Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:25:43, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ХУҚЫҚ ҲӘМ ЕРКИНЛИЯКЛЕРИН ТӘМИЙИНЛЕЎ ЖОЛЫНДА  

Мәмлекетимизде барлық тараўларда алып барылып атырған реформалар халқымыздың көп әсирлик тарийхына ийе болған үрп-әдет дәстүрлеринен келип шыққан ҳалда әмелге асырылмақта.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 7-февральдағы «Өзбекстан Республикасын буннан былай да раўажландырыў бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы ҳаққында»ғы Пәрманында мақсетлеримиз, арзыў-нийетлеримиз ҳаққында анық ҳәм толық белгилеп берилген. Усы Пәрман менен тастыйықланған 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың тий­карғы бес бағдары бо­йынша Ҳәрекетлер страте­гиясында пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин кеңейтиў, олардың әдил судлаў­ға ерисиў дәрежесин, суд ис жүргизиўиниң нәтийжелигин ҳәм сапасын арттырыў, талабанларды таңлаў ҳәм судьялық лаўазымына тайынлаў системасын және де жетилистириў, суд-ҳуқық тараўында алып барылып атыр­ған реформалардың ең тийкарғы жөнелислери сыпатында белгилеп қойылған.

Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен жаратыл­ған барлық тараўлардағы реформаларда биринши нәўбетте халықтың нийетлерин әмелге асырыў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин, нызамлы мәплерин исенимли қорғаў мәселесине тийкар салады. Мәмлекетимиз басшысы ҳәр бир шығып сөйлеўлеринде тийкарғы мақсетимиз — хал­қымызды разы етиў, адамлардың жақсы жасаўы ушын имканиятлар жаратыў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин, нызамлы мәплерин исенимли қорғаў екенлигин ҳәмийше айтып келмекте. Және, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 21-февральдағы «Өзбекстан Республикасы суд системасы структурасын түп-тийкарынан жетилистириў ҳәм жумыс нәтийжелилигин арттырыў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилип, онда Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар, Ташкент қаласы, район (қала) Ҳәкимшилик судларының шөлкемлестирилиўи айрықша орынды ийеледи. Бул судлардың тийкарғы ўазыйпасы — пуқаралардың мәмлекетлик уйымлары ҳәм олардың лаўазымлы шахсларының пуқаралардың ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерине қайшы болған ҳүжжетлери ҳәм ҳәрекетлеринен қорғаўдан ибарат болып есапланады.

Өзбекстан Республикасы Конституциясының 44-статьясында ҳәр бир шахсқа өз ҳуқық ҳәм еркинликлерин суд арқалы қорғаў, мәмлекетлик уйымлары, лаўазымлы шахслар, жәмийетлик бирлеспелердиң нызамсыз ҳәрекетлери үстинен суд­қа шағым етиў ҳуқықы кепилленген. Буннан тысқары, Өзбекстан Республикасының «Пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин бузатуғын ҳәрекетлер ҳәм қарарлары үстинен суд­қа шағым етиў ҳаққында»ғы Нызамы усы тараўды тәртипке салыўда тийкарғы орын тутады.

Өзбекстан Республикасының 2017-жыл 6-апрельдеги «Өзбекстан Республикасының Конституциясына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы менен Конституциямыздың 107-статьясы жаңа редакцияда баян етилип, Өзбекстан Республикасында суд системасына Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар, Ташкент қаласы, район (қала) Ҳәкимшилик судлары жумысларын жүргизиў белгиленип қойылды. Усының тийкарында Өзбекстан Республикасының «Судлар ҳаққында» ҳәм  «Өзбекстан Республикасының Пуқаралық процессуал ҳәм Хожалық процессуал кодекслерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамларына муўапық, 2017-жылдың 1-июнь сәнесинен баслап ғалабалық-ҳуқықый мүнәсибетлерден келип шығатуғын ҳәкимшилик даўалары ҳәм де ҳәкимшилик ҳуқықбузыўшылық ислерин көрип шығыў ўәкилликлерине ийе болған Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар, Ташкент қаласы, район (қала) ҳәкимшилик судлары шөлкемлестирилди ҳәм өз жумысларын баслады.

Атап өтиўимиз керек, пәрман менен ғалабалық-ҳуқықый мүнәсибетлерден келип шығатуғын даўаларды, сондай-ақ, ҳәкимшилик ҳуқықбузыўшылық ҳаққындағы ислерди көрип шығыў­ға ўәкилликли болған жаңа суд системасының шөлкемлестирилиўи инсан ҳуқық­ларын, оның мәплерин қорғаўда айрықша әҳмийетке ийе ҳүжжет есапланады.

Жуўмақлап айтқанымызда, Ҳәкимшилик судларының шөлкемлестирилиўи, нызамлардың жаңадан қабыл етилиўи мәмлекетимизде мәмлекетлик басқарыў системасын демо­кратия­ластырыў тараўында әмелге асырылып атырған реформалардың әҳмийетли бөлеги болып есапланады. Бул пуқаралар ҳәм юридикалық шахслардың нызамлы ҳуқықлары ҳәм мәплерин суд арқалы исенимли қорғаўда кепиллик жаратады.

А.НУРЛИПЕСОВ,

Қарақалпақстан  Республикасы Ҳәкимшилик судының судьясы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF