Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:11:37, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТАРАЎДА  НЕЛЕР ИСЛЕНИП  АТЫР?

Елимизде миллий генофондты беккемлеў, жас әўладты жетик кадрлар етип тәрбиялаў мәселелерине турақлы итибар қаратылмақта. Президентимиздиң 2017-жыл 30-сентябрьдеги «Мектепке шекемги билимлендириў системасын басқарыўды түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы ҳәм «Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлигиниң жумысын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарарына муўапық, бул тараўда жаңа система жаратылды.

Жаңа министрликке мектепке шекемги билимлендириў тараўында бирден-бир мәмлекетлик сиясатты ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў, олардың мәмлекетлик ҳәм мәмлекетлик емес тармағын кеңейтиў ҳәм материаллық-техникалық базасын беккемлеў, маман кадрлар менен тәмийинлеў, балаларды қамтып алыўды кескин арттырыў, тәлим-тәрбия процесслерине заманагөй билимлендириў бағдарламалары менен технологияларды енгизиў ар­қалы балаларды ҳәр тәреплеме интеллектуаллық, руўхый-эстетикалық, физикалық раўажландырыў және оларды мектепке таярлаў сапасын түп-тийкарынан жақсылаў ўазыйпалары жүкленди.

Бүгинги күнде бул бо­йынша мәмлекетлик бағдарлама қабыл етилди. Министрликтиң аймақлық бас­қармалары ҳәм районлық (қалалық) бөлимлери шөлкемлестирилип, олар тәрепинен бүгинги күнде орынлардағы жағдайды жақсылаў, жаңа бақшалар қурыў, соның ишинде мәмлекетлик емес бақшалардың тармағын кеңейтиў бағдарында кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Мәмлекетимиз басшысы тәрепинен мектепке шекемги билимлендириў системасын түп-тийкарынан жетилис­тириў мәселелерине бағышланған мәжилислерде тараўдағы жағдайды аймақлар кесиминде талқылап ҳәм өз шешимин күтип турған машқалалар менен кемшиликлерге тоқтап өтип, системадағы жыллар даўамында жыйналып қалған маш­қалаларды қатаң сынға алды. Оларды сапластырыў ушын әмелге асырылыўы лазым болған бир қатар страте­гиялық ўазыйпаларды белгилеп берди, тараўдағы жумысларды жеделлестириў илажлары додаланды.

Усы мәселелердиң орынланыў барысын үйрениў мақсетинде биз жақында Хожели районында болдық. Районда бүгинги күнде 14485 бақша жасындағы балалар, соннан 3578 бала ра­йондағы 22 мектепке шекемги билимлендириў мәкемелерине тартылған. Бул балаларды бақшаға қамтыўдың 29 процентин қурайды. Қалғанлары үй тәрбиясында.

— Дурыс, бүгинги күнде мектепке шекемги билимлендириў мәкемелерине бақша жасындағы балалардың 30 процентке шамаласы ғана қам­тыл­ғаны жетискенлик деп айтыўға болмайды. Президентимиз тәрепинен қабыл етилген Пәрман ҳәм қарарда өз-ара бәсекиликтеги мәмлекетлик ҳәм мәмлекетлик емес бақшаларды шөлкемлестириў мәселеси айтылған. Демек, ендигиден былай бақша тек ҳүкиметтиң, мәмлекеттиң қараўында болмайды. Оған бәсеки болатуғын жеке меншик бақшалар ашылады.  Өзлериңиз билесиз, қай жерде бәсеки болса, сол жерде раўажланыў болады. Енди ҳәр бир ата-анаға бақшаны таңлаў мүмкиншилиги туўылды. Себеби, ата-ана балаларын өзи қәлеген бақшаға бере алады. Сондай-ақ, Пәрманда жаңадан ашылатуғын бақшаларға салық жеңилликлери, префенциялар берилиўи, бюджеттен субсидиялар ажыратылыўы атап өтилген. Демек, жаңадан ашылажақ бақшаларымыз бүгинги күн талабында болыўы, азық-аўқат пенен тәмийинлеў, материаллық-техникалық базасының анағурлым жоқары болыўы талап етиледи. Өйткени, жеңиллик пенен бирге бул бақшаларға үлкен жуўапкершилик те жүкленеди.

Пәрман бойынша усы жылы ҳәр бир районнан жаңадан 10 бақша ашылыўы мөлшерленген. Әлбетте, бул бақшаларды исбилермен, бала тәрбиясына бир табан жақын болған ямаса усы тараўда көп жыллар мийнет еткен адамларға бериў керек. Бүгинги күнде бирқанша адамлар бөлимимизге бақша ашаман деп келди. Ҳәзир бизлер олар­ға кредит алып бериў бойынша жумыс алып барып атырмыз. Ра­йонда жаңадан бир үй бақшасы ашылды. Қалғанлары да банктен кредит алып бул бойынша жумыс алып барып атыр. Демек, райондағы мектепке шекемги жастағы балаларды бақшаға тартыў анағурлым жоқарылайды, - дейди Хожели районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығы Г.Халмуратова...

Енди бурыннан бар бақшалар ҳаққында айтатуғын болсақ, бүгинги күн талабына келтириў ушын унамлы жумыслар исленип атыр. Айырымлары заман талабына сай үскенеленбекте, биразларына ири оңлаў жумыслары жүргизилмекте. Бул ҳаққында баслық былай дейди:

— Ҳәзир райондағы 20 бақшаның 12си заманагөй, 8и қолайластырылған бақшалар. Жаңа айтқанымыздай, 8 қолайластырылған бақшалардың ҳәзирги жағдайы бүгинги күнниң талабында емес. Сонлықтан, бул бақшалардың төртеўи быйылғы жылдың мәмлекетлик инвести­ция бағдарламасына киргизилип, бузып қайтадан салыў реже­лестирилип отыр. Қалған төртеўине де бузып жаңадан салыўға усыныс берилди. Ал, «Әмиўдәрья» АПЖдағы 22-санлы бақша капитал ремонтқа киргизилди. 5, 10, 11, 19, 20-санлы бақшалар Арал фонды қаржылары есабынан ремонтланатуғын болды. Сондай-ақ, «Абат аўыл» бағдарламасы бойынша 3, 16, 18-санлы бақшаларда ири оңлаў жумысларын жүргизиў белгиленбекте.

Хожели районындағы мектепке шекемги билимлендириў бөлими қурамындағы мәмлекетлик мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде 307 педагог хызметкерлер бар. Солардан 21,5 проценти жоқары мағлыўматлы, 78,5 проценти орта арнаўлы педагог кадр­лар болып табылады. Соның 213и тәрбияшы, 20сы психолог, 30ы музыкант, 22си физикалық тәрбияшы, алтаўы логопед, екеўи дефектолог.

Бүгинги күнде балаларға берилетуғын азық-аўқатлық затлар муғдарына өзгерислер киргизилип, 22 түрли азық-аўқат берилетуғын болды. Соннан сүт, мийўе ҳәм балық өнимлери тастыйықланған норма бойынша берилип атыр, оларды сақлап қоятуғын 24 музлат­қышты бақшаларымызға бөлистирип бердик. Сондай-ақ, районлық қаржы бөлими тәрепинен 319 миллион сум қаржы ажыратылып, оған бақшаларымызға жаңа инвентарьлар алынды. Бы­йыл Өзбекстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги тәрепинен ҳәр бир бақшаны бир пианино менен тәми­йинлеў белгиленген еди. Жақында пианинолар алып келинди.

Соның менен бирге, айы­рым машқалаларды да өз ўақтында шешип барыўға ҳәрекет етип атырмыз. Мәселен, «Нурлы жол»  АПЖнда жайлас­қан 19-20-санлы бақшаларда ишимлик суў машқаласы бар еди. Буны район ҳәкимлиги унамлы шешип, таза трубалар қойылып, ишимлик суў тартып берилди. Ал, 17, 21-санлы бақшалардың әтирапы ашық еди, олардың әтирапын қоршаў жумыслары исленип атыр. 15-санлы бақшаның сыртына отыр­ғышлар қойылды. Бақшаларымыздағы ески айналарды заманагөй акфа айналарына алмастырыў, бақша тәр­бияланыўшылары ушын айнадан теплица ҳәм бассейнлер қурып бериў бойынша да жумысларды режелестирип отырмыз...

Биз районда мектепке шекемги билимлендириў мәкемелерин бүгинги күн талабына алып келиў бо­йынша үлкен жумыслар исленип атырғанының гүўасы болып, бүгинги күн балаларына ҳәўесимиз артты.

 С.ОРАЗЫМБЕТОВ, өз хабаршымыз.

Хожели районы.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF