Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:58:41, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КЕЎИЛЛЕРДЕН  НӘРЛЕНГЕН  ТАЛАНТ

Ҳақыйқый илаҳий ша­йырлық талант бәршеге де несип ете бермейди. Туўры, базылар талант инсанға бир процент берилсе, тоқсан тоғыз проценти мийнетте деўшилер де бар. Ал, туўма талантлы инсанлар бәршеден айрықша болып, ўақыт өткен сайын шыңланып, жоқары шоққыларға қарай умтылады.

Талантты жетилистириў, оны раўажландырыў, инсанның шаңарақтағы алған тәлим-тәр­биясы, жасаў орталығының тәсири әҳмийетли орын тутады. Солай екен, жаслықтағы үйренгенлеримиз, өмиримиз даўамында бизге таяныш мектебин атқарса, жыллар бойы топланған тәжирийбе бизди кәмилликке жетелейди.

Мәмлекетимизде жасларымыз арасында талантлыларды излеп табыў, оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў бағдарында бир қанша жумыслар әмелге асырылмақта. Әсиресе, дөретиўшилеримизди қоллап-қуўатлаў мақсетинде 2018-жыл 5-апрельдеги «Өзбекстан Жазыўшылар аўқамының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары тараўдағы қәлем тербетип киятырған талант ийелерине қанат бағышлап, олардың жумысларының  жанланыўына имканиятлар жаратылмақта.

Жақында Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында «Дөретиўшилик — кеўил шырағы» атамасындағы әдебий кеше болып өтти. Оған институттың дөретиўшилик пенен шуғылланып атырған жаслары қатнасты.

Кешени институттың руўхыйлық ислери бойынша проректоры Қ.Қәдиров  алып барды.

Жасларымыз кеше мийманлары болған Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы ағзалары, жазыўшы, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты К.Алламбергенов, тарийхшы илимпаз, профессор М.Тилеўмуратов, ша­йыр, педагогика илимлериниң кандидаты, доцент Т.Жиемуратов,  шайыр, Қарақалпақстанға мийнети сиңген мәденият хызметкери М.Жуманазаровалар менен жүзбе-жүз дийдарласты. Әдебий кеше даўамында мийманлар өзлериниң туўылып өскен жери, балалық жылларындағы умытылмас ўақыялар ҳаққында айтар екен, бул жыллардың қәдир-қымбаты инсан ушын қаншелли әзиз екенлигин, дөретиўшилеримиздиң қәлеминиң  балалық жылларына қайта-қайта орала беретуғынлығы тосыннан емеслигин атап өтти.

Сондай-ақ, сәўбетлесиў даўамында ҳәр бир шайырдың өзине тән болған дөретиўшилик жолы, халқы­мызға еткен ийгиликли хызметлери менен жақыннан танысты.  Жасларымыз қызықтырған сораўларына жуўаплар алды.

 З.ЕРЕКЕЕВА.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF