Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:02:19, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ҚЫЛШЫНАҚ» ЖАМАЛЫ КӨРКЕЙМЕКТЕ

Жаңа имараттың тырнағын беккем қуйыў халқымыздың қанына сиңген пазыйлет. Елимизде халықтың турмыс дәрежесин жақсылаў, ҳешкимнен кем болмаған шараят жаратыў бағдарында кең көлемли жумыслар әмелге асырылып атыр.

Қурылысшыларымыз аўылларымызда жамалы заманға жарасатуғын архитектуралық турақ жайлар, коммунал объектлер қурыўдың әдисин алғанына бираз жыллар болды. Узақ мүддетке мөлшерленген бағдарлама тийкарында қурылыс тараўында реформалар сәтли жүргизилип атырғаны көз алдымызда дәлиллеўди талап етпейди.

Нөкис-Төрткүл магистрал жолының дәрбентине жайлас­қан Елликқала районының «Қылшынақ» аўыл пуқаралар жыйыны жыл сайын жаңа қурылыслар есабынан көркейип бармақта. Жыл басынан аўыл тағы да қурылыс қазаны қайнаған майданшаға айланды. Несип етсе, быйыл  аўылда 10 шаңарақ ағзалары жай тойларын береди. Ең қуўанарлы ўақыя, аўылда 100 орынға мөлшерленген аўыллық шаңарақлық поликлиника қәд көтермекте. Ал, бул қурылыслардың басында «Аязқалаарнаўлықурылыс» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң қурылысшылары турғанлығы аўыл турғынларының кеўиллерине шадлық, қуўанышқа бөлемекте.

Поликлиниканың имараты көрген көзди тартқандай бир тегис өрилипти. Ҳәр бир гербиш арасында саңлақ қалмай, жүйи-жүйине келтирилип өрилген. Гербиш өриўшиниң өнерине тән берместиң илажы жоқ. Қурылыс басында ҳәрким өз жумысы менен бәнт. Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген қурылысшы Максад Сапарбаев басшылық еткен жәмәәт ағзалары, райондағы көплеген имаратларды айтылған мүддетте, сапалы питкергенлиги менен көзге түсип жүр.

— Аўыллық шыпакерлик пунктиниң дәслепки тырнағы усы жылдың 15-март күни қаланды. Мине, қысқа ўақыт даўамында соңғы гербишлер өрилип атыр. Төбесин бастырыў жумыслары жуўмақланыў алдында. Ҳәр күни 32 қурылысшы қатнасыўы, ис өнимин арттырмақта. Бағыбек Рейимбаев, Айбек Саттаровлар анық иске кириссе, гербиш ҳәм ылай жеткериў қыйынласады. Себеби, олар қурылыста сүйеги қатқан жигитлер. Кран айдаўшы У.Камалов, электр кепсерлеўши Б.Нуримовлардың мийнетлерин атап өткенимиз жөн. Нийетимиз имаратты Ғәрезсизлик байрамына тапсырып, аўыл халқына саўға етиў,-дейди кәрхана баслығы Максад Сапарбаев, қоңыраўлардан тынбай атырған телефонын бир заман өширип. Аўа да, қурылыс материалларынан цемент, гербиш, ҳәк үзликсиз жеткерилип тур. Булардың жағдайын анықлаўда телефон бийминнет хызмет атқаратуғынлығын айтпай-ақ түсиндик.

Қурылыстағы қызғын жумыс­ты көрип, қурылысшылар әлбетте ўәдесинен шығатуғынлығына исеним оянды.

Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз.

Елликқала районы.

СҮЎРЕТТЕ: Гербиш өриўши А.Саттаров жумыс пайытында.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF