Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:20:21, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МУҒАЛЛИМГЕ  ЖОЛДАС  БОЛҒАН  «УСТАЗ...»

Бүгин ҳақыйқатында да Өзбекстан, соның ишинде ана диярымыз Қарақалпақстан күннен-күнге үлкен шеклерге ерисип атырған болса, баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары тараўында да оғада әҳмийетли жаңаланыў ҳәм раўажланыў процесслериниң жүз берип атырғанын пүткил кең жәмийетшилигимиз сезинбекте ҳәм түпкиликли өзгерислердиң нәтийжесине гүўа болмақта.

1998-жылдан берли турақлы шығып киятырған «Устаз жолы» газетасы дәўир менен тең қәдем таслап, бүгин халықшыл газетаға айланды. Газетаның алдына қойған мақсетинен келип шығып, елимизде алып барылып атырған сыртқы ҳәм ишки сиясатты журналистлик позициялық тәрептен халыққа дурыс түсиндириў, тосқынлық болып атыр­ған мәселелерди анық пикир, көзқараслар менен баҳалап, билимлендириў тараўының машқалаларын шешиўде, кемшиликлерин сапластырыўда жәрдем берип, қолқанат болыўы жаңа шеклерге талпындырмақта.

Газетаның тарийх жылнамаларын сөз ететуғын болсақ, сүйикли ша­йырымыз, Өзбекстан Қаҳарманы Ибрайым Юсуповтың басламасы менен жарық көрген «Устаз» басылымы (соңынан «Устаз жолы» болып өзгерди) белгили жазыўшы Әбдимурат Атажановтың басшылығында жәмәәттиң дөретиўшилик орталығы беккемленди, көп ғана унамлы нәтийжелерге ерисилди. Оннан соңғы газетаның бас редакторлары Г.Тилеўов, Қ.Байниязов, Д.Абибуллаев, Ж.Өтегеновлар да  «Устаз»дың ибратлы жолын даўам еттирип, газетаның абырайының және де артыўына елеўли хызмет етти. Соны да айтып өтиўимиз керек,  редакция жыл сайын тәжирийбели журналистлер менен толықтырылып барылды. Олардан А.Ибайдуллаев, Д.Қурбаниязов, Ғ.Бердибаев, Р.Ернашева, Б.Сейтаев, А.Алламбергенов, Д.Аманнепесова, П.Мырзабаевалардың қәлеминен дөреген мақалалар халықтың дийдинен шықты.

Бүгинги газета жәмәәтиниң сақланған аўызбиршилиги, сый-ҳүрмети, ерисип атырған жетискенликлеринде әне сол әзиз инсанлардың  хызмети бар десек асыра айтқан болмаймыз. Әйне пайытта бес ярым мыңнан зыят тиражда басылып кия­тырған «Устаз жолы»ның қәдемлери және де шыйрақласпақта. Буны биз газетаның арнаўлы хабаршылары Гүлжәҳән Тәжетдийнова, Қундыз Жумағалиева, Руслан Исаков, Фатима Абдураймовалардың авторлығындағы мақалалардың оқыўшылар­ға қай дәрежеде жетип барыўы, тәсир етиўи, пикир оятыўы, усы тийкарда газета оқыўшыларының бизге жоллаған хатларынан, мүрәжатларынан көриўимизге болады. Усының нәтийжесинде болса керек, газетамыздың аудиториясы және де кеңейди, ықласбентлери арт­ты. Соны да келтирип өтиўимиз керек, бүгинги газета оқыўшысының тал­ғамы, ой-өриси, пикири анағурлым жоқары. Себеби, информациялық техноло­гиялар раўажлан­ған дәўирде информация алыўға бол­ған талап та күшли болады.

Өткен жылы Президентимиз Ш.Мирзиёев 27-июнь — Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни мүнәсибети менен жоллаған қутлықлаўында «Күнделик турмысымыздың ажыралмас бөлеги болған ғалаба хабар қураллары ҳаққында сөз еткенде, биз ең дәслеп, ҳәр­дайым жаңалық излеп, жаңалыққа умтылып, турмыстың ең қайнаған орынларында болып, қалыс ҳәм әдиллик пенен Ўатан ҳәм халық мәплерин биринши орынға қоятуғын мәртебели ҳәм жуўапкершиликли кәсип ийелерин көз алдымызға келтиремиз»,-деген еди.

Сол айтқандай, машақатлы ҳәм жуўапкерли мийнетимиз арқалы ели-халқымыздың исенимин ақлап, Ўатанымыздың ийги­лиги ҳәм жарқын келешеги ушын аянбай хызмет ете беремиз.

«Устаз»дың садық досты ҳәм шәкирти сыпатында кәсиплеслеримди 27-июнь — Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни менен қызғын қутлық­лайман!

Бабур АБДРЕЙМОВ,

«Устаз жолы» газетасының бас редакторы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF