Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:12:55, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАС ДӨРЕТИЎШИ — КИТАПҚУМАРЛАРҒА ҚАНАТ

Өткен жылы Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик фонды тәрепинен жәрияланған таңлаўда «Әмиўдәрья» журналы редакциясы өзиниң «Китаплар — досларым мениң», ал, «Қарлығаш» балалар әдебий журналы «Жас дөретиўши — китапқумарлар» атамаларындағы жойбарлары менен қатнасып, грант қаржысын жеңип алған еди.

«Әмиўдәрья» журналы редакциясы «Китаплар — досларым мениң» атамасындағы жойбары шеңберинде республикамыздағы улыўма орта билим бериў мектеплери ҳәм академиялық лицей оқыўшылары арасында жергиликли баспаларда шығарылған жаңа китаплардың авторлары менен әдебий ушырасыўлар шөлкемлестирди. Ушырасыўлар барысында оқыўшы жаслар жазыўшы-шайырлар менен ушырасып, олардың дөретиўшилик устаханасы менен жақыннан танысты, олардың китап оқыўға болған қызығыўшылығы еле де арт­ты. Сондай-ақ, баспадан шыққан китаплардың электрон нусқасын қәлиплестириў, кирилл әлипбесиндеги балалар әдебияты дүрданаларын жаңа латын әлипбесинде қайта басып шығарыў ислери де әмелге асырылды.

Және де жойбардың нәтийжелилигин арттырыўға бағдарланған «Жылдың ең жақсы китабы», «Ең жақсы китапқумар шаңарақ» ҳәм «Жылдың ең жақсы балалар китабы» таңлаўлары шөл­кемлестирилип, жас қәлемкешлердиң шығармалары журналда турақлы түрде жәрияланып барылды.

 Атап айтқанда, редакция тәрепинен грант қаржысы есабынан алдынғы жылларда кирилл  алфавитинде басып шығарылған балалар әдебияты дүрданалары таза латын әлипбесинде, «Китаплар — досларым мениң» ҳәм «Саўға» атамасындағы еки китапша, ҳәр қайсысы 400 нусқада, 4 баспа табақ көлеминде «Қарақалпақстан» баспасынан басып шығарылды ҳәм республикамыздағы улыўма орта билим бериў мектеплери ҳәм академиялық лицейлердиң оқыўшыларына бийпул тар­қатылды.

 Ал, «Қарлығаш» балалар әдебий журналы редакциясы өзиниң «Жас дөретиўши — китапқумарлар» жойбары шеңберинде республика Халық билимлендириў министрлиги менен Жазыўшылар аўқамы, Өзбекстан Жаслар аўқамының Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси менен бирге «Жас дөретиўши — китапқумарлар» атамасында республикалық көлемде таңлаў өткерип, олардың клубы дүзилди.

Жас дөретиўшилерди излеп табыў, қоллап-қуўатлаў ҳәм олардың китапқа бол­ған ықласын арттырыў мақсетинде шөлкемлестирилген бул таңлаўға қатнасқан оқыўшылардың қосық, гүрриң ҳәм салған сүўретлери журналдың ҳәр бир санында жәрияланып барылды. Сондай-ақ, жас дөретиўши — китапқумарлардың жазыўшы-шайырлар менен ушырасыўлары өткерилип, әдебий кешелер шөлкем­лестирилди.

Сондай-ақ, грант қаржысы есабынан «Таң сәўлеси» атамасындағы жас қәлемкешлердиң дөретиўшилик топламы 800 нусқада, 4,5 баспа табақ көлеминде «Қарақалпақстан» баспасынан жарық көрди. Бул топламда жас дөретиўшилердиң жүрегинен шыққан сүйиспеншилик сезимлери менен суўғарылған қосықлары орын алған. Топламға республикамыздағы улыўма орта билим бериў мектеплери, кәсип-өнер колледжлери ҳәм академиялық лицейлер, жоқары оқыў орынларының, жәми 120 жас та­лант­лардың дөретиўшилиги жәмленген. Китапты таярлаў барысында бурыннан баспасөз бетлеринде дөретпелери жәрияланып кия­тырған, оқыў семинарларына турақлы қатнасып жүрген ҳәм келешегинен үмит күттиретуғын қәлемкешлердиң шығармаларын жәриялаўға айрықша әҳми­йет қаратылды. Бул  китапша да республикамыздағы улыўма орта билим бериў мектеплери ҳәм академиялық лицейлердиң оқыўшыларына бийпул тарқатылды.

Жақында Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының мәжилислер залында «Әмиўдәрья» журналы ҳәм «Қарлығаш» балалар әдебий журналы редакциялары тәрепинен өткерилген таңлаўлардың жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти. Мәресимде Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының баслығы, Қарақалпақстан халық шайыры К.Каримов ҳәм «Әмиўдәрья» журналының Бас редакторы, Қарақалпақстан халық шайыры Х.Дәўлетназаровлар шығып сөйлеп, жеңимпазларды қутлықлады ҳәм оларға дөретиўшилик пәрўазлар тиледи. «Китаплар-досларым мениң» жойбары таңлаўында үш номинацияда ҳәр биринде үш жеңимпаздан, жәми тоғыз жеңимпаз арнаўлы диплом менен, сондай-ақ, жойбардың барлық әдебий кешелери, ушырасыўларына белсене қатнасқан отыздан аслам жасларға диплом ҳәм саўғалар берилди. Ал, «Қарлығаш» балалар әдебий журналы редакциясы тәрепинен шөлкемлестирилген «Жас дөретиўши-китапқумарлар» жойбары шеңберинде бес номинацияда 15 жеңимпаз арнаўлы диплом ҳәм баҳалы саўғалар менен сыйлықланды.

 С.ОРАЗЫМБЕТОВ,

өз хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: Таңлаў жеңимпазларын сыйлықлаў мәресиминен көринис.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF