Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:51:25, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КИТАП — АҚЫЛ ШЫРАҒЫ

Китап — инсанның руўхый жақтан жетик ҳәм озық ойлы болып жетилисиўине жәрдем көрсетеди, соның менен бирге өтмиштен ҳәм келешектен хабар береди. Солай екен, оның руўхый мийрас, таўсылмас ғәзийне деп аталыўы да тосыннан емес.

Ҳәр бир инсан өз келешегин өзи жаратады. Келешек таянышы беккем болыўы ушын жаслықтан илим алыўға умтылыў керек. Өйткени, «Жаслықта алған билим ­тасқа ойылған нағыс сыяқлы» болады. Китап ақылды шынықтырады. Сонлықтан китапсыз  билимли, мәдениятлы адам болып жетилисиў мүмкин емес. Соның ушын да дана халқымыз «Китап ­билим булағы», «Китап — ­ақыл шырағы»­ деген ақыл-нәсият сөзлерин қалдырған.

Китап­ — бул өмирлик ғәзийне. Себеби, ол қанша ўақыт өтсе де өзиндеги билимди сақлап турады. Дүньядағы ҳәр қандай жаңалық ўақыт өтип гөнериўи мүмкин. Бирақ, инсанияттың мың-мың жыллар даўамында қолға киргизген ақылый ҳәм идеялық дүрданаларды өзинде жәмлеген китаплар ҳеш қашан ескирмейди. Ондағы қәдириятлар илим ҳәм ағартыўшылық, әдеп-икрамлылық дереги болып келген.

Бүгинги күнде жас әўладты миллий қәдириятлар руўхында тәрбиялаўда  китаптан уллы қүдиретли қурал жоқ. 2017-жыл 12-январьда Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен «Китап өнимлерин басып шығарыў ҳәм тарқатыў системасын раўажландырыў, китап оқыў ҳәм китапқумарлық мәдениятын жетилистириў және үгит-нәсиятлаў  бойынша комиссия дүзиў ҳаққында»ғы бийлиги қабыл етилген еди. Онда әдебий, мәдений, илимий, жаслардың интеллектуал санасын арттырыўға қаратылған әдебиятларды басып шығарыў, олар менен оқыў орынларын тәми­йинлеў, миллий ҳәм жәҳән әдебияты тул­ғалары ҳәм  басқа да илажларды әмелге асырыў нәзерде тутылған. Бул бағдарда халықты китапқумарлыққа еле де тартыў ушын ҳәр қыйлы таңлаўлар өткерилмекте. Усы сыяқлы Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Қарақалпақ академиялық лицейинде де оқыўшылардың китапқа болған қызығыўшылығын арттырыў мақсетинде ҳәр айда оқыўшы жаслар арасында китапқумарлар  жарысы өткерилип келинбекте. Әлбетте, бул илажлар оқыўшылардың китап оқыўға болған ықласының артыўына тийкар жаратады.

Д.РАМЕТОВА,

Өзбекстан Республикасы ИИМ қараслы Қарақалпақ академиялық

лицейи қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни оқытыўшысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF