Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:24:28, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

СУДЛАРДА ЖӘРИЯЛЫЛЫҚ ҲӘМ ҚАЛЫСЛЫҚ ПРИНЦИПИ

Соңғы ўақытлары елимизде суд ҳәкимиятының бийғәрезлигин тәмийинлеў бойынша кең көлемли ислер әмелге асырылмақта. Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатында суд-ҳуқық системасын еле де реформалаў, нызам үстинлигин тәмийинлеўге байланыслы бир қатар баслы бағдарлар белгилеп берилген еди.

Мәмлекетимиз Басшысы тәрепинен усы жылы 18-апрельде имзаланған «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызам Мүрәжатта белгиленген ўазыйпалардың басқышпа-басқыш турмысымызға енгизилип атырғанлығының айқын мысалы болып табылады. Усы Нызам менен Жынаят, Жынаят-процессуал ҳәм де Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодекслерге киргизилген өзгерис ҳәм қосымшалар ең әўели әдил судлаўды тәмийинлеўге қаратыл­ғаны менен әҳмийетли.

Атап айтқанда, Жынаят процессуал кодексиниң 114-статьясы тийисли шахслар, яғный гүўа ҳәм де жәбирлениўши кеширимли себеплерге байланыслы судға келмеген жағдайда судтың басламасы менен яки жынаят процесси қатнасыўшысының өтинишине бола видеоконференцбайланыс қуралы жәрдеминде саўал­ға тутылыўы мүмкин деген мазмундағы қатарлар менен толтырылды. Кодекске киргизилген ең әҳмийетли өзгерислердиң бири судларда жынаят ислериниң ашық көриў, суд басламасы менен яки жынаят процеси қатнасыўшыларының өтинишине бола аудио ҳәм видео жазыўдан пайдаланған ҳалда, сондай-ақ, видеоконференцбайланыс режиминде өткерилиўи мүмкин. Бунда суд мәжилиси жазылған аудио яки видеожазыўы менен онда қатнасқан адамларды таныстырыў имканияты бериледи.

Жоқары судлар тәрепинен төменги судларда алып барылып атырған ислер, суд мәжилислериниң Нызамға муўапықлылығы бойынша үйрениўлер өткериўде де бул әмелият күтә қолайлы болады. Сондай-ақ, жынаят процессуал кодексиниң 19-статьясына жабық суд мәжилисинде көриўге жол қойылған ислер қатарына 18 жасқа толмаған шахс­лардың жынаятлары ҳақ­қындағы ислерди, пуқаралардың жеке өмири туўралы мағлыўматларды яки олардың абырайы ҳәм ар-намысын кемситетуғын мағлыўматларды жәрияламаў мақсетинде ҳәм де исте қатнасып атыр­ған адамлардың қәўипсизлигин тәмийинлеў нәзерде тутыл­ған жағдайларда басқа ислерди суд ҳүкими менен көриўге жол қо­йылыўы мүмкинлиги ҳаққында жаңа редакциялық норма киргизилди.

Жуўмақластырып айтқанда, нызамшылықтағы бундай жаңалықлар нызамшылық нормаларын жетилистириў, әдил судлаўға заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологияларын енгизиў арқалы пуқаралардың ҳуқық ҳәм мәплерин еле де көбирек қорғаў ҳәм нызам үстинлигин тәмийинлеўге хызмет етеди.

 Е.УТЕНИЯЗОВ,

Пуқаралық ислер бойынша Әмиўдәрья районы суды баслығы.   

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF