Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:48:54, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАЛАЛЫҚТЫҢ БАХЫТЛЫ МӘЎРИТЛЕРИ

Көптен асыға күткен оқыў жылы жуўмақланғанынан хабар бериўши «соңғы қоңыраў» жаңғырып, балалардың жүреклерин шәўкилдетип жазғы дем алысы басланды. Жаздың ҳәр бир күнин кеўилли ҳәм мазмунлы өткериў, ойынға тоймайтуғын мәўритлерди «бос» жибермеў, олардың минезине питкен әдет.

Әсиресе, таллардың қойыў саясында китап оқып, көздиң шырымын алып дем алғанға не жетсин! Айырымлар, жазғы дем алыс орайына жол алса, қалалы балалар аўылдағы ата ҳәм кемпир апаларының баўырына барыўға асығады. Аўа дә, ертек, жаңылтпаш, жумбақлардың кәни саналған, олардың қызықлы әңгимелери қарын тойғызбаса да, еситкен сайын санаңа ой салады. Балалықтың бахытлы мәўритлери деген атама усыннан келип шыққан болса керек.

Елимизде ертеңги келешек ийелери айрықша итибар ҳәм ғамқорлыққа алынған. Ҳәр жылы, жас әўладтың жаз­ғы дем алысын умытылмастай қуўанышлы ҳәм шадлы өткериў илажлары көрилген.

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигине қараслы Төрткүл районына жайлас­қан 5-санлы санатория типиндеги қәнигелестирилген мектеп-интернатында ҳәзирги күнде 222 оқыўшы саламатлығын тиклеў менен бирге тәлим-тәрбия алмақта. Олардың билим алыўында 36 муғаллим ҳәм тәрбия­шылар пидайылық көрсетип атыр. 2014-жылы мектеп интернат қайта капитал реконструкцияланып, оқыўшылар ушын шараятлар әдеўир жақсыланды. Жазғы дем алыс күнлери мектеп- интернат оқыўшыларына тағы бир қолайлылық жаратылды. Яғный, бул жерде күндизги дем алыс орайы шөлкемлестирилди.

— Бүгинги күнде күндизги демалыс орайында 200 оқыўшымыз мазмунлы дем алып атыр. Олар кеўилли дем алыў менен бирге, имтихан тапсырып, китап оқыў, спорт ойынларын ойнаў мүмкиншилигине ийе. Әдебият, физика, математика, инглис тили пәни, спорт дөгереклерин шөлкемлестиргенимиз оқыўшыларымызды қуўанышқа бөлемекте. 1-июнь — Халықаралық балаларды қорғаў күни ҳақыйқый бай­рамға айланды. Хорезмли Умид ҳәм Наўрыз Сафаевлар атқарған қосықлар салтанатлы кешеге пайыз бағышлап, оқыўшыларымызға қуўаныш үлести. Өз гезегинде, оқыўшыларымыз таярлаған концерт бағдарламасы жыйнал­ғанларға заўық бағышлады. Қулласы, бизде қолдан келгенше дем алыста оқыўшыларымызды зериктирмеўге ҳәрекет етемиз,-дейди мектеп-интернат директоры, Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў ағласы Нурылла Рузимов.

Ҳәр қашан да, перзентлери қуўанса, оларға қосыла өзимизди бахытлы санайтуғын халықпыз. Мектеп-интернат оқыўшыларының жүзлериндеги бахытлы күлкини көрип буған тағы бир мәртебе исеним арттырдық.

 Қ.РЕЙМОВ,

өз хабаршымыз.

Төрткүл районы.

СҮЎРЕТТЕ: инглис тили пәни муғаллими А.Мадрахимова.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF