Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:35:59, 23.03.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ӨРНЕК» ШИЛЕРДЕН ӨРНЕК АЛСА  ЕКЕН...

Барлық тиришиликтиң ояныў дәўири есапланған бәҳәр бүгин бизиң бәршемиздиң кеўиллеримизди сергек тарттырып, тынымсыз ҳәрекет етиўге шарламақта. Атайы дийқан ҳәм бағманлар елаты аталған Нөкис районындағы бурынғы «Өрнек», ҳәзирги «Тақыркөл» аўыл пуқаралар жыйынының турғынлары бул мәўсимниң ҳәр бир демин ғәниймет билип, мийнет ислемекте.

— Үйимниң дөгерегинде 32 сотых қыйтақ жерим бар болып, онда алма, алмурт, беҳи, ерик, шабдал, қәрели, жүзимнен тысқары, ҳәр қыйлы овощ-палыз ҳәм картошка егинлерин жетис­тиремен, -дейди напақадағы нураный Караматдин Сулайманов. — Ҳәр жылғы әдетимизге бола март айының басында үй қапталындағы 2 сотых майданға ыссыхана қурып, оған помидордың «Мадера», «Риогранде», «Волгоград», ерте писер картошка, пияз, гешир, ғарбыз сортларын ектим. Ҳәзир олардың өсип-раўажланыўы жаман емес. Жақын күнлер ишинде помидор нәллерин атызларға көширип өткермекшимиз, - деп қарық жарылған майданларға нәзер таслады.

Сондай-ақ, бизлер хызмет сапары даўамында жы­йын ақсақалы Бахтияр Достанов пенен бирге Саламат Дәўлетмуратов, Сүйеўбай Саекеев, Қылышбай Қалжанов, Жумабай Бекназаровлардың шаңарақларында болып, оларға ҳармасын айт­тық.

— 1990-жылы Ташкент мәмлекетлик Аграр университетиниң агрономия факультетин тамамлап, «Өрнек» хожалығы, «Тақыркөл» агрофирмаларында жумыс иследим, -дейди бизге Сүйеўбай Саекеев. — 2016-жылы болса, усы аймақтан 1,6 гектар жер алып, «Айтбай бағман» жуўапкершилиги шекленген жәми­йетин шөлкемлестирдим. Жәмийетимиз тийкарынан республикамыз дийқанларына бизиң ықлым шараятымызға бейимлескен алма, алмурт, шабдал, қәрели, ерик, шийениң  ҳәр қыйлы сортларының нәллерин жетистирип береди. Бизлер бул нәллерди сатыў ушын базарларға шығарып жүрмеймиз. Адамлардың өзлери-ақ келип, хожалығымыз атызларынан алып кетеди.

— Буның баслы себеби неде? - деп сорадым оннан гәп арасында.

— Буған бириншиден — бизлер жетистирген нәллердиң жергиликли шараятқа бейимлескенинде болса, екиншиден ­ өзлеримиз таярлаған нәллердиң агротехникасы бойынша қарыйдарларға керекли мәсләҳәтлерди бериўимизде болса керек.

Ҳақыйқатында да, бүгинги күни Сүйеўбай Сае­кеев ҳәм Қылышбай Қалжанов басқарған мийўе ҳәм овощ нәллерин жетистириўге қәнигелескен жәмийетлерге келип, олардан нәл алыўшылардың саны жылдан-жылға көбейип бармақта. «Мийнетке жараса дәрамат» дегениндей, олар сыяқлы аўыл турғынларының да турмысы көркейип қурғынласпақта.

Лекин, тилекке қарсы, Нөкис районының барлық аймақларында да қыйтақ жерге егин егиў бойынша бундай унамлы ислер әмелге асырылып атыр, деп айта алмаймыз. Атап айтқанда, район орайы есапланған «Ақмаңғыт» посёлкасы, «Кердер», «Шортанбай» аўыл пуқаралар жыйыны аймақларында көгалландырыў ҳәм абаданластырыў жумысларына немқурайдылық пенен қараў даўам етпекте. Алдағы ўақытлары аты аталған аймақ турғынлары да «Өрнек»шилерден өрнек алып мийнет ислесе «жүзикке қас қондырғандай» болар еди, деп ойлаймыз. 

Әдилбай  ОРАЗОВ,

Арнаўлы  хабаршымыз.

Нөкис районы.

СҮЎРЕТТЕ: Бағманлар Қ.Қалжанов ҳәм С.Саекеевлер

жас мийўе нәллерин көзден өткермекте.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF