Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:43:18, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ЖЕР ШАРЫНДА ТЫНЫШЛЫҚ»

Жақында Өзбекстан Көркем өнер  Академиясы Қарақалпақстан бөлими  Көргизбелер сарайында 1-июнь  — Халықаралық балаларды қорғаў күнине бағышланған  «Жер шарында  тынышлық» атамасында  көргизбе болып өтти. 

Оған  Өзбекстан Көркем өнер Академиясы жанындағы Қарақалпақстан  Республикасы қәнигелестирилген көркем өнер  мектебиниң оқыўшылары, Нөкис  қалалық Әмет бақсы атындағы 12-санлы  Нөкис қалалық  Есжан  бақсы атындағы  1-санлы Балалар музыка  ҳәм көркем өнер  мектеплериниң 132 дана акварель, 22 дана әмелий қол өнери (улыўма 154 дана)  жумыслары қо­йылды.

 Көргизбени  шөлкемлестириўдеги   тийкарғы мақсет — жас талант ийелериниң  жыл даўамында ислеген  мийнетлерин  хал­қымызға жақыннан таныстырып,  оқыўшылардың  көркем өнер тараўына еле де  қызығыўшылығын асырыў, олардағы балалық пәк ҳәм нәзик  сезимлерге толы жумысларын қәнигелеримиз ҳәм  тамашагөйлер тәрепинен  баҳалаў. Сондай-ақ,  жасларды ана-Ўатанымызға сүйиспеншилик ҳәм садықлық руўхында тәрбиялап,  оларды қағазларға сызған гөззаллық  дүньясына тартыў болып  табылады.

 Ҳақыйқатында да,  көргизбеге қойыл­ған  ҳәр бир  дөретпениң  тематикасы,  жанр­лары, ислеў техникасы  менен бир-биринен айрықшалығы ҳәм  олардағы сюжетлердиң ҳәр түрлилиги жас авторлардың  дүньяға болған   көзқарасларынан, пәрўазларға толы ой-өрислерин,  мөлдир сезимталлық дәрежелерин, әтираптағы барлық қубылысларға қызығыўшылығын  тәбиятқа, өмирге, дүньяға бақлаўшылық  уқыпларын әпиўайы композициялар ҳәм  жарқын реңлер арқалы айқын көрсетип  берген. Көргизбеде жас художниклер  М.Ембергенов, Д.Қудайбергенов, А.Сәрсенбаева, М.Абдуллаев, Ә.Таңирбергенов, Ә.Оңғарбаевалардың   «Бахытлы балалық», «Қуяш астында», «Ана меҳри», «Мениң  аўылым балалары», « Тәбият көриниси»  ҳәм тағы басқа  портретлер ҳәр  бир  тамашагөйди өзине тартады.  

Сүўретлердиң мазмуны  ҳәм ондағы реңлердиң  бир-бири менен  үйлесимлиги   жанлы  тәбиятқа мегзейди. Тәбияттағы қубылыслар — аспан, суў бойындағы тереклер, жайлар, елимиз тынышлығы, дәрьядағы суўдың  мөлдирлиги, жағадағы көринислердиң суўдағы сәўлелери, қулласы, мәўсим көринислери — булардың бәршеси таза, жар­қын реңлерде  көрсетилген.                                    

З.ЖАҚСЫМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF