Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:24:51, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЗАМАН  МЕНИ  ЖУРНАЛИСТИКАҒА  БАСЛАДЫ

Инсан ержеткен соң өзи қызыққан кәсибин таңлаўға умтылады. Ҳақыйқатында да кәсип таңлаў инсан ушын ең қызықлы ҳәм әҳмийетли болып, мен буны көп ўақыт даўамында әмелге асыра алмадым.

Себеби, өзимдеги қәбилет қайсы кәсипке сай келетуғынлығын көп ойлап жүрдим. Нәтийжеде заман мени журналистикаға баслады. Билесиз бе? Мен балалығымнан телевизор тамаша етип спорттың футбол түрине қызығар едим. Әсиресе, Өзбекстан телевидение­синиң спорт бағдарламаларының баслаўшылары ҳәм белгили футбол шолыўшысы Даврон Файзиевке жүдә ҳәўесим келер еди.

Ўақыт өтип Бердақ атындағы ҚМУниң журналистика тәлим бағдарында билим алыўды ни­йет еттим. Устазларымның берген билимлери мениң бул кәсипке бол­ған қызығыўшылығымды арт­тырып, қәбилетимди оятты. Журналистика ҳақый­қаттан да халықтың нағыз айнасы болыўы менен бирге өзгеше қубылыслар дәреги екенлигин түсиндим. Әйне пайытта, «Еркин Қарақалпақстан» газетасы редакциясында өндирислик әмелиятымды өтеп атырман. Бул жердеги редакция жәмәәтиниң тәжирийбели ҳәм жас журналистлерден көп нәрселерди үйренип атырғанымнан қуўанышлыман. Газетаның жаңа санының оқыўшылар қолына жетип барыўында ондағы журналистлердиң хызметлериниң айрықша екенлигин мақтаныш пенен айтқым келеди. Ҳүкиметимиз тәрепинен жаслар­ға берилип атырған итибар ҳәм имканият, әсиресе, 27-июнь — Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери байрамы биз сыяқлы болажақ журналистлерди және де алға қарай руўхландырды.

 Атабек  НАЖИМОВ,

ҚМУниң журналистика тәлим бағдарының студенти.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF