Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:50:38, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КЕГЕЙЛИДЕН ШУҒЛА ШАШҚАН «ГҮМИС НУРЛАР»

Жақында Кегейли районындағы балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектебиниң мәжилислер залында Өзбекстанға хызмет көрсеткен журналист, «Еркин Қарақалпақстан» — «Вести Каракалпакстана» газеталарының бас редакторы, республикамызға белгили журналист, ша­йыр ҳәм жәмийетлик искер Кеңесбай Реймовтың «Билим» баспасында басылып шыққан «Гүмис нурлар» атлы қосықлар топламының таныс­тырыў мәресими болып өтти.

Бул әдебий әнжуманға республикамызға белгили жазыўшы, ша­йырлар, шайырдың жерлеслери, баспасөз ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Әдебий әнжуманды Қарақалпақстан  Жазыўшылар аўқамының баслығы, Қарақалпақстан халық шайыры Кеңесбай Каримов басқарып барды.

Кеңесбай Реймовтың дөретиўшилиги ҳәм «Гүмис нурлар» жаңа қосықлар топламына енгизилген шайырдың дөретпелери туўралы филология илимлери докторы Зыяда Бекбергенова кең түрде баянат жасады. Ша­йырдың «Аппақ тырналар» қосығы ҳәм «Мәрмер тас астындағы әрманлар» атлы балладасында пүткил адамзатты ләрзеге салған Хиросима ўақыясы ҳәм Аўған жеринде он гүлинен бир гүли ашылмай қурбан болған қаншадан-қанша мәрт жаўынгер жерлеслеримиз туўралы үлкен толғаныс пенен жырланғанлығы, дүньялық маш­қалаларды өз ишине қамтыған қосықлары жоқары баҳаланды. Буннан соң: — «Кегейлиниң әпиўайы бир аўылынан дүньяның есигин ашып шайырдың үлкен машқалаларға поэзиялық шығармалары менен үн қосқанлығын Кеңесбай Реймовтың «Гүмис нурлар» атлы жаңа топламынан көриўимизге болады», - деди Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Мәтякубова сөзге шығып. Соң ол бул китаптағы қосықларды өзиниң өзбек тилге аўдарғанлығын, бул өз нәўбетинде шайыр шығармаларының оқыўшылар аудиториясын кеңейтиўге имкан жарататуғынлығын айтты ҳәм бул аўдармалардан оқып берди.

Әнжуманда «Әмиўдәрья» журналының бас редакторы, Қарақалпақстан халық шайыры Халила Дәўлетназаров, «Қорақалпоғистон тонги» газетасы бас редакторы, шайыр Нәзийра Мәтякубова, Өзбекстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери, шайыр Шарапатдин Аяпов, шайыр Гүлнара Нурлепесова, нураный журналист Жийенбай Моянов, Кегейли ра­йоны ҳәкиминиң орынбасары Қуўат Бекимбетовлар шығып сөйлеп, К.Реймовтың басып өткен өмир жолы, дөретиўшилиги ҳәм жаңа қосықлар топламы ҳаққында өзлериниң пикирлерин билдирди.

Шайырдың «Гүмис нурлар» атлы қосықлар топламы поэ­зия ықласбентлериниң кеўиллеринен шыға алатуғын салмақлы мийнет бол­ғанлығы атап өтилди. Китаптағы туўысқан халықлар әдебия­тының талантлы ўәкиллериниң дөретпелеринен аўдармалары да автордың бүгинги күнги дәўир менен тең қәдем таслап атыр­ғанлығынан дерек беретуғынлығының бир көриниси екенлиги атап көрсетилди ҳәм олар туўралы да өз пикирлерин айтып өтти. Ҳақыйқатында да, талант­лы шайыр Кеңесбай Реймовтың кеўил түпкирлеринде балалығынан-ақ поэзияға ықлас болып Кегейлиден басланған «Гүмис нурлар» бүгинги күни гүллән поэзия ықласбентлериниң кеўиллерин шуғла яңлы жақсылық нурларына бөлей беретуғынына исенимимиз мол.

Дәстегүл  Қуяшова.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF