Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:15:47, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАЛАЛАРҒА ҚАНАТ ҚОМЛАТЫП

Әлбетте, үйимиздиң патшасы, жар­қыраған қуяшқа мегзес перзентлеримиз ушын биз ата-аналар тыным билмей жуўырып, қолымыздан келгенинше шараят жаратып бериўге тырысамыз.

Себеби, олардың жүзлериндеги қуўанышты көрип кеўлимиз толады. Мәмлекетимиз тәрепинен де келешегимиз болған жас әўладтың тәлим-тәрбиясына айрықша итибар қаратылып, олардың ҳәр тәреплеме саламат инсан болып жетилисиўи, оқып билим алыўы, өнер ийелеўи ушын барлық  мүмкиншиликлер жаратылған.

Пайтахтымыздағы «Қос булақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жайласқан 22-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси де өзине жараса орынға ийе тәрбия орынларынан бири. Тәжирийбели педагог Гүлпаршын Бекбаўлиева басшылық ететуғын бул мәсканда бүгинги күнде 6 топарда жүзден артық бала тәрбияланып атыр. Олардың заман талабына сай тәлим-тәрбия алыўы ушын барлық зәрүрли шараятлар жаратыл­ған. Қуўанарлысы, ҳәр бир хызметкердиң өз исине пуқта, жуўапкершилик пенен қараўы нәтийжесинде тәрбия жумыслары сапалы алып барылмақта. Сондай-ақ, балалардың еркин пикирлеп, санаўды, сызыўды, ҳәриплерди жазыўды, оқыўды үйрениўинде тәрбияшылар З.Фазылова, Э.Бердимуратова, З.Қалилаевалардың мийнетлери өз алдына екенлигин атап өткенимиз орынлы. «Кишкене демең бизди, көтерип урамыз сизди» дегениндей, бақша тәрбия­ланыўшылары өзлериниң ерискен табыслары менен жаратылған шараятты ҳәм тәлим берген тәрбияшы апаларының мийнетлерин ақлап атыр. Және де бақшада ҳәр қыйлы байрам кешелерин қызықлы ҳәм мазмунлы өткериў жақсы дәстүрге айлан­ған.

— Ҳәзирги ўақытта перзентлеримиздиң тәлим-тәрбия алыўына үлкен итибар қаратылған. Себеби, балалар бизиң жарқын келешегимиз, өмиримиздиң даўамшылары, жәмийеттиң тиреги. Солай екен, олар ушын имканиятлар есиги ашық.

Бақшамыздың келеси жылы тазадан салынып, әжайып түске енетуғынын еситип биз де, ата-аналар да қуўанып атырмыз,-дейди тәжирийбели тәрбияшы Э.Бердимуратова.

Әйне ўақытта бақша әтирапы байрамға сай безелип, 1-июнь — Халық­аралық балаларды қорғаў күнине бағышланған «Хош бол, бақшам, сәлем мектеп!» атамасындағы кеше шөлкемлестирилди.  Бунда балалар баўыр бас­қан сүйикли бақшасы, не бир шоқлық ҳәм еркелигин көтерген тәрбияшы апалары менен хошласып, мектеп деп аталған уллы дәргайға қанат қомламақта. Әлбетте, бул мәўритлер мейли ол бала, мейли тәрбияшы апасы болсын, ҳәр бириниң кеўлинде қуўаныш ҳәм қыймаслық сезимлерин оятары турған гәп. Солай етип, кешеде бақшадан мектепке жоллама алған он алты тәр­бияланыўшы ҳәм басқа да топар ағзалары тәрепинен атқарыл­ған қосық, тақмақ ҳәм аяқ ойынлары жыйналғанларда үлкен тәсир қалдырды.

С.ТУРДЫБЕКОВА,

СҮЎРЕТТЕ:кешеден  көринис.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF