Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:01:03, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«SAMSUNG-NUKUS»  ӨНИМЛЕРИ —  ДҮНЬЯ  БАЗАРЫНДА

Бүгинги тез пәт пенен раўажланып баратырған заманда мәмлекетимиздиң барлық тараўлары да раўажланыў жолында. Әсиресе, өндиристеги алға илгерилеўлерди көрип қуўанасаң. Ал, базарларымыздағы саўда дүканлары болса, өнимлерге толып, кем-кемнен олардың түрлери де көбейип бармақта. Қәлесең, ки­йим-кеншек, қәлесең техника буйымлары, қәлесең және де бас­қа-басқа нәрселер.

Техника буйымлары дүканындағы бир қарыйдар өнимлерди көзден өткерип, сатыўшыға қарай олардың ишинде «Мына телевизорлардың қайсыларының сапасы жақсы екен? Мен де жақсысын сатып алмақшы едим» деди. Сатыўшы да екиленип турмастан: —  Булардың барлығы да жақсы. Өзиңизге унағанын, қәлегенин аласыз. Бирақ та, соңғы ўақытлары көпшилик қарыйдарлар өзимиздиң мәмлекетимизде ислеп шығарылған өнимлерди сатып алмақта,-дейди сатыўшы қарыйдарға ҳақый­қатын айтып.

Мине сол айтқандай, бүгин елимизде Кореяның «SAMSUNG» бренди астында ислеп шығарылып атырған техника қураллары кирип барған шаңарақлар саны көбейип атырғаны ҳешкимге де сыр емес.

Мәмлекетимиз Президенти Ш.Мирзиёевтиң 2017-жыл 21-январьдағы республикамызға сапары даўамында «Нөкис-Реммаш» жуўапкершилиги шекленген жәмийетине қараслы имарат ҳәм объектлерди реконструкциялаў ҳәм қосымша имаратларды қурыў есабынан қурылған турмыслық техника қуралларын ислеп шығарыў кәрханасын қурыў бойынша бир қатар көрсетпе ҳәм тапсырмалар берген еди. Онда импорт орнын басатуғын өнимлер  ислеп шығарыўшы кәрхана қурыў арқалы халық бәнтлигин тәми­йинлеў зәрүрлигин атап өткен еди. Соның нәтийжесинде кәрханада 2017-жылдың апрель-октябрь айларында қайта қурылыс ҳәм реконструкция жумыслары әмелге асырылды. Бул ушын 14,0 млрд. сум, ал, үскенелер ушын 19,0 млрд. сум сарпланды. Жәми киргизилген инвестиция 33 млрд. сумды қурады. Нәтийжеде кәрхананы жаңа көриниске енгизди.

Өткен жыл 14-октябрьде бул кәрхана дәслепки өнимин шығара баслады. Сол жылдың 15-16-декабрь күнлери Президентимиздиң және республикамызға сапары даўамында бул кәрхананы барып көрди ҳәм өндирис процесин көзден өткерди. Өнимлердиң сапасы ҳәм көлеми менен қызықсынды.

Бүгинги күни кәрханада бир күнде 4 түрдеги 400 телевизор ҳәм 13 түрдеги 900-1000нан аслам шаңжутқыш (пылесос) ислеп шығарылмақта. Қысқа ўақыт ишинде жедел пәтлер менен қурып питкерилген кәрханада ислеп шығарыўды басқарыў өним сапасы, жеткерип бериў ҳәм басқа да хызметлер заманагөй система тийкарында алып барылады. Булардың барлығы Қытай мәмлекетиниң «HAITIAN» компаниясынан алып келинген заманагөй үскенелер ҳәм технологиялары жәрдеминде нәтийжели жумыс процесин ҳәм жоқары сапалы өним таярлаўды тәмийинлемекте. Ең тийкарғысы, өним ислеп шығарыў ушын аўысық бөлеклердиң 50 проценти Кореядан алып келинсе, 50 проценти кәрхананың өзинде ислеп шығарылады. Бул кәрханада ҳешқандай шығынды болмайды, яғный, жумыс процесинде шыққан шығындылар арнаўлы үскенеде майдаланып, қайта өндириске жибериледи. Кәрхананың қәнигелер бөлиминиң баслығы Санобар Маткаримова менен технологиялық жақтан түпкиликли өзгерген ислеп шығарыў процесин гүзетер екенбиз, барлық әсбап-үскенелердиң бир басқышта ислеўи ҳәм компьютер бақлаўында екенлиги айқын көринип тур. Оның айтыўынша, кәрханадағы инженер-техник хызметкерлер қатары жоқары оқыў орынларын питкерген жаслар менен толысып атырғанлығын, олардың сондай жаслық жигер менен жумысқа болған талапшаңлықларын мақтаныш пенен айтып өтти.

Бул әлбетте, бир тәрептен жаслардың жаңа технология­ларға болған қызығыўшылықларының артыўына түртки болса, екиншиден, олардың толық жумыс орынлары менен тәмийинлениўине имканият жаратады.   

— Президентимиз Ш.Мир­зиёевтиң кәрханамызға келип жумыс барысы менен танысыўы ҳәм қоллап-қуўатлағаны, өним сапасын жақсылаў, экспорт көлемин және де арттырыў бойынша пикир-усыныслары бизди және де алға қарай руўхландырды, - дейди усы кәрхананың «Шийки зат өнимлерин ислеп шығарыў участкасы»ның бөлимше баслығы Қуўатбай Манғитбаев. — Бул таярланған өнимлер барлық талапларға жуўап бериўин тексериў ушын заманагөй лабораториялардан өткериледи. Бул болса, өнимниң сапалылығы ҳәм қарыйдар талабына сәйкес келиўине хызмет етеди...

 Бүгинги күни кәрханада 200 ден аслам хызметкерлер ислеп атырған болса, соның 80 процентин жаслар қурайды. Олардың көпшилиги колледжди питкерген жаслар. Кәрханада исши хызметкерлердиң өнимли жумыс ислеўин тәмийинлеўге, олардың бос ўақтын мазмунлы шөлкемлестириўге де айрықша итибар қаратылған. Жумыс барысында 20 минутлық демалыс, еки мезгил ыссы аўқат бериледи. Китапхана, медициналық хана, ойын майданшалары ҳәм спорт залы олар хызметинде. Ал, жумысшылар жумысқа қатнаўы ушын арнаўлы автобус бенен тәмийинленген. 

— Мен өзим Мойнақ районынанман. 2017-жылы Ислам Кәримов атындағы Ташкент мәмлекетлик техника университетиниң «Электроника ҳәм автоматика» факультетин тамамлап, сол жылдың октябрь айынан баслап усы кәрханада инженер-технолог болып өз жумысымды басладым, - дейди Еркинбай Джанабаев. ­ Бирге оқыған досларым Али, Айсулыў, Мухитдин ҳәм Азаматлар менен тәжирийбе-сынаў мүддетлеринен өтип, бул кәсип сырларын тез өзлестирип алдық. Бул жерде ислеп жумыс орны менен тәмийинленгениме жүдә қуўанышлыман. Келешекте бул кәсипти терең меңгерип, елимизде инновациялық технологияларды раўажландырыўға үлесимди қосыў нийетим бар. Биз сыяқлы жаслардың мәмлекетимизде мине усындай кәрханада ислеў имканын жаратып берген Журтбасшымызға миннетдаршылығымыз шексиз...

— Дәслеп жумысқа киргенимде сәл екиленип турдым, - деп бизге өзин таныстырған жаслардың бири Нөкис мелиорация ҳәм суў хожалығы кәсип-өнер колледжин питкерип, усы жерде ислеп атырған Жамалатдин Жақсыбаев. — Лекин, кәрханадағы саламат орталық ҳәм тәртип-интизамлы жәмәәт жумысты тез меңгерип алыўымызға, ҳәтте белсендилик көрсетиў имканын жаратты. Бул техникаға болған қызығыўшылығым алдағы ўақытлары жоқары оқыў орнына оқыўға кирип, билимимди еле де жетилистириў ушын алға қарай умтыламан,       -дейди мақтаныш пенен.

Әлбетте, қандай кәрхана яки завод болмасын, өним ислеп шығарыўда сапаның жоқарылығы жүдә әҳмийетли. 2018-жылдан баслап өз өнимлерин 15 мәмлекетке экспортқа шығармақта. Алдағы ўақытлары бул «SAMSUNG-NUKUS» кәрханасы микротолқынлы печь ислеп шығарыўды режелестирмекте. Бул қәдемлер ең әўели адамлардың жумыс пенен бәнт болыўы, өзимизде ислеп шығарылыўы, таяр өним сыпатында экспорт етилиўи халқымыз турмыс пәраўанлығының артыўында әҳмийетли орын тутады.

 Г.САПАРОВА.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: кәрхананың жумыс процесинен көринислер.

Автордың түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF