Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:50:35, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МӘРТЛИК — МӘҢГИЛИК

Ел-журттың тыныш-татыўлығы, еркинлиги ҳәм азатлығы жолында гүрескен инсанларды ҳүрметлеў, оларға ҳәр тәреплеме ғамқорлық көрсетиў ғәрезсизлик жылларында жаңа мазмун менен байыды. Еслеў ҳәм Қәдирлеў күнине бағышланған илажларда Ўатанымыздың ғәрезсизлигин, халқымыздың еркин ҳәм абадан турмысын қорғаған Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшыларына көрсетилип атырған терең ҳүрмет-иззет бул пикиримиздиң айқын дәлили.

Тақыятаслы урыс қатнасыўшысы Режеп Қурбанметов быйыл 93 жасын қарсы алмақта.

Ол урыс ўақтында басынан кеширгенлерин төмендегише есине түсиреди:

— Бизлер 1943-жылы бир аўылдан 12 жигит болып урысқа атландық. Барлығымыз бир жерде Челябинск қаласында әскерий таярлықтан өтип, 8 Украина фронтының 435-санлы атқышлар полкиниң белгили әскербасы Конев басқарған 52-дивизиясына түстик. Бир қанша қанлы саўашларға қатнасып, Днепропетровск, Кривой Рог қалаларын фашистлерден азат еттик. Соңғы саўашлардың биринде оң аяғымнан оқ тийип, бираз ўақыт Киев, Харьков, Ижевск қалаларындағы әскерий госпитальларда емлениўиме туўра келди. Соңынан I Белоруссия фронтында хызмет еттим. Және жарақатландым. Оң ийнимнен оқ тийип, бираз ўақыт емленип жатып, Жеңистиң хабарын госпитальда жатып еситтим... 

Режеп ата 1950-жылы ғана елге көкси толы орден ҳәм медальлары менен урыстан қайта оралды. Оған шекем ол 1945-жыл август айындағы Япония менен болған урыста да қатнасты. Соңынан урыстан қыйраған қалаларды қайта тиклеў жумысларында пидакерлик көрсетти.

Парахатшылық жылларында аўыл хожалығы тараўында дәслеп механизатор, соңынан бригадир болып ислеп, ҳүрметли демалысқа шықты.

— Зайыбым Енебай Қурбанметова менен бес ул ҳәм бес қызды тәрбиялап камалға келтирдик. Олардың барлығы да үйли-жайлы болды, бахытлы шаңарақ ийелери. Олардан 49 ақлық, 75 шаўлық сүйип отырман. Мениң де елимизге миннетдаршылығым мол. Ҳәр жылы байрамларда ел ағалары үйиме келип, ҳалымнан хабар алып турады. Өткен жылы район басшылары «Халықлар дослығы» МПЖ аймағындағы 1-киши районнан маған үш бөлмели жай алып берди. Бул жайдың барлық қолайлықлары ишинде екен. Қартайған шағымызда бизлерге усындай мүмкиншиликлер жаратып берип атырған елимиз басшыларына үлкен рахметлер айтаман, -дейди ол ғамқорлықтан кеўли толып.

С.ОРАЗЫМБЕТОВ, өз хабаршымыз.  

Тақыятас районы.

СҮЎРЕТТЕ: Режеп Қурбанметов.

Автордың түсирген сүўрети.  

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF