Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:40:25, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕЛ, ХАЛЫҚ ИЙГИЛИГИН ОЙЛАП...

Елимизде аўыл халқының жасаў дәрежесин жақсылаў, қолайлы ша­раят жаратыў бағдарында унамлы тәрепке жүз бурғаны айтыўға арзырлық илаж болды. Дурысы, азат ҳәм парахатшылық заманда  жасап атырған халқымыздың әрманы ҳақыйқатқа айланып атыр­ғаны қуўандырады. Қай тараў болмасын ең дәслеп адамлардың ийгилигин ойлап, хызмет етсе бири еки болары анық.

Соңғы жыллары «Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» акционерлик жәмийетиниң Беруний районлық электр тәмийинлеўши кәрханасы да халыққа электр энергиясын жеткерип бериўде жаңаланыў, өзгерислерге қол урмақта. Әсиресе, Президентимиздиң 2018-жыл 29-марттағы «Абат аўыл бағдарламасын 2018-жылда әмелге асырыў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарына тийкар ра­йондағы «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйынында көзге түсерлик жумысларды атқарып, халықтың нәзерине түсти. Атап айтқанда, аўыл аймағында 15 километр 340 метрге заманагөй 0,4 кВА кабель линиясы тартылды. Бир дана тазадан 160 кВА СТП трансформатор орнатылып, 5 дана трансформатор капитал ремонтланды. Ал, 6 данасына киши оңлаў жумыслары исленди. Қәўипсизлик илажларын көриў ушын 7 дана трансформаторлар темир пәнжерелер менен қоршалды. Буған қосымша, 1,3 километрге жоқары кернеўли линия тартылды.

— «Бийбазар» аўыл пуқаралар жы­йынында «Абат аўыл» бағдарламасына дейин де қол қаўсырып отырғанымыз жоқ. Оннан алдын, аўыл аймағында электр энергиясын жеткерип бериўши жоқары кернеўли ҳаўа тармақлары капитал ремонтланды. Жыллар өтиўи менен тозған ағаш бағаналар, сымлар тазасына алмастырылды. Аўылдағы 26-санлы улыўма билим бериў мектеби, 57-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң электр узатыўшы линиялары заманагөй кабельлерге алмастырылды. Электромонтерлар П.Оразшаев, Х.Нурымбетов, С.Қудайбергенов, С.Юсупов ҳәм Т.Садықовлар тыным билмей мийнет етти. Мине, бул жумыслардың орынланыўы арқасында сапалы электр энергиясы менен тәмийинленди. Әҳмийетлиси, электр энергиясын жеткерип бериўде энергия сарпланыўындағы жоғалтыўлар 3-4 есеге қысқарды. Бурын электр энергиясы күшлениўи пәс болған «Пахташы» мәҳәллесиндеги 260 шаңарақтың электр энергиясына болған талабы қанаатландырылды, -дейди Беруний районлық электр тәмийинлеўши кәрханасы баслығы Мансур Уразалиев, сааттай саррас ислеп турған заманагөй трансформа­торға кеўли толған пишинде қарап.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 23-ноябрьдеги Пәрманын орынлаў ушын Беруний аўыл пуқаралар жыйынындағы «Найман» мәҳәллесинде 250 кВА ҳәм 100 кВА, «Мустақиллик» мәҳәллесинде 400 кВА, «Абат аўыл» пуқаралар жыйынында 160 кВА трансформатор пунктлери тазадан орнатылғаны районда кәрхана тәрепинен унамлы жумыслар исленип атырғанынан дәрек береди. Буның нәтийжесинде 1154 ден аслам шаңарақлар, 10 нан аслам мектеп, мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери, исбилерменлердиң электр энер­гиясына болған талабы бир текше жоқарылады.

Халықтың талабынан келип шығып, электр энергиясы үзликсизлигин тәмийинлеўдеги унамлы жумыслар даўам еттирилмекте.

 Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз.

Беруний районы.

 СҮЎРЕТТЕ: электромонтер Б.Юсупов шәкирти Р.Оразшаев пенен жумыс пайытында.  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF