Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:04:11, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕКИНШИ ЖЕР ЖҮЗИЛИК УРЫСТА ФАШИЗМ ҮСТИНЕН ЕРИСИЛГЕН ЖЕҢИСКЕ ӨЗБЕКСТАН ХАЛҚЫНЫҢ ҚОСҚАН МҮНӘСИП ҮЛЕСИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН  КИТАП-АЛЬБОМДЫ БАСЫП ШЫҒАРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң бийлиги

1941-1945-жыллардағы Екинши жер жүзилик урыс­та көп миллетли Өзбекстан халқы саўаш майданларында ҳәм фронт артында үлкен мәртлик ҳәм батырлық көрсетип, фашизм үстинен ерисилген жеңисти тәмийинлеўге мүнәсип үлес қосты. Урыста қатнас­қан  1,5 миллионнан аслам өзбекстанлылардың ярым миллионнан асламы қайтыс болды, 133 мыңға шамаласы бийдәрек жоғалды, 60 мыңнан асламы майып болып қайтты.

Сол жүдә аўыр ҳәм қыйын дәўирде елимиз фронттың беккем тәми­йнат базасына айланды, бул жердеги санаат кәрханалары әскерий тараўға бейимлестирилип, олардың жумысы фронт талаплары ушын бағдарланды. Өзбекстанға эвакуация етилген жүзден аслам завод ҳәм фабрикаларды тиклеўде пуқараларымыз бар күш ҳәм имканиятларын жумсады.

Урыс оты ишинде қал­ған аймақлардан елимизге 1 миллионнан аслам адам көширилип келинди. Олардың  200 мыңы балалар еди. Халқымыз олар­ға баспана берип, бир тислем нанын да тең бөлисип, ата-анасынан ажы­рал­ған балаларды өз перзентлери қатары тәр­биясына алып, пүткил дүньяға ҳақыйқый адамгершилик пазыйлетлерин көрсетти.

Тилекке қарсы, Өзбекстан халқының бул қанлы урыс дәўиринде фронтта ҳәм фронт артында өткен аўыр ҳәм машақатлы турмысы, фашизм үстинен ерисилген жеңиске қос­қан үлкен үлесин өзинде ҳәр тәреплеме сәўлелендиретуғын тутас илимий-тарийхый китап ямаса ҳүжжетлер топламы усы ўақытқа шекем жаратылмаған. Урыс жылларында халқымыз тәрепинен әмелге асырылған уллы ислерди, оның күшли ерк-ықрарын ҳәм қаҳарманлығын, сол дәўирдиң ҳақый­қый турмысын келешек әўлад­ларға анық мысаллар тийкарында жеткериў, оларды Ўатансүйиўшилик ҳәм мәртлик руўхында тәр­биялаў бойынша бундай дәреклер жүдә үлкен әҳмийетке ийе.

Халқымыздың 1941-1945-жыллардағы Екинши жер жүзилик урыста ерисилген уллы жеңиске қосқан мүнәсип үлесин тарийхый ҳүжжетлер тийкарында көрсетиў, фашизмге қарсы урысларға қатнасқан ўатанласларымыздың атларын мәңгилестириў, жас әўладты мәртлик, Ўатанға меҳир ҳәм садықлық руўхында тәрбиялаў мақсетинде:

  1. Өзбекстан Баспасөз ҳәм хабар агентлиги, Өзбекстан Республикасы Қорғаныў министрлиги, Ишки ислер министрлиги, Сыртқы ислер минис­трлиги, «Өзархив» агентлиги, Өзбекстан Жазыўшылар аўқамы, Өзбекстан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы, республикалық Руўхый-ағартыўшылық орайы, Өзбекстан Көркем өнер акаде­миясы, Өзбекстан Миллий телерадиокомпаниясы, Өзбекстан ветеранларының социаллық жумысын қоллап-қуўатлаў «Нураный» қоры, «Мәҳәлле» қайыр­қомлық жәмийетлик қоры және кең жәмийетшиликтиң Екинши жер жүзилик урыста фашизм үстинен ерисилген жеңиске Өзбе­кстан хал­қының қосқан мүнәсип үлеси және усы тарийхый ўақыяның 2020-жылы белгиленетуғын 75 жыллығына бағышланған китап-альбомды таярлаў ҳәм басып шығарыў ҳаққындағы усынысы мақуллансын.
  2. Екинши жер жүзилик урыста фашизм үстинен ерисилген жеңиске Өзбекстан халқының қосқан мүнәсип үлесине бағышланған китап-альбомды таярлаў ҳәм басып шығарыў жумысларын муўапықластырыў бо­йынша шөлкемлестириў комитетиниң (кейинги орынларда Шөлкемлестириў комитети деп аталады) қурамы қосымшаға муўапық тастыйықлансын.
  3. Төмендегилер Шөл­кем­лестириў комитетиниң тийкарғы ўазыйпалары етип белгиленсин:

Екинши жер жүзилик урыста фашизм үстинен ерисилген жеңиске Өзбекстан халқы көрсеткен мәртлик ҳәм батырлық, ел-халқымыздың жеңиске қосқан мүнәсип үлеси ҳаққында тарийхый ҳақыйқатлықты тиклеў ҳәм оны келешек әўладларға жеткериў;

республикамыздағы ҳәм сырт еллердеги архив ҳәм музейлерде сақланып атырған темаға тийисли тарийхый ҳүжжетлерди топлаў ҳәм үйрениў;

 Екинши жер жүзилик урыс дәўиринде фронтта қатнасқан ҳәм фронт артында  пидайы мийнет еткен ўатанласларымыздан олардың еске түсириўлерин жазып алыў, жеке альбомларында ҳәм китапханаларында сақланып атырған тарийхый мате­риалларды жыйнаў;

халықтың жеке китапханаларында сақланып атырған, тарийхый әҳми­йетке ийе болған ҳүжжетлер, сол дәўирге тийисли  бийбаҳа сүўретлерди жыйнаў ҳәм баспаға таярлаў;

урыс жылларында Өзбекстанның экономикалық жағдайы, елимизге көширип келтирилген және жаңадан қурылған завод ҳәм фабрикалар ҳаққында мағлыўматлар жыйнаў;

халқымыз тәрепинен урыс дәўиринде Өзбек­станға эвакуация етилген инсан­ларға, соның ишинде, ата-анасыз балаларға көрсетилген мийрим шәпәәтти, ўатанласларымыздың адамгершилик пазыйлетлерин сәўлелендириў;

урыс дәўиринде фронтта қатнасқан ҳәм фронт артында пидайы мийнет еткен, жеңиске өзиниң мүнәсип үлесин қосқан ўатанласларымызға бүгинги күнде мәмлекетимиз ҳәм жәмийетимиз тәрепинен көрсетилип атырған жоқары итибарды анық дәлиллер, фактлер ҳәм санлар арқалы көрсетиў.

  1. Шөлкемлестириў комитет китап-альбомды жоқары дәрежеде таярлаў ҳәм басып шығарыў ушын министрликлер, ведомстволар, хожалық басқарыў уйымлары басшыларын ҳәм қәнигелерин, экс­пертлерди, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасының сырт еллердеги дипломатиялық ўәкилликли уйымларының ўәкиллерин тартыў ҳуқықы берилсин.
  2. Китап-альбомды таярлаў ҳәм баспадан шығарыўға байланыслы барлық қәрежетлер Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң резерв қоры қаржылары есабынан қапланатуғыны белгилеп қо­йылсын.
  3. Өзбекстан Баспасөз ҳәм хабар агентлиги китап-альбомды басып шығарыўға байланыслы қәрежетлер ҳәм оның баҳасын Өзбекстан Республикасы Меншиклестирилген кәрханаларға көмеклесиў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў бойынша мәм­лекетлик комитети ҳәм Қаржы министрлиги менен белгиленген тәртипте келискен ҳалда тасты­йықласын.
  4. Усы бийликтиң орынланыўын қадағалаў Өзбекстан Республикасының Бас министри А.Ариповқа ҳәм Өзбекстан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи Х.Султоновқа жүк­ленсин.

Өзбекстан Республикасы  Президенти Ш.МИРЗИЁЕВ.

Ташкент қаласы, 2018-жыл 31-май.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF