Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:23:46, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

 ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ  ҲӘМ ТЕРРОРИЗМГЕ  БИРГЕЛИКТЕ ГҮРЕСЕМИЗ

Нөкис гарнизонының Офицерлер үйинде  әскерий хызметкерлердиң қатнасында «Биз диний экстремизмге қарсымызӘ» темасында ушырасыў болып өтти.

Илажда Нөкис әскерий прокуроры, әдиллик полковниги Б.Худайбердиев шығып сөйлеп, елимиз өзиниң ғәрезсиз раўажланыў жолында қандай табысларға ерискен болса, булардың бәршеси мәмлекетимизде ҳүким сүрип турған тыныш-татыўлықтың қәдирине жетиў, миллетлераралық дослық, өз-ара  ҳүрмет және мийрим-шәпәәтликтиң нәтийжеси екенлигин айрықша атап өтти. Сонлықтан да усы тынышлықты сақлаў, дүньяның айырым еллеринде жүз берип атырған бузғыншылық ҳәрекетлерден, кеңпейил және мийнеткеш халқымыздың тыныш-татыў турмысын, перзентлеримиздиң бахытлы келешегин көре алмайтуғын жаўыз күшлерден сақлаўға өз үлесимизди қосыў бәршемиздиң әдиўли миннетимиз болып табылады. Бунда биринши гезекте әскерий хызметкерлерден айрықша пидайылық ҳәм жанкү­йерлик талап етиледи.

Ушырасыўда Арқа-Батыс әскерий округи, Қарақалпақстан Республикасы Мәмлекетлик қәўипсизлик хызмети, Ишки ислер министрлиги, Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси, Қарақалпақстан Мусылманлары қазыятының ўәкиллери шығып сөйлеп,  диний экстремизм ҳәм терроризмниң аянышлы ақыбетлерин турмыслық мысаллар менен келтирип өтти ҳәм қатнасыўшыларды қызықтырған сораўларға жуўап берди.

Нөкис әскерий прокуратурасының басламасы менен өткерилген илаж соңында диний экстремизм ҳәм терроризмге қарсы гүресиўдиң әҳмийетли бағдарлары, сақлық және қырағылықты күшейтиў, кең жәмийетшилик пенен бирге ислесиўди еле де жетилистириў, жасларда миллетлераралық татыўлықты беккемлеў, социаллық ҳәм диний  кеңпейиллик сыяқлы  пазыйлетлерди қәлиплестириў мәселелери бо­йынша пайдалы пикир алысыўлар болды.

Қарақалпақстан хабар агентлиги.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF