Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:53:38, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАСҚА БАҚШАҒА КЕТИП ҚАЛЫЎЫН ҚӘЛЕМЕЙМИЗ...

Қоңсымның: «Ҳәптениң 6-күни де балаларымызды бақша қабыллай қойғанда: Булардың қыңырлықлары шаршатып жиберди» деген гәпинен кейин ойланып қалдым. Перзентлеримиздиң тәрбиясында бақша тәрбияшыларының хызмети уллы. Бир топарда 20-25 бала тәрбияланатуғын болса, ҳәр үйдиң ҳәр түрли минездеги еркетайларын баўырына алып кеўиллерин жай қылыўдың өзи бола ма?!

Мийўалы дараққа жемиси мол, дәми татлы болыўы ушын қанша тәрбия беретуғын болсақ, перзентлеримиз де тап сондай. Медицинада бала тәрбиясын еле туўылмай турып ана қарнынан баслаўды мәсләҳәт етеди. Солай екен, мәмлекетимизде мектепке шекемги билимлендириў тараўына айрықша итибар қаратылып атырғаны да тосыннан емес.

Пайтахтымыздағы Соппаслы Сыпыра жыраў көшесинде жайласқан «Киндерланд Нукус» мәмлекетлик емес жеке меншик мектепке шекемги билимлендириў бақшасы республикамызда биринши болып 2014-жылы сентябрь айынан баслап жас өспиримлерди өз қушағына алған. Бақша 100 орынға мөлшерленген болып, 4 топарда 75 бала тәрбияланып атыр. Бақшаны жеке исбилермен Нигархан Алланазарова шөлкемлестирди. Анасы Светлана Сапарова пайтахтымыздағы «Алёнушка» балалар бақшасына 20 жыл басшылық еткен тәжирийбели устаз. Қыз анасына қарап өседи, дейди халқымыз. Нигархан жасынан анасының қасында жүрип, жаңалыққа жаны қумар ҳәм жас өспиримлерге жақын болып ержетти. Ол әзелден жеке исбилерменлик жумысын педагогикалық тараў менен байланыстырыўды мақсет ететуғын еди. Экономист қәнигелигин ийелеп, исбилерменлик пенен шуғылланды. Иси жүрисип кеткеннен кейин жеке меншик балалар бақшасын шөлкемлестириўди қолға алды. Бул мақсетине ерисиў аңсат болмады. Себеби, мектепке шекемги билимлендириў тараўының жеке меншик формасы республикамызда жоқ еди. Сонлықтан, бул ҳаққында ҳешкимде түсиник болмады. Сол ушын, көп излениўге туўра келди. Нызамға бойсынған ҳалда бақша жойбарын ислеп шығыў, ҳүжжетлер таярлаў, лицензия алыў ҳәм басқа да шөлкемлестириўшилик жумыслары жөнге түсип кетемен дегенше тыншымады.

— Бақшаның шөлкем­лестирилиўинде анам Светлана Сапарова ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги шөлкем­лестириў бөлими баслығы Замира Ережепованың көп мийнетлери бар. Олар мениң бул басламамды қоллап-қуўатлап пайдалы мәсләҳәтлер берди. Жеке меншик бақша ашыўды қолға алған заманласларымызға мәсләҳәтлер бериўге жалықпаймыз. Ҳәзирги ўақытта пайтахтымыздағы Сараев көшесинен 120 орын­ға мөлшерленген заманагөй еки қабатлы бақша имаратының қурылыс жумыслары жүргизилип атыр, - дейди Нигархан.

Бақшада жоқары мағлыўматлы, тәжирийбели тәрбияшы-педагоглар хызмет етеди. Олар сабақ барысында жаңа педагогикалық усыллардан пайдаланып, тәлим-тәрбия барысын инновациялық методларда алып барады. Мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси баслығы тәжирийбели устаз Светлана Сапарова басшылығында тәрбияға қойылатуғын мәмлекетлик талап, «Балажан» таяныш бағдарламасына тийкарланып миллий қәдириятларымызды сәўлелендиретуғын оқыў-методикалық,  дидактикалық материаллар заман талабына сәйкес шөлкем­лестирилген. Тәрбияланыўшылардың зийрек болып өсиўи ушын ҳәрқыйлы дөгереклер — гимнастика, хореог­рафия, музыка, ин­глис, рус тиллери ҳәм басқа да дөгереклер ислеп тур. Булар­ға қәнигели тәрбияшылар басшылық етеди. Таярлаў топар тәрбияшысы Наталья Рейимбаева, үлкен топар тәрбияшылары С.Батырова, М.Шаханбаева,  инглис тили муғаллими Айзада Муҳаметдиновалар бас­қаларға өз тәжирийбелерин үйретиўден жалықпайды. Өз гезегинде ата-аналар да «Ашық есиклер күни»нде сабақларға кирип, сабақ барысын қадағалап, өз пикир-усынысларын билдиреди.

— Олардың пикирлери, әлбетте, есапқа алынады. Себеби, ҳәзир ата-аналардың психологиясы өзгерип, бурын жумысқа барғанда қарап турыў ушын балаларын бақшаларға алып баратуғын болса, енди «балаларымыз жәмийетке араласып көп нәрселерди үйренсин, ой-өриси өссин» деп бақшаға береди. Перзентлери талап дәрежесинде тәрбия алып зийрек, шаққан болып өсиўин қәлейди. Соның ушын, тәрбияланыўшыларымызға барлық мүмкиншиликлерди қолдан келгенинше жаратып атырмыз. Себеби, олардың басқа бақшаларға кетип қалыўын қәлемеймиз. Бул бақшалар арасындағы бәсекилик. 

Тәрбияланыўшыларымыздың бақшадан кейинги дәўирине мектепке қәдем қоярдағы гүрриңлесиў, тест сораўларын қай дәрежеде шешиўи — тәрбиямыздың нәтийжеси ушын қызығамыз. Тест сораўларын шешиў, гүрриңлесиў пайытын ата-аналар менен бирге бақлап барамыз, - дейди бақша методисти Зина Сапарова. — Жақында бақшамызда бурын тәрбияланған Заманбек Тәңирбергеновтың Қарақалпақ мәмлекетлик Үлкетаныў музейинде сүўретлер көргизбеси болды. Биринши Президентимизге бағышлап Наўайы қаласында октябрь айын­да өткерилген спорт гимнас­тикасы бойынша жарыста А.Әбдинайымов сыйлы биринши орынды алды.

— Мен бақша тәрбияланыўшыларының сапалы азық-аўқатлық затлар менен тәмийинлениўине жуўапкермен, - дейди Нигархан Алланазарова. — Мазалы тағамлар, печенье усаған шийринликлер, мийўелерден қайнатылған суўсынлар, сом­са, писирилетуғын тағамлардың барлығын өзлеримиз қолдан таярлаймыз. Бул ҳәм арзан, ҳәм сапалы болады. Тәрбияланыўшыларды жас өспиримлерге азық-аўқатлық ушын мәмлекетлик белгиленген муғ­дарға бойсынған ҳалда аўқатландырамыз. Ата-аналар төлеми 500 мың сум. Деген менен, ҳәмме нәрсени зая етпей үнемлеўге үйренгенбиз. Лекин, сапасына көбирек  итибар беремиз.

Бақша турмысы менен танысар екенбиз, балаларда китап оқыўға қызығыўшылық оятатуғын реңли сүўретли ертек китаплар, оқыў-методикалық қураллар менен толтырылған «Китаплар әлеми» мүйешлери ҳәр бир топарда шөлкемлестирилген. Тәр­бияшылар оқып берген ертеклерден алған тәсирлери бойынша сюжетли көринислер, «Китаплар мүйеши» таңлаўларын бақлап отырып, тәрбия­ланыўшылардың зийреклигине, бахытлы балалығына көз тиймесин деген пикирде болдық. Перзентлеримиздиң бахытлы болыўы ушын мәмлекетимиз тәрепинен берилип атырған итибар, қалаберди, усы бақша мысалында көрип көзимиз қуўанды. Перзентлери бахытлы журттың келешеги айдын, бул ушын ата-аналар да бахытлы болатуғыны сөзсиз.

Б.КАРАМАТДИНОВА.

СҮЎРЕТТЕ: Бақша турмысынан көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF