Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:21:14, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ДЕМ АЛЫЎ ОРАЙЛАРЫНДА

Шоқ күлкиси ҳәм пәклиги менен үйимизди толтырып, өмиримизге мазмун бағышлаўшы перзентлеримиздиң әйне пайытта оқыў жылын жуўмақлап,  жазғы демалыс күнлери басланып кетти.

Өз гезегинде ата-аналар балаларының бос ўақытларын бийкарға өткермей, олардың пайдалы ислер менен шуғылланыўын абзал биледи. Ал, бий­ғам балаларымыз кеўиллери жаздың жәзийрамасындай жайнап, биразы ойынды, тағы бири жақын ағайинлериниң үйине қыдырып барыўды, дослары менен ҳәр қыйлы дөгереклерге қатнап, өнер ҳәм билим ийелеўди қәлейди. Қәйткенде де, бала атына сай бала емес пе?! Бул дәўирди, ондағы шоқлық ҳәм еркеликлерди бәрше сағына еслейди, балалыққа қайтыўды арзыў етеди.

Мәмлекетимизде жас әўладтың бәркамал инсан болып камал табыўы, оқыўдан бос ўақытлары кеўилли өткериўи ушын қыз­ғын таярлық жумыслары алып барылып, республикамыздағы дем алыў орайлары өз жумысын баслап жиберди. 

 — Республикамызда быйылғы жылы 27 балалар дем алыў орайларында жәми 11280 баланы саўалландырыў режелестирилип, соның ишинде 5 стационар түриндеги дем алыў орайларында 3050 баланы ҳәм 22 күндизги дем алыў орайларында 8230 балаларды саўалландырыў режелестирилген,- дейди Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң мәдений-ағартыў ҳәм спорт жумыслары бөлиминиң қәнигеси Гүлмурат Тлепов.

— Усы жылдың 31-май күни 200 бала Ташкент қаласындағы «Сумча-Adventure time» дем алыў орайына, ал, 5-июнь күни және 200 бала Ташкент ўалаятындағы «Бойчечак» ҳәм «Меҳржон» дем алыў орайларына жиберилди. Сондай-ақ, усы күни республикамыздың барлық дем алыў орайлары балаларымызды өз қушағына алды.

Соның менен бирге, ҳәр жылы жаз мәўсиминде Ташкент қаласы, Ташкент, Қашқадәрья ҳәм Жиззақ ўәлаятларындағы дем алыў орайларында 7 жастан 14 жасқа шекемги Меҳрийбанлық үйи тәрбияланыўшылары, социаллық қорғаўға мүтәж шаңарақлардың перзентлери ҳәм бағыўшысын  жоғалтқан балалар — жәми 3000 бала саўалландырылады...

Ҳәр жылдағыдай быйыл­ғы жылы да дем алыў орайларында перзентлеримиздиң ўақтының кеўилли ҳәм мазмунлы өтиўин тәмийинлеў, олардың денсаўлығын беккемлеў мақсетинде медицина пунктлери шөлкемлестирилди. Балаларға тез ҳәм сапалы медициналық хызмет көрсетилиўи ушын керекли әсбап-үскенелер, зәрүр дәри-дәрмақлар менен тәмийинлеў мақсетинде дем алыў орайларына жақын жайласқан емлеўханалар менен  бирге ислесиў жумыслары алып барылмақта. Соның менен бирге балаларды китап оқыўға қызықтырыў мақсетинде китапханалар шөлкемлестирилип, олар ҳәр қыйлы әдебиятлар, балалар журналлары ҳәм газеталар менен тәмийинленип барылады. Және де олардың қызығыўшылығы ҳәм қәбилетлерине бола ҳәр қыйлы дөгереклерге тартылыўы, балалар студиялары, шеберлик сабақлары ҳәм  беллесиўлер, экология бағдарындағы дөгереклер ҳәм көргизбелер шөлкемлестириледи. Елимизге белгили илим ҳәм көркем-өнер ғайраткерлери менен ушырасыўлар ҳәм «Кәсиплик аўқамлары балаларға» ак­циясы шеңберинде түрли илажлар өткериледи.

Буннан тысқары барлық дем алыў орайларында инглис тили дөгереклери шөлкемлестирилип, бул дөгереклерди алып барыў ушын улыўма орта билим бериў мектеплериниң тәжирийбели оқытыўшылары ҳәм жоқары оқыў орынларының питкериўши курс студентлери қамтып алыныўы режелестирилген.

Қулласы, быйылғы жылы да балаларымыздың жазғы демалысының  кеўилли өтиўи ушын барлық шараятлар жаратылып атыр.

З.ЕРЕКЕЕВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF