Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:56:46, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КӨП  ЕДИ  ДӘЎЖҮРЕК  АТАЛАР...

Балалығымыздан халқымыздың ертек-дәстанларын оқыў менен бирге Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшысы болған аўыллас аталарымыздың өз басынан өткен қызықлы әңгимелерин еситип ержеттик.

Әсиресе, ҳәр жылы 9-Май сәнеси қарсаңында урыс ветеранларының мектебимизге мирәт етилип, оларға ҳүрмет-иззет көрсетилгенде саўаш майданларындағы ерликлеринен сөйлегенде бәршени ойға талдырады. Сол жыллардағы биз оқыўшылар усындай мәрт ҳәм қаҳарман аталарымыздың әўладлары, аўылласлары болғанымызға мақтаныш етип, солардай дәўжүрек, батыр инсанлар болып жетилисиўге ҳәрекет етер едик. Арадан жыллар өтиўи менен олардың қатары сийрексип, ҳәзир Шымбай районы бо­йынша еки ветеранның бири болып аўылымыздан тек жал­ғыз Салый ата Ғаниев ғана ел ҳүрметине бөленип жасап атыр.

Жақында байрам алдынан усы теберик атамыздың дуўасын алыў мақсетинде оның шаңарағына барсам, дөгерек-әтирап абаданласып, ҳәўлиде бир неше жигитлер ағаш устасы Айберген Есемуратовтың басшылығында қызғын жумыс ислеп атыр­ған екен. Оларға ҳармасын айттық. «Дәўлетлиниң қос қонағы бир келеди» дегендей, мениң изимше район ҳәкиминиң орынбасары Убайхан Қалилаев ҳәм Шымбайдағы акаде­миялық лицей директоры Есназар Мәдреймов басшылығында бир топар жаслар атамызды байрам менен қутлықлаўға жетип келди.

— 18 жасымда саўашқа атланып, алты жылдан соң аўылға аман-есен қайта оралдым, - дейди Салый ата. — Соңынан 1967-жылға дейин геологиялық экспеди­цияда, кейин ала 1983-жылға шекем аўыл хожалығында суўшы болып жумыс иследим. Усы арада Гүлзийра (өмирлик жолдасы) менен турмыс қурып, үш ул, төрт қызды тәрбиялап камалға келтирдик. Президентимиз Ш.Мирзиёев ҳәм республикамыз басшыларына бизлерге көрсетип атырған иззет-ҳүрмети ушын көп алғыслар айтаман. Ила­йым, ҳеш қашан урыс болмасын, -деди ол дуўаға қолын жа­йып.

Соны айтып өтиўимиз керек, Салый атамыз 2009-жылдан берли көзли болып, ҳәзир улы Сағыйдулла ҳәм қызы Зульфиялар атаны бөбектей мәпелеп атыр.

Ал, «Кеңес» аўыл пуқаралар жыйынында жасаўшы «Жасорат» ҳәм «Шуҳрат» медалының ийеси Төренияз Абулов болса, 1944-1945-жыллары Украинадағы саўашларға қатнасып, басынан жарақат алғанлығы себепли аўылға ерте қайтыўға мәжбүр болды. Соңынан көп жыллар даўамында пахташылықта бригадир болып жумыс иследи. За­йыбы Өлмесек Бекбергенова менен бес ул, еки қызды тәрбиялап камалға келтирген ол бүгинги күни генжетайы Айберген ҳәм келини Сереханның қолында әлпешленбекте. Ҳәзирги ўақытлары райондағы қәўендер шөлкемлер тәрепинен атамыз жасап атырған үйдиң төбеси шиферланып, оңлаў жумыслары алып барылмақта.

Ә.ОРЫНБАЕВ.

СҮЎРЕТТЕ:С.Ғаниев улы Сағыйдулла менен бирге.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF