Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:31:50, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ БАСЛЫҒЫ М.Т.ЕРНИЯЗОВТЫҢ  ЖАСЛАР КҮНИ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН БОЛЫП ӨТКЕН САЛТАНАТТАҒЫ ҚУТЛЫҚЛАЎ СӨЗИ

Ассалаўма әлейкум, қәдирли жаслар!

Ҳүрметли мийманлар!

Ең дәслеп, бәршеңизди пүткил елимиз бойлап кең түрде белгиленип атырған бүгинги Жаслар күни байрамы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаўға рухсат еткейсизлер!

Ҳәзир ғана Ҳүрметли Президентимиздиң елимиз жасларына жоллаған байрам қутлықлаўын еситтиңлер. Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен билдирилген бул баҳалы пикирлердиң, алға қо­йылған мақсет ҳәм ўазыйпалардың, сиз жасларға деген айрықша ғамқорлық ҳәм итибардың әҳми­йетин терең аңлайсызлар, деген исенимдемиз.

Өткен бир жылға нәзер таслайтуғын болсақ, жасларымыз турмысында үлкен өзгерислер менен жаңаланыўлар жүз бергенин көриўимиз мүмкин.

Ҳүрметли Президентимиздиң елимиз жаслары менен ушырасыўы, оларды қоллап-қуўатлаў бо­йынша бир қатар әҳмийетли ўазыйпаларды белгилеп бериўи — жасларымыз ушын жаңа дәўирди баслап берди, десек қәтелеспеймиз.

Мине, ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен бүгинги сәне пүткил елимизде Жаслар күни сыпатында кең түрде белгиленбекте.

Соны исеним менен айтыўымыз мүмкин, дүньяда ҳеш бир мәмлекеттиң Президенти, ҳүкимети тәрепинен жасларға бундай дәрежедеги жоқары итибар қаратылмайды.

 Өткен жылдың 5-июль күни ҳүрметли Президентимиз тәрепинен «Жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясаттың нәтийжелилигин арттырыў ҳәм Өзбекстан Жаслар аўқамының жумысларын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы Пәрманының қабыл етилиўи — жасларымыз ушын жаңа имканиятлар есигин ашып бермекте.

Мине, усы қысқа ўақыт ишинде Қарақалпақстанда белсенди жасларымыз ушын ңҳ квартиралы турық жайлардың тапсырылыўы, быйылғы жылы да бул ийгиликли исти даўам етип, 96 жас шаңарақ ушын «Жаслар үйлери»ниң қурылып атырғаны, Жаслар аўқамының қалалық ҳәм районлық Кеңеслерине Президент саўғасы — хызмет автомашиналарының тапсырылғаны, бүгинги байрам мүнәсибети менен Жаслар аўқамының 7 районлық Кеңеслерине тағы да «Спарк» автомашиналарының ажыратылып атырғаны — булар алдын болмаған қуўанышлы ўақыялардан саналады. 

Сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде жаслар менен болып өткен бүгинги ушырасыўда жасларымыз ушын шөлкемлестирилген телеканал ушын аўқамның Қарақалпақстан Республикалық Кеңесине автомашина ажыратыў бойынша тийисли шешим қабыл етилди.

Соны да атап өтиўимиз тийис, өткен айлар даўамында Жаслар аўқамы Кеңеслериниң баслықлары ушын жеңиллетилген кредитлер тийкарында «Дамас» ҳәм «Спарк» автомашиналары алып берилди.

Елимиздиң бүгинги жасларына айрықша ҳәўес, мақтаныш, сондай-ақ, жоқары исеним менен қараўға толық тийкарларымыз бар.

Мине, быйылғы жылдың өзинде 200 ден аслам жасларымыздың Азия ҳәм Жәҳән чемпионатларында, халықаралық турнирлерде сыйлы орынларды жеңип алғанын, 500 ге жақын жасларымыздың фермерлик ҳәрекетин табыслы әмелге асырып атыр­ғанын, 2,5 мыңнан аслам жасларымыз исбилерменлик пенен шуғылланып, көпшиликке үлги болып киятырғанын мақтаныш пенен атап өтиў орынлы.

Итибарлы тәрепи сонда, өзлериниң ерискен нәтийжелери ҳәм табыслары менен дүньяның раўажланған еллери жасларынан кем болмаған бундай жасларымыз ҳаққында узақ сөз етиўимиз мүмкин. 

Бүгинги байрам алдынан ҳүрметли Президентимиздиң арнаўлы қарары тийкарында халқымыздың еки перзентимиз, яғный спорттың академиялық ескек есиў түри бойынша нөкисли спортшымыз Исламбек Мәмбетназаров ҳәм де шоманайлы жас исбилермен Сабур Сагатовлар «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығына миясар деп табылды.

Усы жерде соны да атап өтиўимиз тийис, бүгинги күнде Корея мәмлекетинде болып өтип атыр­ған Азия кубогында Исламбек Мәмбетназаров Өзбекстан сайланды командасы қурамында еки  алтын медальды қолға киргизди.

Жасларымызға деген жоқары исеними ҳәм де ғамқорлығы ушын ул-қызларымыз, барлық ата-аналар ҳәм де гүллән халқымыз атынан ҳүрметли Президентимизге мың-мыңлап рахметлер айтамыз!

Қәдирли жаслар!

Сизлерди бүгинги Жаслар күни байрамы менен және бир мәрте қызғын қутлықлап, бәршеңизге беккем денсаўлық, терең билим ҳәм кәсип ийелеў, ана-Ўатанымыздың уллы келешегин қурыў жолындағы ийгиликли ислериңизде тасқын табыслар тилеймиз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF