Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:18:02, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

СӨЙЛЕР СӨЗИМИЗГЕ  ИТИБАРЛЫ БОЛАЙЫҚ

Миллеттиң, халықтың келешеги биринши гезекте тек ғана ана тилине байланыслы. Тарийхқа нәзер салсақ, қаншадан-қанша миллетлер жоғалып кеткен.

Бизиң көп миллетли Өзбекстанымызда ҳәр бир миллет ўәкиллери тыныш-татыў, аўызбиршиликте жасап атырғаны, келешегимиздиң айдынлығын билдиреди. Халқымыз әзелден өз тарийхын билиўге, ата-бабаларының бай мәдений мийрасын сақлаўға, ана тилин умытпаўға умтылған. Тил жас әўладты тарийхқа ҳүрмет, Ўатанға садық перзент болып жетисиўине тәрбиялаўда әҳмийетли қурал саналады.

Ҳақыйқатын айтқанымызда, нәрестениң ана тилин үйрениўинде ана ҳәййиўи дәслепки сабақ ўазыйпасын атқарады. Неге дегенде,  ана ҳәййиўи балаға мийрим-шәпәәт, жақсылық, мәртлик сыяқлы пазыйлетлерди сиңдиреди. Әсиресе, ана тилиндеги ертек, әпсана, дәстанлардан айтылған үзиндилер, нәрестелердиң санасын толықтырады. Есейе келе, ақ-қараны ажыратыўына хызмет етеди.

Тил — инсанлардың бир-бири менен қарым-қатнас қуралы есапланады. Бизиң перзентлеримиз, өз ана тилинде билим алыў мүмкиншилигине ийе, мәмлекетте жасап атырған бахытлы жаслар деп айтсақ қәтелеспеймиз. Буның қәдирине жетиўимиз керек. Елимизде билимлендириў тараўына айрықша итибар қаратылмақта. Сонлықтан да, бундай ғамқорлық биз муғаллимлерге жуўапкершилик жүклейди.

Бизиң Нөкис қурылыс кәсип-өнер колледжинде оқыўшыларымызға қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәнин жетик үйретиўде жаңа педагогикалық усыллардан пайдаланып атырмыз. Қарақалпақ әдебиятының үстинлери Әжинияз, Бердақ, Күнхожа шайырлардың өлмес қосықларынан тыс­қары Т.Жумамуратов, Т.Мәтмуратов, И.Юсупов ҳәм ҳәзирги заман әдебияты ўәкиллериниң шығармалары менен таныстырып киятырмыз. Буннан оқыўшыларымызда китап оқыўға қызығыўшылығы унамлы тәрепке өзгермекте.

 Г.ЖУМАМУРАТОВА,

Нөкис қурылыс кәсип-өнер колледжиниң оқытыўшысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF