Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:47:08, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҒАМҚОРЛЫҚЛАРДАН  ШЕКСИЗ МИННЕТДАР

Хожелиши Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшысы Жаңабай Утамбетов быйыл 95 жасын қарсы алмақта. Жаўынгер атамыз өзиниң басынан кеширгенлерин, саўаш майданларында қан кешип, фашист басқыншыларына қарсы алып барған гүреслерин балалары, ақлық ҳәм шаўлықларына ҳәмийше ибрат ретинде айтып береди. Шынында да, усындай теберик аталарымыздың урыста көрсеткен ерликлери ҳәм қаҳарманлықлары жас әўладқа ҳақыйқый мектеп болатуғынлығына гүман жоқ.

— Урыс деген суўық хабар елимизге жетип келгеннен өмиримиз пүткиллей өзгерип кетти, -дейди Жаңабай ата сол жыллардан гәп ашып. — Ойын-заўық, күлки-дәлкек бирден тыйылды. Өйткени, елдиң ержеткен азаматлары әскерликке алына баслады. 1943-жылы март айында мениң де атыма урысқа шақырыў қағазы келди. Оны көрип үйимдегилердиң көзлери жас­қа толып, изимнен жылап-сықлап қалды. Мен жаңа 18ге толған жас жигит едим. Жүрегим шәўкилдеп толқып тур. Бизлерди Хийўа қаласында әскерий машқылар ислетип, қураллардан оқ атыўды үйретти. Алты айлық әскерий таярлықтан соң II Украина фронты әскерлери қатарында са­ўашқа түстик, - дейди ол сол жалынлы жылларды еске алып.  

Ол Харьков, Кенисберг, Киров қалаларын, Румыния ҳәм Австрия мәмлекетлерин немец фашист басқыншыларынан азат етиўде өз үлесин қосады. Ең мақтанышлысы, жаўынгер атамыз ең соңғы шешиўши ҳүжим — Герма­нияның бас қаласы Берлинди басып алыўда да қатнасты. 1947-жылы бир неше жаўынгерлик орден ҳәм медальларын тағып, елге аман-есен қуўысты. Урыс­тан кейинги жылларда болса, қыйраған халық хожалығын қайта тиклеў жумысларына  белсене қатнасты.

Ғәрезсизлик  жылларында да оның мийнетлери жоқары баҳаланып, Президент Пәрманы менен «Жасорат» медалы менен сыйлықланды. Сондай-ақ, өткен жылы оған ҳүкиметимиз тәрепинен өзи жасап атырған Хожели районы «Қолап» АПЖ аймағынан жаңадан қурылған турақ жай саўға етилди. Ол ҳүкиметимиз тәрепинен өзине көрсетилип атырған итибар ҳәм ғамқорлықлардан шексиз миннетдар.

 С.ҚЫДЫРБАЕВ, Хожели районы.

СҮЎРЕТТЕ: Жаңабай Утамбетов.

Автордың түсирген сүўрети.    

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF