Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:25:29, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ШАҢАРАҚ   БЕРЕКЕТИ — МИЙНЕТТЕ

Мийнет инсанды бахытлы ҳәм пәраўан турмысқа жетелейди. Жерге меҳир берген инсан шаңарағын тәмийинлеў менен бирге базарларымыздың молшылығы ҳәм халықтың тоқшылығына, елимиздиң раўажланыўына да өз үлесин қосады.

Беруний районындағы «Палваш» мәкан пуқаралар жы­йыны аймағында жасаўшы Кәримбай Кенжаев көп жыллардан берли үй алды қыйтақ жеринен өнимли пайдаланып киятырған үлги аларлық мийнетте зәбердес инсанлардан. Ол қыйтақ жеринде қурылған 0,6 сотыхлы ыссыханасына ҳәр қыйлы сирен, хризантема, роза гүли, ҳәмийше бәҳәр, шафран ҳәм басқа да оннан аслам гүллер менен толтырды. Буннан тысқары, 25 сотыхтан аслам жерге мың түптен аслам мийўе дарақларын көгертип, бағқа айландырды. Онда алма, алмурт, ерте писер ерик, қара әнжир, жолбарыс тери шабдалы, смородина, гилас, сондай-ақ, шырша ағашларының да бирнеше түрлери бар болып, бағқа шырай бағышламақта. Жас әўладларға тәлим-тәрбия берип, олардың кәмил инсанлар болып жетилисиўинде пидайы мийнет еткен Кәримбай Кенжаев бүгинги күни ҳүрметли дем­алыста болыўына қарамастан тынбайды. Перзентлери Икрам, Анвар, Айбек, Азамат ҳәм Зайнабжанлар менен биргеликте келинлери де даўам еттирип, ақлықларына да дийқаншылықтың сырларын үйретип келмекте. Ҳәзирги күнде аўылласлары да олардан өрнек алып, жол-жобалар сорап турады. Бул жумысларды баслап атырған қәлеўшилерге әмелий жәрдемлер көрсетип келмекте.

— Гүллерди өсириўде  оны суўғарыўды билиў үлкен әҳмийетке ийе. Олардың ыссы-суўыққа шыдамлы ҳәм шыдамсыз екенлигине қарап арнаўлы ажыратылған бөлмелерде жайластырылады. Гүллердиң тәбиятына сай келетуғын топырақлы араласпалар таярланып, керекли минерал төгинлер салынады. Қулласы, ҳәр қандай нәлге меҳир-итибар берсеңиз ғана ол гүллеп, жайнап-жаснайды, -дейди гүллерди көзден өткерип атырған за­йыбы Мунаввар Абдуллаева. — Қудайға шүкирлигимиз көп. Шаңарағымыздың көп жыллық дәраматы усы қыйтақ жеримизден өнимли пайдаланып атырғанымыздан екенлигин жасырмайман. Ийне менен қудық қазғандай бул мийнетлеримиздиң нәтийжесинде автомашиналы болдық, балаларымызды үйли-жайлы еттик. Алдағы ўақытлары ыссыханамызды және де кеңейтип, гүллердиң түрлерин және де көбейтиў нийетимиз бар...

Ҳақыйқатында да, бүгинги күни мәмлекетимизде не ислемекши болсаң, барлық шараят ҳәм мүмкиншиликлер жаратылып берилмекте. Тек ғана оннан өнимли пайдаланыў зәрүр. Бәҳәрги егис  — бул мол өним тийкары. Тек ғана мийнет етип қыймылдаў керек. Жерге меҳир берсең, ол да сениң менен тиллесип, ертең несийбесин, өнимин аямайды. Ҳәр жылы егин егиў мапазы ўақтында бул шаңарақ ағзалары жетистирген мийўе ҳәм гүл нәллерин Нөкистеги базарға шығарып, мийнетине жараса дәрамат та таўып, елимиздиң раўажланыўына үлес қоспақта. Сол ушын да, халқымыз «Мийнет түби — рәҳәт», «Изленген имкан табады» деген нақылларды бийкарға айтпаған. Ең әҳмийетлиси, олардың шаңарағына қут-берекет кирип, дастурхан молшылығы тәмийинленбекте. Бул, әлбетте, ҳәўес етиўге, өрнек алыўға арзыйды.

Г.САПАРОВА.

СҮЎРЕТТЕ: М.Абдуллаева шырша нәллерин сатыў пайытында.

 Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF