Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:26:17, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АТЫНА САЙ — «АЛМАЗАР» 

Жақында өзимиз жасап атырған «Ақ тал» көшесинде бир мереке болып, оған арқа районлардың биринен келген жасы үлкен адам менен бирге отырысып қалдым.

— Мен үш-төрт жылдан берли бул аймаққа келмеген екенмен,-деп сөз баслады ол, — әдеўир өзгерислер болыпты. Ҳәттеки бул жерди биреўлерден сорастырыў арқалы зордан таўып алдым. Әсиресе, Беруний көшесиниң бойы тәртипке келтирилип, жоллар кеңейтилген, еки бойына саяманлы тереклер егилген. Саўда ҳәм басқа да мәдений турмыс имаратлары қурылған. Сизлер, жасап атыр­ған бул аймақтағы мәкан пуқаралар жыйынының аты қандай!

— «Алмазар».

— Көз тиймесин, аймағыңыз да усы атқа сай алмазарлыққа айланып атыр екен. Жаңа мен жолда киятырып, бир үйдиң алдынан онлаған түп алма ҳәм бес-алты түп ерик пенен үш-төрт түп жүзим нәллерин санадым. Мийўелеп атыр. Бул бир хожалықтың қалай жеўине де жетеди.

«Қоңсыдан қоңсы тәлим алады» - дегендей бул жақсы дәстүр басқаларға да жуғысыпты. Мениң байқаўымша бул аймақта алма нәли жоқ үй шенде-шен бе - дедим. Ҳәр бир үйдиң алдында алма, жүзим, ерик, шабдал нәллери өсип тур. Буның үстине атызының жағдайына қарай помидор, қыяр, баклажан, болгар бурышы, көк пияз, укроп, ҳәттеки ашшы бурышқа дейин егилген. Бул барысында көпшилик хожалықлар дийқаншылық егинлерин өз атызларынан өндирип алып, өзин-өзи тәми­йинлейтуғынлығы турған гәп...

Өзимнен бир көйлек бурын тоздырған бул ғаррының сөзлеринде жан бар. Ҳақыйқатында да талапшаң, ғайратлы жас жигит Баҳадыр Беркинбаев басқарып атырған «Алмазар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағы сулыў сәнге енип, көклемзарлыққа айландырылып атыр. Аймақта 781 шаңарақ болып, оларда 3225 адам жасайды.

12 миллет ўәкиллерин өз әтирапына жәмлеген турғынлар өзлери жасап атырған аймақты абат етиў мақсетинде абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў жумысларына белсене қатнасып атыр.

Буны мен аймақ турғынлары, белгили шыпакерлер Орақбай Қайыпбергенов, Мырзакәрим  Айт­жанов, көше бийлери Генжемурат Төремуратов, Жаңабай Шамуратовлардың мысалынан келип шығып айтып отырман. Мәселен көше бийи Генжемурат Төремуратовты алып қарайық, үй алдындағы мөлдек жеринде мийўе берип турған 20 түптен аслам алма ҳәм ерик нәллери бар. Буннан тысқары, екинши атызында овощ ҳәм палыз егинлери өсирилмекте. Тап усындай жағдайды Мырзакәрим менен Орақбайдың үй  әтирапындағы жерлеринде де ушыратыўға болады. Ал, Жаңабай Шамуратовтың болса ҳәр жылы мийўе берип турған үлкен ерик бағы бар. Усыған қосымша алма, жүзим, клубника нәллери де өсирилмекте. Сондай-ақ, Үримхан Шынназарованың атызында бас­қа жерлерде онша ушыраса бермейтуғын ғоза терегиниң өсирилиўи адамды қуўанышқа бөлейди.

Қулласы, аймағымыздың иске жарамлы ҳәр бир турғыны қол қаўсырып қарап отырған жоқ. Азанлы-кеш үй қапталы жерлерине еккен дақылларының жемисин көриў ушын оны әлпешлеп, тәр­биясын бермекте. Бул Президентимиздиң усы бағдарда қабыл еткен қарарларының ҳақыйқый ис жүзинде орынланып атырғанлығынан дәрек береди.

Идирис ҚОСНАЗАРОВ,

Нөкис қаласы, 25-киши район турғыны, мийнет нураныйы,

Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF