Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:15:34, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КӨПКЕ  ҮЛГИ  БАСШЫНЫҢ  ИСИ  РАЎАЖ...

Үстирттиң қуяшы жерге тийип, диң аспанға секирген топтай көк жийекке өрмелейди. «Жаслық» посёлкалық пуқаралар жыйыны баслығы Сәдирбай Шәменовтың аўылды таң азаннан аралатыўында мәнис бар екен.

— Күнниң көзи көрингеннен соң егинлеримизди суўғарыў пайдасыз. Шегелең топырақлы жеримиз ығаллық сақламайды. Бир тебиктен соң таслақлы жер оқпан ашып кетсе дәрьяның суўын қаратып қойсаң да қурдымдай тартып кетеди, - деген посёлка турғыны Қуралбай Нуршаевтың сөзи бир жағынан ҳәзилге усар еди.

— Ҳәр жылы мийўеге сыр­ғып қалатуғын 50 түп ерик бағымды ерте бәҳәрде қопарып, орнына тумсығына «қатты» асқабақ егиўге мәжбүр болдым. Даланың қуслары мийўелерин көклей шоқып, жарамсыз ҳалға әкеледи. Быйыллыққа аспаннан ҳөл тамбай албыратып тур. Гүл еккенниң қырманы болмас. Даланың ең сулыў гүли — қызғалдақтың туқымын самал егип, жайнатып қоятуғын атызларымды кеўиллерин хошлап,  заўық алатуғын аўылласларым ушын бузбай қояман...

Ықласлы мийнет еткенниң арқасында аўызлары­мызға ерте түсетуғын помидор, қыяр, қаўын, ғарбызларымыз жапырақ жайып қалды. Бир жағымызды шар­ўаға алып, мал, қой-ешки сақлағанлықтан жоңышқаны ең кеми төрт рет орамыз. Атыз толтырған егинлеримди краннан суўғарғаным ушын жылына 600 мың сум төлеўге қайылман. Өткен жылы банктен аз өсимдеги 7,5 миллион сумлық кредитим еки бузаўлы сыйырға жетти. Қолымдағы барым, үш саўыннан күнине 35-40 литр сүт саўып, қарызларымның есесин қайтараман. Ҳаўа райын бақлаўшы метеорологиялық станцияда ислейтуғын өмирлик жолдасым Дәмегүл, ул-қызларым бос ўақытлары қол-қабысын тийгизеди, - деген Қуралбайдың сөзлери қосымтасыз ҳақ гәплер еди.

— 2000-жылардағы суўсызлықта «Жаслық» посёлкасына Шоманайдан көшип келдим. Ийелеген қәнигелигим бойынша мектепте муғаллим, директордың руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша орынбасары болып ислеп жүрсем, ойда жоқта 2015-жылы көпшиликтиң қәлеўи менен пуқаралар жыйынының баслығына сайландым.

Үстиртке ҳасыл туқымлы сыйырларды биринши рет алып келгенимде «ыссы-суўығына көнбейди, өлтирип аласаң ғой» деўши жан­ашырларда болды. Ҳасыл туқымлы сыйырларымның бас санын жылдан-жылға көбейтип, ҳәр биринен күнине 30 литрден зыят майлы, қойыў сүтин саўып алғаныма қызықсынғанлар жол-жоба сорап, шарўашылықты пайдалы тараўға айландырғысы келеди. Қыйтақ жериме овощ-палыз, мийўе ағашларын егип, жемисин татысаң қандай мазалы, пайдасы өз алдына. Исбилерменликтиң басқа түрлери менен ҳадал шуғылланып, көпке үлги болғандағы мийнетлерим сый-ҳүрметке бөледи, - деген Сәдирбайдың сөзлеринен халық неге басшылыққа сайлап қой­ғандағы сырын билип алдық.

Сәдирбай Шәменовтың оннан басқа да Үстирттеги «Қызыл китап»қа кирип, санаўлы қалған сайғақларды қорғаў бойынша ислеп шыққан жойбары  утқаны себепли, Россияның Калмыкия Республикасына шекем барып қайтқанларын толып-тасып сөйлеп берди. Мектептиң  қасына ылақлы сайғақтың тастан қашалған мүсинин орнатып, қыр-дөгерегин тәбиятқа байланыслы жарнамалар менен безеўге бас-қас болыпты. 

Посёлкаға қонысланған мыңға жақын шаңарақта жасаўшы 4 мыңнан зыят турғынлардың үй қапталы қыйтақ жерлерин бос қоймай егин егип, бағ жарат­қанлары айтпаса да узақтан көзге тасланады. Соңғы жыллары посёлка аймағынан ири санаат кәрханаларының ашылыўы жумыссызлар санын азайтыўға үлес қосып, бүгинги бийғәрез елимизде бахытлы турмыс кеширип атырғанларының гүўасы болдық.

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, өз хабаршымыз.

Қоңырат районы, «Жаслық» посёлкасы.

СҮЎРЕТТЕ: посёлка пуқаралар жыйыны баслығы С.Шәменов мектеп оқыўшылары менен экобағда.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF