик комитети ҳәм Миллий телерадиокомпания Орайға жәрдем берсин.

 1. Орайға еки ай мүддетте Орайдың жумысын шөлкемлестириў бойынша «жол картасы»н ислеп шығыў ҳәм тас­тыйықлаў усыныс етилсин.
 2. Мәденият министрлиги, Дене­тәрбия ҳәм спорт министрлиги, Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги, Туризмди раўажландырыў бойынша мәмлекетлик комитети, Миллий телерадиокомпания, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери мәжилислер залы ҳәм басқа да мүлктен ўақтынша пайдаланыў ушын оларды бийпул бериў арқалы мәдений, спорт ҳәм басқа да илажларды шөлкемлестириўде ҳәм өткериўде Орайға жәрдем берсин.
 3. Орай Ташкент қаласы, Яккасорай районы, Бабур көшеси, 45 жайда ижара ҳақысы «нольлик ставка» бо­йынша орналастырылсын.
 4. Қаржы министрлиги:

2018-жылы Комитетке Орай орналасатуғын имараттың бөлегин ири оңлаў ҳәм үскенелеў ушын Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик бюджет параметрлери шеңберинде;

Орайға хызметкерлердиң мийнетине ҳақы төлеў ушын Сыртқы ислер министрлиги хызметкерлери ушын белгиленген нормативлерге муўапық зәрүр қаржылар ажыратылыўын тәмийинлесин.

 1. Ташкент қаласы ҳәкимлиги еки ҳәпте мүддетте Орайдың зәрүр заманагөй компьютерлер, шөлкемлестириўшилик техника, мебель ҳәм инвентарьлар менен үскенелениўин тәми­йинлесин.
 2. Өзбекстан Республикасы Мәлимлеме технологияларын ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министрлиги Орайдың телефон байланысына ҳәм Интернет тармағына жал­ғаныўын орнатылған тәртипте тәми­йинлесин.
 3. Өзбекстан баспасөз ҳәм хабар агентлиги Әлийшер Наўайы атындағы Миллий китапхана менен биргеликте Миллий китапхананың мәлимлеме-китапхана қорына және сырт еллердеги лицензияланған жетекши мәлимлеме-китапхана ресурсларының қорларына турақлы электрон байланысын тәми­йинлесин.
 4. «Өзавтосанаат» АЖға «Ласетти» маркалы 1 дана автотранспорт қуралын Орайға қайырқомлық ионасы сыпатында тапсырыў усыныс етилсин.
 5. Әдиллик министрлиги бир ҳәпте мүддетте Орай нызамшылықта орнатылған тәртипте мәмлекетлик дизимге алыныўын тәмийинлесин.
 6. Сыртқы ислер министрлиги Орайдың буйыртпаларына муўапық, Орай тәрепинен өткерилген илаж­ларға тартылатуғын сырт ел қәнигелерине кириў визалары консуллық жыйымлары өндирилмеген ҳалда рәсмийлестирилиўин тәмийинлесин.
 7. Ишки ислер министрлиги Орайдың буйыртпаларына муўапық, Орайда ислеў ушын тартылатуғын сырт ел қәнигелерине визалар мүддети создырылыўын, сондай-ақ, олар ўақтынша жасайтуғын жерде ўақытша дизимге алыў ҳәм оның мүддетин созыўды мәмлекетлик бажы өндирмей белгиленген тәртипте тәмийинлесин.
 8. Өзбекстан Миллий телерадиокомпаниясы ҳәм Өзбекстан Миллий мәлимлеме агентлиги Орай жумысының мақсет — ўазыйпаларын халықтың арасында, соның ишинде, баспа ҳәм электрон ғалаба хабар қуралларында, Интернет тармағында кеңнен сәўлелендирилиўин тәмийинлесин.
 9. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Өзбекстан Республикасының Бас министри А.Н.Ариповқа ҳәм Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Қәўипсизлик кеңесиниң хаткери В.В.Маҳмудовқа жүкленсин.

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.МИРЗИЁЕВ.

Ташкент қаласы, 2018-жыл 26-июнь.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF