Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:51:20, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«СӨЗ  ЗЕРГЕРИ — ИБРАЙЫМ»

Ўа шайырлық! Сенсиз саҳра шөлдеймен,

Булағыңнан ишкен сайын шөллеймен,

Ҳәр сапары түсип кетсе ушқының,

Тамызықтай жанып болмай сөнбеймен.

«Шайырлықта мен үш нәрсеге садық болдым: қосық арқалы халық жүрегине жол изледим, заманласларымның кеўил-күйин, қайғы-қуўанышын, арзыў-әрманларын, умтылыў тилеклерин, бийик адамгершилик пазыйлетлерин жырлаўға тырыстым.

Қосықтың батыс ҳәм шығыс классикалық жолларын тынбай үйрендим. Наўайы, Мақтымқулы, Бердақ, Абай,  Тоқай тийкар сал­ған түркий қосық «академия»сын таўап еттим» деген еди, өзиниң 70 жыллық юби­лейинде уллы шайырымыз Ибрайым Юсупов. 

Ҳәр жылы 5-май сәнесинде ХХ әсирдиң  уллы тулғаларының бири, халқымыздың  сүйикли шайыры, Өзбекстан Қаҳарманы, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық ша­йыры И.Юсуповтың туўылған күни республикамызда  кең түрде белгиленеди. 

Жақында И.Юсупов атындағы  мәмлекетлик қәнигелестирилген улыўма  орта  билим бериў  мектеп-интернатында «Сөз зергери — Ибрайым» атамасындағы әдебий кеше болып  өтти. Кешеде Қарақалпақстан Республикасы  «Нураный» қорының  баслығы, халық жазыўшысы Ш.Уснатдинов, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы баслығы, халық шайыры К.Каримов, Қарақалпақстан халық шайыры, сенатор Г.Анна­қлычева ҳәм басқалар сөзге  шығып, хал­қымыздың  даңқлы перзентин ҳүрмет пенен  еске алып, дөретиўшилиги  ҳаққында өзлериниң пикирлерин билдирди.

— И.Юсуповтың  қосықларын халқымыз  сүйип оқыйды. Себеби, ол халқымыздың үлкен  байтереги, өзиниң өлмес шығармалары менен  қарапайым қарақалпақ халқының  даңқын  дүнья  жүзине  танытқан  уллы тулғалардың бири,-дейди  Г.Аннақлычева.

Кеше соңында  мектеп оқыўшылары  тәрепинен шөлкемлестирилген концерт  бағдарламасы қойып берилди.

 З.ЖАҚСЫМУРАТОВА.            

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF