Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:20:23, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МАҚСЕТИМИЗ ­ ХАЛЫҚТЫҢ ТУРМЫСЛЫҚ  ДӘРЕЖЕСИН  ЖАҚСЫЛАЎ

«Жедел исбилерменлик, инновациялық идеялар ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы»нда тийисли ҳүкиметлик қарарлар тийкарында социаллық салаға, соның ишинде, билимлендириўди раўажландырыў, медициналық хызметлер сапасын еле де жетилистириў, социаллық инфраструктураны раўажландырыў қәрежетлеринен нәтийжели пайдаланыў арқалы халықтың турмыс дәрежесин көтериўге, сондай-ақ, кем тәмийинленген ҳәм көп балалы шаңарақларды социаллық жақтан қорғаўға айрықша дыққат қаратылмақта.

Қарақалпақстан Республикасы бюджетиниң 2018-жыл 1-шерек даўамында дәраматлар бөлеги режеси 332 533,1 млн. сум болса, ҳақыйқатында 448 592,9 млн. сум түсим болып, реже 134,9 процентке орынланды. Яғный, бюджетке 116 060,0 млн. сум қаржы түсти.

Бундай көрсеткишлерге Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 13-декабрьдеги «Жергиликли ҳәкимият уйымларының финанслық еркинлигин асырыў, жергиликли бюджетлерге түсимлердиң толықлығын тәмийинлеў бо­йынша салық ҳәм финанс уйымларының жуўапкершилигин күшейтиў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарында белгилеп берилген ўазыйпаларды анық есап-санақлар тийкарында қосымша резерв ҳәм имканиятларды анықлап, салық салыў базаларын дурыс қәлиплестириў нәтийжесинде ерисилди.

Атап айтқанда, қосымша дәраматлар киши кәрхана ҳәм микрофирмалардың жумыс көлемлериниң артыўы есабына бирден-бир салық төлеминен 1,3 млрд. сум, жаңа жумыс орынларының жаратылыўы ҳәм жумыс көлеминиң көбейиўи есабынан физикалық тәреплердиң дәрамат салығынан 13,5 млрд. сум пайда болған салық қарыздарлықларының өндирилиўи, абаданлас­тырыў ҳәм социаллық ин­фраструктураны раўажландырыў салығынан 5,5 млрд. сум, жаңадан ислеп шығарыў кәрханаларында товарлар көлеминиң асыўы есабынан қосымша қун салығына 62,1 млрд.сум, физикалық тәреплерден транспорт қуралларына бензин, дизель жанылғысы ҳәм газден пайдаланғаны ушын алынатуғын салық ставкаларының кемейттирилгенлигине қарамастан жумыс көлеми ҳәм товар айланысын көбейтиў ҳәм де жаңа кәрханаларды иске түсириў есабынан 4,5 млрд. сум қәлиплестирилди.

Соның менен бирге, хожалық жүргизиўши субъект­лердиң тийкарғы қуралларын есапқа алыў ҳәм салыққа тартыў базасының кеңейтилиўи арқалы юридикалық тәреплердиң мал-мүлк салығы есабынан 18,4 млрд. сум, физикалық тәреплердиң мал-мүлкин инвентаризациядан өткериў ҳәм салық базасына киргизиў есабынан 0,6 млрд. сум ҳәм олардың жер участкаларын анықлаў ҳәм оларды салық базасына киргизиў арқалы салыққа тартыў базасын кеңейтиў есабынан жер салығынан 1,2 млрд. сум, жер асты байлықларынан пайдаланғаны ушын салықлардан 5,6 млрд. сум, аймақлық жол ҳәрекети қәўипсизлиги мәкемелери тәрепинен қолла­ныл­ған ҳәм бүгинги күнде өндирилместен келген жәрийма суммаларын толық өндириў есабынан 1,0 млрд. сум ҳәм жергиликли жы­йымлардың өндирилиўи есабынан 1,3 млрд. сум дәрамат түсиўине ерисилди.

Республикамыз бюджетиниң қәрежетлер бөлеги тийкарынан социаллық-мәдений ҳәм экономикалық тараўларға ажыратылып, бул тараўға 386 027,3 млн. сум сарпланды. Соның ишинде халық билимлендириў тараўына 228 373,6 млн. сум, соннан балалар бақшаларында тәрбияланыўшылардың азық-аўқат қәрежетлери ушын 8 735,6 млн. сум қаржыландырылып, өткен жылға салыстырғанда еки есеге көбейди. Ал, денсаўлықты сақлаў тараўына 108 246,1 млн. сум, соннан дәри-дәрмақлар ушын 5 071,1 млн. сум қаржыландырылып, бул өткен жылға салыстырғанда үш есеге артқанлығын аңлатады. Соның менен бирге, мәдений ағартыў тараўына 4 246,2 млн. сум, абаданластырыў ҳәм аўыл хожалығы тараўына 23 761,9 млн. сум, соннан аймақлық тазалаў мәкемелериниң материаллық-техникалық базасын беккемлеў ушын 5 000,1 млн. сум ҳәм орайластырыл­ған инвестицияларға 9794,3 млн. сум қаржыландырылды.

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2013-жыл 15-февральдағы «Кем тәмийинленген шаңарақларға социаллық напақалар ҳәм материаллық жәрдем пулын тайынлаў ҳәм төлеў тәртиби ҳаққында»ғы көрсетпесиниң орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде усы жылдың биринши шереги даўамында социаллық напақалар ҳәм материаллық жәрдем пуллары ушын жәми 37948,5 млн. сум режелестирилип, ол толығы менен қаржыландырылды.

Жоқарыдағылардан келип шығып, жергиликли бюджет қаржылары тийкарында халқымызға медициналық жәрдем көрсетилиўи, халық билимлендириўи ҳәм оларды социаллық жақтан қоллап-қуўатлаў, мәдений дем алыў ҳәм ишки жоллардың жағдайын жақсылаў илажлары ушын жумсалмақта.   

Жуўмақластырып айт­қанда, республика ҳүкимети тәрепинен халқымызға ҳәм киши бизнес ўәкиллерине жаратылып атырған бундай ғамқорлық ҳәм қолайлылықлар елимиздиң социал-экономикалық жақтан және де алға илгерилеўине өзиниң унамлы тәсирин тийгизиўи сөзсиз.

М.СОДИҚОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Қаржы минис­три.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF