Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:17:51, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖУРНАЛИСТЛЕР —  ЖАҢАЛЫҚ ЖАРШЫЛАРЫ

«Күнделикли турмысымыздың ажыралмас бөлеги болған ғалаба хабар қураллары ҳаққында сөз еткенде, биз, бәринен бурын бәрқулла жаңалық излеп, жаңалыққа умтылып, турмыстың қайнап турған орынларына кирип баратуғын, қалыслық ҳәм туўры сөзли, Ўатан ҳәм халық мәплерин биринши орынға қоятуғын жоқары мәртебели ҳәм жуўапкершиликли кәсип ийелерин көз алдымызға келтиремиз» - деген еди Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев  өткен жылы Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлерине жоллаған қутлықлаўында.

Бул баҳалы пикирлер тараў хызметкерлерин, сондай-ақ, дөретиўши инсанлардың елимизде әмелге асырылып атырған ийгиликли ислерди айрықша қанаатланыўшылық пенен қабыллап атырған халқымыз арасына еле де тереңирек кирип барыўға, халқымыздың мәплерин қорғаў, олардың турмысында ушырасып атырған машқалаларды шешиўге үлес қосыўға руўхландыратуғыны өз-өзинен белгили.

Соның менен бирге, бүгинги тез пәт пенен раўажланып атырған дәўир өз гезегинде ғалаба хабар қураллары хызметкерлеринен турақлы түрде излениўди, елимизде жүз берип атыр­ған ҳәр қандай өзгерислер менен жаңаланыўларды, олардың мақсети менен мазмунын, сондай-ақ, әҳмийетин халқымызға кең түрде тәсирли етип үгит-нәсиятлаўды талап етпекте. Бул нәрсе ҳәр бир ғалаба хабар қураллары хызметкерлеринен үлкен мийнетти ҳәм айрықша жуўапкершилик пенен шыдамлылықты талап етеди. Жоқары шөлкемлер тәрепинен белгиленген ўазыйпалар менен тапсырмалардың әҳмийетлерин түсинген ҳалда Қарақалпақстан Республикасы Баспасөз ҳәм хабар агентлиги бир қанша әмелий жумысларды атқарып келмекте.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын «Жедел исбилерменлик, инновациялық идеяларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы»нда әмелге асырыўға байланыслы мәмлекетлик Бағдарламасы ҳаққында»ғы 2018-жыл 22-январьдағы Пәрманының орынланыўын тәмийинлеўге бағдарлаған агентлик тәрепинен ис-илажлар режеси тастыйықланды ҳәм орынларға жеткерилди. Агентлик жоқарғы шөлкемлер тәрепинен белгиленген ўазыйпа ҳәм тапсырмалардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде ҳәр бир басшының жуўапкершилиги белгиленген ҳалда агентликтиң «Жол картасы» қабыл етилди ҳәм орынлаўға киргизилди.

Мәмлекетимиз Президенти тәрепинен агентликке жүклетилген ўазыйпалар ҳәм тапсырмаларды орынлаўға байланыслы агентлик тәрепинен тийисли шөлкемлер менен биргеликте қоспа қарарлар ислеп шығылып, еки жөнелис бо­йынша ҳәр биринде 4 жумысшы топар қурамы тастыйықланып, өз хызметлерин толық атқарып шығыўға ерисилди. Яғный, бул жумысшы топарлар өзлерине белгилеп берилген барлық районлар, Нөкис қаласы аймақларында үгит-нәсият жумысларын белгили жазыўшы-шайырлардың жергиликли халық, әсиресе жаслар менен ушырасыўларын өткериўди тәмийинледи.

Агентлик тәрепинен қабыл етилген ҳүжжетлерде белгиленген ўазыйпалар менен тапсырмалардың өз мүддетинде орынланыўын тәмийинлеў, Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманлары, қарарлары ҳәм бийликлерин, Ҳүкимет қарарларының мазмун-мәнисин, әҳмийетин, мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған реформалар, ерисилип атырған жетискенликлерди ғалаба хабар қуралларында кең жарытылыўын тәмийинлеўге бағдарланған илажлар алып барылмақта.

Ҳәзирги күнде агентлик тараўында агентлик тәрепинен дизимге алынған ҳәм мәмлекетлик реестрде тур­ған ғалаба хабар қуралларының улыўма саны 53 болып, соннан газеталар 44, журналлар 8 ҳәм бир хабар агент­лигинен ибарат. Соның менен бирге, агентлик қурамында «Қарақалпақстан» ҳәм «Билим» баспалары өз хызметлерин көрсетпекте.

Быйылғы жылдың 1-ярым жыллығында «Қарақалпақстан» баспасында 50 атамада, «Билим» баспасында 47 атамадағы китаплар басылып шығарылды.

Қәдирли тараў пидайы­лары!

Қарақалпақстан Республикасы Баспасөз ҳәм хабар агентлиги атынан тараўдың барлық хызметкерлерин 27-июнь — «Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни» байрамы менен қызғын қутлықлап, ҳәммеңизге беккем денсаўлық, шаңарағыңызға аманлық, бахыт-ығбал, дөретиўшилик жумысларыңызда тас­қын табыслар тилеймен.

 А.БЕКМУРАТОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Баспасөз ҳәм хабар агентлигиниң директоры.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF