Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:46:10, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАЙРАМЫҢЫЗ БЕНЕН, ГЕНЖЕМУРАТ АТА!

Журналист ушын бул инсанлар ҳаққында жазыў ҳәм аңсат, ҳәм қыйын. Аңсатлығы сол, олардың өмири, ерлик ҳәм үлги аларлық ислерге, қызықлы ўақыяларға толы. Қыйын тәрепи болса, олар бүгин теберик жаста бол­ғанлықтан басым көп­шилигиниң саламатлығы кеўилдегидей емес.

Урыс жыллары елес-елес ядында болғаны менен ўақыялар, қала ҳәм адам атларын умыта баслаған. Қараөзек районы «А.Досназаров» аўыл-пуқаралар жыйынында жасаўшы Генжемурат ата Алланиязов урыс ғажжа-ғаж түске енген 1943-жылы жаңа ғана он сегизге тол­ған жас өспирим еди. Лекин, «Ер басына күн туўса етиги менен суў кешер, ат басына күн туўса суўлығы менен суў ишер» дегениндей, Ўатанымыз басына дөнген қәўип көпшилик жаслар сыяқлы Генжемуратты да саўаш майданына қарай шақырды.  Оның шеги 3-Украина фронты 59-гвардия дивизиясының 83-полки 3-батальонына түсип, дәс­лепки ўақытлары Украина, Молдова, соңынан Румыния, Болгария, Чехословакия, Венгрия ҳәм Австрия мәмлекетлерин фашистлерден азат етиўге қатнасады. Будапешт қаласы ушын бол­ған саўашта жарақат алып, госпитальға түседи. Урыста көрсеткен ерликлери ушын бир қатар жаўынгерлик орден ҳәм медальлар менен сыйлықланады.

— Урысқа ҳәзирги Шымбай районындағы Майжап елатынан атланған едим, -дейди Генжемурат ата сол жылларды еслеп. — Урыс тамамланғаннан соң бурынғы қонысымызға қайтып барсам, дәрья тасып, пүткил аўылымыз ҳәзирги мәканымызға көшип кеткен екен. Меннен соң саўашқа атланған жигит ағам Султамурат болса, елге оралмапты. Анам Шажымның мениң аман-есен қайтқаныма жүреги жарылғанша қуўанып, көзи жасқа толғанын ҳеш қашан умытпайман. Илайым, ҳеш қашан дүньяда урыс-қағыс болмасын...

Шынында да, бүгинги парахат заманда елимизде жасаўшы ҳәр бир жасыүлкенниң тилеги усы. Урыстан соңғы жыллары Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтының рус тили ҳәм әдебияты факультетинде оқып, оны табыслы тамамлаған Генжемурат ата қырық жыл даўамында мектепте муғаллим болып жас әўладқа тәлим-тәрбия берди. Өмирлик жолдасы Гүлхан апа менен бес ул ҳәм бес қызды дүньяға келтирген ол перзентлериниң оқымыслы ҳәм тәрбиялы инсанлар болып жетилисиўине айрықша дыққат қаратты. Атап айтқанда, қызларының бәри де шыпакер, уллары әскерий хызметкер, қурылысшы, шофер ҳәм муғаллим болып жетилисти.  Өткен жылы Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманы менен атамызға еки миллион сум ақша, жеңиллетилген кредит есабынан автомашина берилип, турақ жайына капитал оңлаў жүргизилген болса, быйылғы жылы Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов ҳәм Қара­өзек районы ҳәкими Д.Утемуратов тәрепинен оған Президент Пәрманында белгиленген 5 миллион сум муғдарында ақшалай сыйлық, Швейцарияда ислеп шығарылған қымбат баҳалы қол сааты ҳәм басқа да материаллық жәрдемлер саўға сыпатында тапсырылды.

Өзине көрсетилип атырған бундай жоқары итибар ҳәм ҳүрмет атамыздың күшине күш қосып, жигерин тастырды. Биз де өз гезегинде «Байрамыңыз бенен, Генжемурат ата!» деп қаламыз.

Ә.ОРАЗОВ. Қараөзек районы.

СҮЎРЕТТЕ: Г.Алланиязов улы Улығбек, ақлығы, жыйын хаткери Бердақ пенен бирге.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF