Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:58:28, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БИРИНШИ  ЭНДОКРИНОЛОГ  ШЫПАКЕР

Дүньяға келген ҳәр бир инсан тынымсыз изленислериниң арқасында   өзи таңлаған кәсибине өмирин бағышлап,  уллы  ислердиң  баслаўшысы  болады. Мине, усындай  инсанлардың бири — медицина тараўында шаршаўды билмейтуғын,  өзиниң  бар  билимин халқымыздың денсаўлығын сақсаўға бағышлаған биринши эндокринолог шыпакер, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген денсаўлықты сақлаў хызметкери Матжан Ещанов  болды, десек қәтелеспеймиз. Ол  ҳәр бир наўқастың аяққа турып кетиўинде қолынан келгенинше жәрдемин аямады.

Оның бул тараўға қызығыўшылығы балалықтан басланған еди. Мектепте   тәбийғый пәнлерден  жақсы  оқыўы Ташкент педиатрия медицина инс­титутына оқыўға  кириўге ҳәм  табыслы  тамамлаўға мүмкиншилик жаратты. Ол  мийнет  жолын  Нөкис қаласындағы медициналық мәкемелерде  шыпакер  болып ислеўден баслады. Бирақ, оны туўылған жериндеги  адамлардың денсаўлығына байланыслы  машқалалар, әсиресе, балалар арасындағы қант кеселлигиниң көбейип атыр­ғанлығы тәшўишке салып, Тахтакөпир районына  қайтыўына себепши болды ҳәм районда медицинаның эндокринология тараўына үлкен дыққат аўдарды. Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги басшылары 1967-жылы  Матжан Ещановты републикамызда жаңадан  ашылған эндокринология  бөлимине  шақырып, жумыс  пенен тәмийинледи.

Ташкент,  Харьков, Москва қалаларындағы эндокринология илим-изертлеў институтларында, эндокринология кафедралары ҳәм клиникаларында билимин жетилистирди. 1975-­жылы республикамызда өткерилген илимий конференцияларда  эндокринологиялық кеселликлерди  емлеў усыллары бойынша  баянатлар менен қатнасып, жаңа мағлыўматлар киргизди ҳәм  илимий жақтан дәлилледи. Матжанның  усындай жанкүйерлик хызметлери өз  нәтийжесин  берип, Нөкис қаласында   1979-жылы  эндокринология диспансери  ашылып, оған көп жыллар басшылық етти. Ол көплеген шәкиртлер таярлады.  Алдына келген наўқаслардың  саўалып атырғанлығын көрип, ҳәр сапар қуўанышқа бөленип, кеўили толар  еди.  Ҳүкиметимиз оның мийнетлерин ылайықлы баҳалап, эндокринологиялық кеселликти сапластырыўда белсене қатнасқаны ушын Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң  Ҳүрмет жарлығы ҳәм бир қатар орден-медальлар  менен сыйлықланды.

Президентимиз  тәрепинен қабыл етилип  атыр­ған қарарларда, халық пенен ушырасыўларында мәмлекетимиздиң  келешеги  ушын хызмет  ислеген  инсанлардың атын мәңгилестириў, әсиресе, олардың  халық ушын   ислеген  жумысларын келешек әўладларға таныстырыў кереклиги ҳаққында қайта-қайта билдирилди. Ҳақыйқатында да, Матжан Ещановтың  медицина тараўындағы  ислеп кеткен пидайы ислери жасларымыз ушын  өрнек  болады.

М.ТЛЕЎМУРАТОВ,

Қарақалпақстан Республикасына  хызмет көрсеткен илим ғайраткери, профессор.

 

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF