Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:18:50, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИЛАЖ  БАРЫСЫНДА  АНЫҚЛАНДЫ

Бүгинги күни елимизде жаслардың пикир-усынысларын тыңлаў, интеллектуаллық қәбилетин жүзеге шығарыўы ушын барлық имканиятлар есиги ашық.

Қәбилетли, билимли жасларымыз түрли тараўлар бойынша жәҳән ареналарында өзлерин көрсетип, елимиз байрағын бәлентлерге көтерип, абырайын арттырмақта. Буларды көрип ҳәм еситип қуўанамыз, мақтанамыз. Ал, айырым таў қопаратуғын жасларымыздың ҳәр қыйлы жынаятларға қол урып, ҳуқықбузарлықларды ислеп атырғанын көрсең руўхың түсип, қатты қыйналасаң.

Рахимбай Бабатаев, Файзулла Палванов, Рахимбай Палванов, Юсупбай Палванов, Яхшимурат Тураев, Салий Маджитов, Уразбай Давлетов ҳәм Алишер Халбаевлар бәриде Әмиўдәрья ра­йоны пуқаралары. «Шайх қала» ҳәм «Аёқчи» аўылларында, сондай-ақ, Маңғыт қаласында жасаўшы бул ҳуқықбузарлыққа жол қойған инсанлар «Нақшбандия» тәлийматы ағзалары саналады.

Хош, олар қандай ҳуқықбузарлыққа жол қойды! Өткен жылы 10-декабрь күни район аймағында алып барылып атырған «Комплекс» оператив профилактикалық илаж даўамында олар «Шайкөл» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы Р.Бабатаевтың үйине жыйналып жәмәәт болып диний мәресим өткергенлиги ҳәм «Песин» намазын оқығанлығы анықланды.

Тәлиймат ағзалары өз айыпларына толық ықрар болып, ҳақыйқатында Р.Бабатаевтың шаңарағына жыйналып диний мәресим өткергенлигин, қадаған етилген жерде «Песин» намазын оқығанлығын тән алды.

 Анықланған ҳуқықбузарлық бойынша Әмиўдәрья районы Ҳәкимшилик суды тәрепинен Р.Бабатаев, Р.Палванов, Ю.Палванов ҳәм А.Халбаевларға жәрийма жазасы таярланды.

 Б.ҚУРБАНОВ. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF