Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:21:51, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАРЛЫҒЫ ШАҢАРАҚТАН БАСЛАНАДЫ

Ҳәр қандай миллеттиң өзине тән мәнаўиятын қәлиплестириў ҳәм жоқарылатыўда шаңарақтың орны айрықша  болып табылады. Себеби, инсанның  пәкизе сезимлери, дәслепки турмыслық түсиниклери шаңарақта қәлиплеседи. Әсиресе, ата-анаға ҳүрмет, ҳәр бир инсанға тән болған инсаныйлық пазыйлетлер ҳәм қатнасықлардың негизи шаңарақтың руўхый дүньясын қурайды.

Сонлықтан да халқымыз өз перзентлериниң санасына усындай ағла пазыйлетлерди сиңдирип тәрбиялаўға ҳәрекет етеди ҳәм бундай адамгершилик қәси­йетлерин бойында жәмлеген, усы арқалы жәмийетке өз пайдасын тийгизген инсанларды үлгили шаңарақта өскен инсанлар деп атайды.

Бүгинги күнде жәмийетимиз арасында усындай үлгили шаңарақлар көплеп табылады. Солардың бири — пайтахтымыздағы «Берекет» мәкан пуқаралар жыйынында жасаўшы Рустем Айбергеновтың шаңарағы десек асыра силтеген болмаймыз. 

Өмирлик жолдасы, медицина хызметкери Дилбархан Төремуратова менен биргеликте үш перзентти камалға келтирген Рустем Айбергенов ҳәзирги ўақытта «Өзбекстан почтасы» акционерлик жәмийетиниң Қарақалпақстан филиалында мәсләҳәтши юрист болып жумыс ислеп келмекте. Ана тилимизден басқа рус ҳәм инглис тиллерин жетик  билетуғын ол 2009-жылы Словакияның Братислава қаласында өткерилген халықаралық семинарға қатнасып, халықаралық дәрежедеги төрешилик суды судьясы деген сертификат алыўға миясар болған.

«Уяда не көрсең, ушқанда соны көрерсең» дегендей, бул шаңарақ перзентлери де ата-ананың мүнәсип избасарлары болыўы ушын тәлим-тәрбия алып келмекте. Атап айтқанда, шаңарақтың туңғышы Айнура, ортаншысы Айдос Бердақ атындағы ҚМУдың шет тиллер факультетинде, ал, генжетайы Бахтияр химия-технология факультетиниң нефть ҳәм газди қайта ислеў технологиясы қәнигелигинде билим алып келмекте.

Жақында бул шаңарақ ушын қуўанышлы ўақыя жүз берди. Атап айтқанда, олар «Ең үлгили шаңарақ» таңлаўының Нөкис қалалық басқышында жеңимпаз атанып, республикалық бас­қыш­қа жолламаны қолға киргизди. Әлбетте, бундай қуўанышлы ўақыя Айбергеновлар шаңарағы ҳәм олардың жақынларын шадлыққа бөледи.

 Ә.ОРАЗОВ,

арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: Р.Айбергеновлар шаңарағы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF