Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:19:12, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖӘРИЯЛЫЛЫҚ АЙНАСЫНЫҢ ТУРМЫСЫМЫЗДАҒЫ ӘҲМИЙЕТИ

Шоманай районы баспасөзиниң тарийхына нәзер тасласақ, июнь айында газетаның шыға баслағанына саррас 65жыл болыпты. 1950-жылы 6-октябрьде Шоманай район болып ашыл­ған болса, район халқының турмысын сәўлелендирип баратуғын баспасөздиң зәрүрлиги пайда болып, 1953-жылы июнь айындарайонда газета шөлкемлестирилип, оған белгили устаз ҳәзирги 2-санлы мектептиң сол дәўирдеги директоры болып ислеп атырған Сапарнияз Дүйсемуратов редактор, оның хаткери — газета хабаршысы болып Көш­кинбай Исметов тастыйықланған. Ра­йонлық газета «Пахтакеш» атамасы менен шығарыла баслаған.

Газетаның басып өткен 65 жыллық жолына көз жиберип қарасақ оның атамасы төрт мәртебе өзгерипти. Ең дәслеп районлық газета 1953-жылы июнь айында «Пахтакеш» атамасы менен жарық көрген болса, сол жыллары газетаның дәс­лепки редакторлары Сапарнияз Дүйсемуратов, Хожамурат Қаражанов, Рейимберген Аяпбергенов редакцияға басшылық етип, газетаның сапалы ҳәм ўақыт талабына сай шығыўы ушынжумыс алып барған.

1968-жыл сентябрьден баслап газета «Коммунизм жеңиси» деген жаңа атамада жарық көре баслады. Оған қәлеми ысылған журналист Көшкинбай Исметов редактор болып бекитилген. Соңынан газетаға он жыл даўамында Базарбай Халмуратов, 1988-жылдан баслап Муратбай Мусатдинов редактор болып ислеп, ол газетаға басшылық етиўди 2011-жылға шекем даўам еттирди.

Газета 1990-жылы июнь айынан баслап «Дослық байрағы» атамасы менен шығарылып, 2003-жылы декабрьде ғәрезсизлик заманының талғамына, жоқары басқарыў органларының усынысына муўапық «Шоманай нуры» атамасы менен шыға баслады ҳәм ҳәзирде усы атама менен айына төрт мәртебе 2200 нусқада шығып, ра­йон турмысын сәўлелендирип бармақта.

Газета әсиресе ғәрезсизлик жылларында пүткиллей жаңаланып, заманагөй көриниске, дизайнға ийеболды. Прогрессив техникалар тийкарында шығарыла баслады.

Мен еки дәўирдиң гүўасы болған адам сыпатындабуннан отыз жылдан асламырақ бурынғы жыллары өзиме устазлық еткен кексе журналистлер Базарбай Халмуратов, Ережепбай Әбдирасулиев, Оразбай Төремуратов, Өмирхан Қулмуратов, Муратбай Өтемуратов, Муратбай Мусатдинов, Хожан Ғайыповлар ҳәм де өзим менен бир сапта турып отыз жылдай ислескен Қартбай Хожаев пенен бирге өткен күнлерди еслей отырып, қолыма сол дәўирдеги газетаның нусқасын алсам, бүгинги күнги газетаның аспан менен жердей парқын сеземен.

Заман ағымы менен бәсеки базары жүзеге келген болса, журналистлер арасында да нағыз қәлеми ысыл­ған, жаңаша пикирге ийе, өз кәсибин шын сүй­генлер ғана наны жуқа кәсипке төтепки берип қала алды. Олар бүгинги күнниң талабы тийкарында халықтың жырын жырлап, елге хызмет етпекте. Ҳәр қашанғыдай журналистлеримиз ғәрезсизлик заманында да алдыңғы сапта бола береди.

Аўқам дәўиринде Шоманайда 16 адам биргелесип ислеген машақатлы жумыс­ты бүгинги күни «Шоманайнуры» газетасының кишкене ғана жәмәәт сыпатында 5 адам атқармақта. Газета редакциясында ислеп атырған бөлим баслығы Мийригүл Байдуллаева, сүўретши хабаршы Муратбай Алламбергенов, компьютер операторы Ахмет Наўрызов, есапшы Мурат Чаршемовлар мениң менен бир сапта турып район жаңалықларын жарытыўға ат салыспақта. Олар газетаның ҳәптесине бир мәртебе бүгинги күнниң талабы ҳәм оқыўшылардың талғамы тийкарында жарыққа шығыўы ушын дем­алысты билместен мийнет етпекте.

2016-жылы ноябрьдиң ишинде район ҳәкими Баҳадыр Янгибаев мени шақырып, — газетаның шығыўын жийилетейик, ҳәптесине шығарыўды жолға қой, бул сениң қолыңнан келеди. Саған исенемен, меннен не жәрдем керек болса жәрдемге таярман, -деп маған руўхый кейпият бағыш етип руўхландырды. Солай етип, 2017-жылы 1-январьдан баслап район ҳәкиминиң басламасы менен республика  районлары арасында биринши болып районлық газетаны ҳәптесине шығара басладық.

Әлбетте, дәслеп қыйыншылықлар болды. Бирақ, бизиң жәмәәтимиз тынымсыз мийнет етип, газетаның өз мүддетинде түрли темалар менен заман талабы тийкарында басып шығарылыўына ерисип киятырмыз. Район ҳәкими менен Халық депутатлары районлық Кеңеси, сондай-ақ, көп санлы жаңалыққа жаны қумар газета оқыўшылары бизиң тийкарғы қуўатлаўшымыз болып тур. Сол дәўирде мыңға жетпейтуғын тиражымыз бүгинлигинде 2200 данаға жеткерилди.

Президентимиздиң еки мәртебе Шоманайға келипкеткеннен кейин районның келбети түп-тийкарынан өзгерди. Халқымыз заманменен тең қәдем таслаўға умтылмақта. «Шоманай нуры» газетасы редакциясыда бул жаңаланыўға үлесин қосып, район турмысын сәўлелендириўге хызмет етпекте.

Алпыс бес жыл. Азғана ўақыт емес. Дерлик бир адамның өмири. Газетамыз усы алпыс бес жылдан берли заман ағымына төтепки  берип жасап киятыр екен, еле де жасай береди. Еле де район халқы менен бир сапта турып аймақты раўажландырыўға үлес қоса береди.

Район халқының турмысын, елдеги сиясий ўақыялар менен дүнья жаңалықларын халқымызға жеткерип бериўде тынымсыз мийнет ислеп атырған «Шоманай нуры»ның жәмәәтине сүйсинип қарап, рахмет сизлерге, сизлердиң елим деп соғып турған жүрегиңиз халқы­мызға руўхыйлық нурларын шашыўдан шаршамасын деген тилегимди қайталайман.

Бүгингидей раўажланған жәмийетте БириншиПрезидентимиз Ислам Кәримовтың айтқанындай, «Жоқары мәнаўият жеңилмес күш» сыпатында ҳәр биримизди келешекке шарлап турады. Әлбетте, руўхыйлық нурын шашыўшы баспасөз ҳәм ғалаба хабар қуралларының әҳмийети жүдә уллы. Солайекен, сизлердиң хызметиңиз елимизде жоқары баҳаланады қәдирли жаңалық жаршылары — журналистлер.

Халқы ушын шыйрақ қәлеми менен хызмет етип атырған бәрше кәсиплеслеримди, бул тараўдың нураныйларын кәсиплик байрамы менен қутлықлайман. Ел мәпи жолында жүрегинде йош-илҳам тасқынлап, қайнаўытлаған өмирди сәўлелендириўде кәсиплеслериме талмас қанат тилеймен.

Байрам мүбәрек болсын!

 Қалбай НАЎРЫЗОВ.

«Шоманай нуры» газетасының редакторы, районлық Кеңестиң депутаты.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF